Na to i do­kona­nie Cytaty

Na to i do­kona­nie Cytaty: Prze­kona­niu ro­zumu nie zaw­sze to­warzyszy prze­kona­nie serca. -Vauvenargues


prze­kona­niu-ro­zumu-nie zaw­sze-to­warzyszy-prze­kona­nie-serca
Na to i do­kona­nie Cytaty: Wolę, gdy ludzie po­pierają mnie ze strachu niż z prze­kona­nia. Prze­kona­nia są zmien­ne, strach zaw­sze jest ten sam. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


wolę-gdy-ludzie-po­pierają-mnie-ze strachu-ż-z prze­kona­nia-prze­kona­nia są zmien­ne-strach-zaw­sze-jest ten-sam
Na to i do­kona­nie Cytaty: Prze­kona­nie jest su­mieniem umysłów. -Nicholas de Chamfort


Na to i do­kona­nie Cytaty: Do­kona­nie: ko­niec wy­siłku, początek rozczarowania. -Ambrose Bierce


do­kona­nie-ko­niec-wy­łku-początek-rozczarowania
Na to i do­kona­nie Cytaty: Ab­surd: prze­kona­nie sprzeczne z twoimi poglądami. -Ambrose Bierce


ab­surd-prze­kona­nie-sprzeczne-z twoimi-poglądami
Na to i do­kona­nie Cytaty: U ko­biet prze­kona­nia są dopóty moc­ne, aż się nie zderzą z uczuciami. -Jerzy Putrament


u ko­biet-prze­kona­nia-są dopóty-moc­ne-aż ę-nie zderzą-z uczuciami
Na to i do­kona­nie Cytaty: za­toczo­ny krąg chro­ni świet­lista zbroja prze­kona­nie trwa   -Cykam


za­toczo­ny-krąg-chro­-świet­lista-zbroja-prze­kona­nie-trwa- 
Na to i do­kona­nie Cytaty: Nie ma ra­dośniej­szej rzeczy, jak po­kona­nie cierpienia. -Mikołaj Ostrowski


nie- ra­dośniej­szej-rzeczy-jak po­kona­nie-cierpienia
Na to i do­kona­nie Cytaty: Pa­nie pre­zesie, mel­duję wy­kona­nie zadania!  -Lech Kaczyński


pa­nie-pre­zesie-mel­duję-wy­kona­nie-zadania 
Na to i do­kona­nie Cytaty: Często ludzie nie kon­taktują się z in­ny­mi z prze­kona­nia, że ci drudzy te­go nie chcą. -Emilia Szumiło


często-ludzie-nie kon­taktują ę-z in­ny­mi-z prze­kona­nia-że  drudzy-te­go-nie chcą
Na to i do­kona­nie Cytaty: Brak doświad­cze­nia poz­wa­la młodości na do­kona­nie te­go, co sta­rość uważa za niemożliwe. -Jean Duché


brak-doświad­cze­nia-poz­wa­-młodoś-na do­kona­nie-te­go-co sta­rość-uważa-za niemożliwe
Na to i do­kona­nie Cytaty: Naj­piękniej­szą sztuczką Diabła jest prze­kona­nie nas o swoim nieistnieniu. -Charles Baudelaire


naj­piękniej­szą-sztuczką-diabła-jest prze­kona­nie-nas-o swoim-nieistnieniu
Na to i do­kona­nie Cytaty: Co jest do­kona­ne, sta­je się martwe. -Karol Bunsch


Na to i do­kona­nie Cytaty: Nie ufam tym, którzy są prze­kona­ni, że mają wielu przy­jaciół. To znak, iż nie znają ludzi. -Carlos Ruíz Zafón


nie-ufam-tym-którzy-są prze­kona­-że mają-wielu-przy­jaciół-to znak-iż nie znają-ludzi
Na to i do­kona­nie Cytaty: Nic tak nie ut­wier­dza człowieka w prze­kona­niach jak ofic­jalne dementi. -Andrzej Majewski


nic-tak-nie ut­wier­dza-człowieka-w prze­kona­niach-jak ofic­jalne-dementi
Na to i do­kona­nie Cytaty: Kim­kolwiek jesteś Dzi­siaj będziesz nikim Co­kol­wiek robisz Dziś nie zro­bisz już nic Nad­szedł koniec Bez­li­tos­ny Pan Wy­kona sąd Nad­szedł koniec Pod­daj się I odłóż broń Zam­knie się bra­ma niebios Słońce złapać nie może tchu Będzie boleć Nie możemy zos­tać tu Nad­szedł koniec Bez­li­tos­ny Pan Wy­kona sąd Nad­szedł koniec Pod­daj się I odłóż broń Tor­tu­ry nieśmiertelne Płoniesz w og­niu piekieł Budzisz się z przerażeniem Te­raz idź i nie grzesz więcej... -Andrea


Na to i do­kona­nie Cytaty: Zwy­cięzca­mi w miłości są po­kona­ni przez miłość. -Stanisław Fornal


zwy­ęzca­mi-w miłoś-są po­kona­-przez-miłość
Na to i do­kona­nie Cytaty: Jes­tem prze­kona­ny ze anioły nie po­gar­dza­ja ludźmi w tym stop­niu, co ludzie sa­mi sobą. -Charles Louis de Montesquieu (Monteskiusz)


jes­tem-prze­kona­ny-ze anioły-nie po­gar­dza­ja-ludźmi-w tym-stop­niu-co ludzie-­mi-sobą