Na ziemi Niż Człowiek Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Nie ma nic słabszego na ziemi niż człowiek. -Homer
nie-nic-słabszego-na-ziemi-ż-człowiek
Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Na ziemi nie ma słabszego stworzenia niż człowiek. -Homer
na-ziemi-nie-słabszego-stworzenia-ż-człowiek
Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Nie ma nic słab­sze­go na Ziemi niż człowiek. -Homer
nie- nic-słab­sze­go-na ziemi-ż-człowiek
Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Spośród tych, co oddychają i chodzą po ziemi, nie ma nikogo bardziej godnego pożałowania niż człowiek. -Homer
spośród-tych-co-oddychają-i-chodzą-po-ziemi-nie-nikogo-bardziej-godnego-pożałowania-ż-człowiek
Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Kiedy człowiek stworzy coś, co jest podzi­wiane przez wszys­tkich, mówi­my, że jest to cu­dow­ne, ale kiedy ob­serwu­jemy zmianę dnia w noc, Słońce, Księżyc, gwiaz­dy na niebie i zmieniające się po­ry ro­ku na Ziemi, a także doj­rze­wające owo­ce, mu­simy so­bie uświado­mić, że jest to wy­nikiem pra­cy ko­goś, kto po­siada większą moc niż człowiek. -Ścigany przez Niedźwiedzie
Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: słyszysz te szepty gdy niebo się schyla by dot­knąć roz­grza­nej ziemi czu­jesz jak zwal­nia tempo chcąc złapać rześki oddech zas­ty­ga w zamyśleniu jak blis­ko od obłędu dokąd się człowiek posunie w go­nit­wie bez sensu ma­mony sidła za­bujcą mat­ki ziemi  -Papużka
Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Każdy człowiek jest cząstką swojej ziemi. Jeśli nie może w ojczyźnie pozostać, obróci się w proch tej ziemi, którą sobie wybrał; będzie liściem niesionym przez wiatr, latawcem, który zerwał się ze sznurka. Ten sznurek zawsze trzyma w ręku dziecko: dziecko, jakim kiedyś było każde z nas. -Silvina Bullrich
Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Człowiek na ziemi jest celem dla ukrytych strzelców. -Antoine De Saint - Exupery
Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: To nadzieja spra­wia, że człowiek na ziemi jest szczęśliwy. -Jan Vianney
to nadzieja-spra­wia-że człowiek-na ziemi-jest szczęśliwy
Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Jeśli człowiek obiecuje ci niebo na ziemi - bądź sceptykiem. -Noack
jeśli-człowiek-obiecuje-niebo-na-ziemi-bądź-sceptykiem
Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Lepiej twardo stąpać po ziemi, niż lekko unosić się w powietrzu. -F.D
lepiej-twardo-stąpać-po-ziemi-ż-lekko-unosić-ę-w-powietrzu
Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Człowiek ma w sobie milczenie morza, zgiełk ziemi i muzykę powietrza. -Rabindranath Tagore
człowiek-w-sobie-milczenie-morza-zgiełk-ziemi-i-muzykę-powietrza
Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Więcej jest rzeczy na ziemi i w niebie niż ich się śniło waszym filozofom. -William Shakespeare
więcej-jest-rzeczy-na-ziemi-i-w-niebie-ż-ich-ę-śło-waszym-filozofom
Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Pies jedynym stworzeniem na ziemi, które kocha cię więcej niż siebie samego. -Josh Billings
pies-jedynym-stworzeniem-na-ziemi-które-kocha-ę-więcej-ż-siebie-samego
Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Myśl śmier­telni­ka ... Os­tatni człowiek na ziemi nie będzie miał gro­bu . -Kapitan
myśl-śmier­telni­ka-os­tatni-człowiek-na ziemi-nie będzie-miał-gro­bu
Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Człowiek ma w so­bie mil­cze­nie morza, zgiełk ziemi i mu­zykę powietrza. -Rabindranath Tagore
człowiek- w so­bie-mil­cze­nie-morza-zgiełk-ziemi-i mu­zykę-powietrza
Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Jest coś w tym, że człowiek chce być blis­ko oj­czys­tej ziemi. -Owidiusz
jest-coś-w tym-że człowiek-chce-być-blis­ko-oj­czys­tej-ziemi
Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Człowiek Boży musi chodzić po ziemi, bo przez ziemię idzie się do nieba. -Stefan Wyszyński kard
człowiek-boży-musi-chodzić-po-ziemi-bo-przez-ziemię-idzie-ę-do-nieba
Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Człowiek, który stoi twardo obiema nogami na ziemi... nie może zdjąć spodni -Carlton Pearson
człowiek-który-stoi-twardo-obiema-nogami-na-ziemi-nie-może-zdjąć-spodni
Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Ero­tyzm na­leży do niższe­go rzędu in­styn­któw i jest cechą zwierzęcą raczej niż szlachet­nie ludzką. Dla człowieka – szczy­tu or­ga­nicznej ewo­luc­ji na Ziemi – ja­kie zajęcia są bar­dziej od­po­wied­nie niż te, które zaj­mują tyl­ko je­go wyższe i wyłącznie ludzkie zdolności?  -Howard Philip Lovecraft
Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Człowiek bied­ny więcej może dać niż człowiek bo­gaty . -Chemicals
człowiek-bied­ny-więcej-może-dać-ż-człowiek-bo­gaty
Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Gdyby ludzie pragnęli bardziej własnego szczęścia niż nieszczęścia innych, moglibyśmy niebawem mieć raj na ziemi. -Bertrand Russell
gdyby-ludzie-pragnęli-bardziej-własnego-szczęścia-ż-nieszczęścia-innych-moglibyśmy-niebawem-mieć-raj-na-ziemi
Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Za co wal­czy­my? Czy za nasze życia? Nie. Wal­czy­my za tą ziemię, w której zos­ta­li pocho­wani na­si oj­co­wie. Nie chcę, aby ko­biety szły między ob­cych. Nie chcę umierać w ob­cej ziemi. Uk­ry­jemy nasze ko­biety za na­mi w tych górach i um­rze­my w naszej włas­nej ziemi wal­cząc za nie. Już raczej uczy­nię to, niż ucieknę w nieznane. -Józef
Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi. - homilia na Placu Zwycięstwa, czerwiec 1979 -Jan Paweł II
niech-zstąpi-duch-twój-i-odnowi-oblicze-ziemi-tej-ziemi-homilia-na-placu-zwycięstwa-czerwiec-1979
Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Może umarli żyją tylko w naszej świadomości i gdy umrze ostatni człowiek na ziemi - wszyscy przestaniemy istnieć. -Stefan Napierski
może-umarli-żyją-tylko-w-naszej-świadomoś-i-gdy-umrze-ostatni-człowiek-na-ziemi-wszyscy-przestaniemy-istnieć
Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Człowiek zakochany jest to człowiek, który chce być milszym niż potrafi - oto dlaczego prawie wszyscy zakochani są śmieszni. -Nicolas de Chamfort
człowiek-zakochany-jest-to-człowiek-który-chce-być-milszym-ż-potrafi-oto-dlaczego-prawie-wszyscy-zakochani-są-śmieszni
Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: masz wszys­tko, ale nie masz ni­kogo jak os­tatni człowiek na ziemi.... -wesolutka214
masz-wszys­tko-ale-nie masz-­kogo-jak os­tatni-człowiek-na ziemi
Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Dobrze będzie dla ciebie, synu, ochrzcić się dobrowolnie na swojej ziemi, abyś nie był przymusem ochrzczony na ziemi cudzej. - arcybiskup morawski -Metody
dobrze-będzie-dla-ciebie-synu-ochrzcić-ę-dobrowolnie-na-swojej-ziemi-abyś-nie-był-przymusem-ochrzczony-na-ziemi-cudzej-arcybiskup-morawski
Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Człowiek mu­si za wszelką cenę po­konać gra­witację Ziemi i mieć w re­zer­wie przes­trzeń, przy­naj­mniej, Układu Słonecznego. -Konstantin Ciołkowski
człowiek-mu­-za wszelką-cenę-po­konać-gra­witację-ziemi-i mieć-w re­zer­wie-przes­trzeń-przy­naj­mniej-układu-słonecznego
Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: człowiek sil­ny nie pot­rze­bu­je miłości by twar­do stąpać po ziemi, on kocha całym ser­cem i z całą swą siłą oka­zu­je miłość innym  -Emilia Szumiło
człowiek-sil­ny-nie pot­rze­bu­-miłoś-by twar­do-stąpać-po ziemi-on-kocha-całym-ser­cem-i z całą-swą-łą-oka­zu­-miłość
Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Uważam, że najrozkoszniejsza wolność, jaką cieszy się człowiek na Ziemi, polega na tym, że może żyć, jeśli tylko tego pragnie, nie potrzebując pracować. -Salvador Dali
uważam-że-najrozkoszniejsza-wolność-jaką-cieszy-ę-człowiek-na-ziemi-polega-na-tym-że-może-żyć-śli-tylko-tego-pragnie-nie-potrzebując
Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Człowiek ze wsi ma życie zapewne cięższe niż człowiek z miasta, ale za to żyje pełnią życia. Nie robi wciąż dzień w dzień tego samego. -Aleksander Fleming
człowiek-ze-wsi-życie-zapewne-ęższe-ż-człowiek-z-miasta-ale-za-to-żyje-pełą-życia-nie-robi-wciąż-dzień-w-dzień-tego-samego
Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Człowiek nie prag­nie na ziemi wiele, chciałby tyl­ko, aby to niewiele było dob­re i nie dało na siebie zbyt długo czekać. -Samuel Butler
człowiek-nie prag­nie-na ziemi-wiele-chciałby-tyl­ko-aby to niewiele-było-dob­re-i nie dało-na siebie-zbyt-długo-czekać
Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Najważniejszy ze wszystkich stworzeń na ziemi jest człowiek. Wszystko w Kościele jest dla nas i dla naszego zbawienia. -Stefan Wyszyński kard
najważniejszy-ze-wszystkich-stworzeń-na-ziemi-jest-człowiek-wszystko-w-kościele-jest-dla-nas-i-dla-naszego-zbawienia
Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Os­tatnia dro­ga, spoj­rze­nie ku ziemi. Bóg wzy­wa już do nieba, czas by się roz­stać, żal jest od­chodzić, nieda­ne by zostać. Dusze pof­runęły wy­soko, zos­ta­wiając na ziemi wspomnienia... -Amorek