Na tar­gu Popękały Cytaty

Na tar­gu Popękały Cytaty: Wygłaszał mo­nolo­gi w teat­rze jed­ne­go ak­to­ra prze­kup­ce na tar­gu popękały jaja piet­ruszka na po­lu dos­tała gorączki i wy­kopała się chora - waszmościu, coś brał, że masz ta­kiego haja  -Meron


Na tar­gu Popękały Cytaty: Pol­ski język dla obcokrajowców Często słyszałem wy­powie­dzi : „Pod la­tar­nią jest naj­ciem­niej” . Do­piero po la­tach za­jarzyłem, że la­tar­nia mu­siała być uszkodzona. -Tsanyo


pol­ski-język-dla-obcokrajowców-często-słyszałem-wy­powie­dzi- pod-­tar­ą-jest naj­ciem­niej-do­piero-po ­tach-za­jarzyłem
Na tar­gu Popękały Cytaty: Ciem­na jest noc, Gdy myślę o Tobie. Czy mogłam być lepsza? Dziś się nie dowiem. Bez­senna jest noc, Jes­teś znów w mo­jej głowie. Ty­lu wy­tar­tych słów Za­pom­nieć nie mogę. Jak słod­ka jest noc, Gdy jes­teś znów obok. Niebies­kie niebo Nad moją głową. Wy­tar­te słowa i wy­tar­te wspomnienia, Tyl­ko marze­nia pot­ra­fią zmieniać. -PannaNostalgia


Na tar­gu Popękały Cytaty: W ce­lu oba­lenia burżuaz­ji wys­tar­czy wy­siłek jed­ne­go kra­ju, świad­czy o tym także his­to­ria naszej re­woluc­ji. W ce­lu os­ta­teczne­go zwy­cięstwa soc­ja­liz­mu, w ce­lu zor­ga­nizo­wania pro­duk­cji soc­ja­lis­tycznej, wy­siłki jed­ne­go kra­ju, zwłaszcza tak bar­dzo chłop­skiego jak nasz, są niewys­tar­czające - w tym ce­lu niezbędne są wy­siłki pro­leta­riu­szy kil­ku przo­dujących krajów. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Na tar­gu Popękały Cytaty: Ty­lu sa­mot­nych ludzi nie mających gdzie się podziać Czy w wi­gilię, czy w wielką noc, czy to śniada­nie czy obiad Każdy ich żałuje, lecz żaden nie pomoże Każdy na nich plu­je, wyr­wał by jak korzeń Nie znasz ich pot­rzeb, im wys­tar­czy trochę ciepła Czyjś syn, czyjś oj­ciec dla Ciebie to biedak Za każdym ra­zem pos­ta­nowienie na no­wy rok To od­bić się od dna, zdo­być eli­tar­ny tron. -Bruno


Na tar­gu Popękały Cytaty: Biuro na An­tar­ktydzie ... ciepła posadka. -Kapitan


biuro-na an­tar­ktydzie-ciepła-posadka
Na tar­gu Popękały Cytaty: Po co la­birynt? Nie wys­tar­czy klatka?  -Jan Czarny


po co ­birynt-nie-wys­tar­czy-klatka 
Na tar­gu Popękały Cytaty: Nauka dos­tar­cza i ra­dości, i pociechy. -Pliniusz Młodszy


Na tar­gu Popękały Cytaty: Jed­na ak­torka w Rządzie to wys­tar­czająco dużo. -Eva Perón (Evita)


jed­na-ak­torka-w rządzie-to wys­tar­czająco-żo
Na tar­gu Popękały Cytaty: To nic Wys­tar­czy kochać, słuchać i obejmować. -Jan Twardowski


to nic-wys­tar­czy-kochać-słuchać-i obejmować
Na tar­gu Popękały Cytaty: Roz­tar­gnienie umysłu jest do­wodem je­go niedostatku. -Ignacy Piotr Legatowicz


roz­tar­gnienie-umysłu-jest do­wodem-­go-niedostatku
Na tar­gu Popękały Cytaty: La­tar­nie mor­skie są pożyteczniej­sze od kościołów. -Benjamin Franklin


la­tar­nie-mor­skie-są pożyteczniej­sze-od kościołów
Na tar­gu Popękały Cytaty:


wys­tar­czy-chcieć-by to mieć-~pa­weł-rychlica 
Na tar­gu Popękały Cytaty: Miłość to la­tar­nia mor­ska z zmien­nym świetle. -Romain Rolland


miłość-to ­tar­nia-mor­ska-z zmien­nym-świetle
Na tar­gu Popękały Cytaty: Deszczo­wy wieczór. La­tar­nie mrużą oczy. Ser­ca w kaloszach. -PINGWINIOWATY


deszczo­wy-wieczór-la­tar­nie-mrużą-oczy-ser­ca-w kaloszach
Na tar­gu Popękały Cytaty: zakręcił w oku jak na tar­czy lśni szczęście majestatycznie  -Cykam


zakręł-w oku-jak-na tar­czy-lś-szczęście-majestatycznie 
Na tar­gu Popękały Cytaty: To co wys­tar­cza jest nad­miarem dla mądrego. -Eurypides


to co wys­tar­cza-jest nad­miarem-dla-mądrego
Na tar­gu Popękały Cytaty: Błękit tar­ni­ny, Róż róży czer­wień głogu -  Mo­je Beskidy. -fyrfle


błękit-tar­­ny-róż-róży-czer­wień-głogu- -mo­-beskidy