Na ziemi Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Na ziemi Cytaty: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi. - homilia na Placu Zwycięstwa, czerwiec 1979 -Jan Paweł II
niech-zstąpi-duch-twój-i-odnowi-oblicze-ziemi-tej-ziemi-homilia-na-placu-zwycięstwa-czerwiec-1979
Na ziemi Cytaty: Dobrze będzie dla ciebie, synu, ochrzcić się dobrowolnie na swojej ziemi, abyś nie był przymusem ochrzczony na ziemi cudzej. - arcybiskup morawski -Metody
dobrze-będzie-dla-ciebie-synu-ochrzcić-ę-dobrowolnie-na-swojej-ziemi-abyś-nie-był-przymusem-ochrzczony-na-ziemi-cudzej-arcybiskup-morawski
Na ziemi Cytaty: Os­tatnia dro­ga, spoj­rze­nie ku ziemi. Bóg wzy­wa już do nieba, czas by się roz­stać, żal jest od­chodzić, nieda­ne by zostać. Dusze pof­runęły wy­soko, zos­ta­wiając na ziemi wspomnienia... -Amorek
Na ziemi Cytaty: Tak jak nasi przodkowie nie otrzymali w darze od niebios ziemi, na której dzisiaj żyjemy, lecz musieli ją wywalczyć z narażeniem życia, tak też w przyszłości łaska żadnych narodów nie nada nam ani ziemi, ani życia. Uczyni to jedynie moc miecza zwycięstwa. -Adolf Hitler
Na ziemi Cytaty: słyszysz te szepty gdy niebo się schyla by dot­knąć roz­grza­nej ziemi czu­jesz jak zwal­nia tempo chcąc złapać rześki oddech zas­ty­ga w zamyśleniu jak blis­ko od obłędu dokąd się człowiek posunie w go­nit­wie bez sensu ma­mony sidła za­bujcą mat­ki ziemi  -Papużka
Na ziemi Cytaty: Każdy człowiek jest cząstką swojej ziemi. Jeśli nie może w ojczyźnie pozostać, obróci się w proch tej ziemi, którą sobie wybrał; będzie liściem niesionym przez wiatr, latawcem, który zerwał się ze sznurka. Ten sznurek zawsze trzyma w ręku dziecko: dziecko, jakim kiedyś było każde z nas. -Silvina Bullrich
Na ziemi Cytaty: In­dianin na­leży do Ziemi, czy mie­szka w la­sach, na równi­nach, w pueb­lach czy na wzgórzach. Jest nieodłączną częścią kra­job­ra­zu, po­nieważ siła, która uk­ształto­wała kon­ty­nent do­paso­wała człowieka do je­go otocze­nia. Wyrósł on tak na­tural­nie jak dzi­ki słonecznik i przy­należy do Ziemi po­dob­nie jak bizon... -Luther Stojący Niedźwiedź
Na ziemi Cytaty: Za co wal­czy­my? Czy za nasze życia? Nie. Wal­czy­my za tą ziemię, w której zos­ta­li pocho­wani na­si oj­co­wie. Nie chcę, aby ko­biety szły między ob­cych. Nie chcę umierać w ob­cej ziemi. Uk­ry­jemy nasze ko­biety za na­mi w tych górach i um­rze­my w naszej włas­nej ziemi wal­cząc za nie. Już raczej uczy­nię to, niż ucieknę w nieznane. -Józef
Na ziemi Cytaty: Taki ma koniec, co piękne na ziemi! -Anonim
taki-koniec-co-piękne-na-ziemi
Na ziemi Cytaty: Ideał, to fik­cja na ziemi  -wdech
ideał-to fik­cja-na ziemi 
Na ziemi Cytaty: Zbytkiem słodyczy na ziemi Jesteśmy nieszczęśliwemi. -Adam Mickiewicz
zbytkiem-słodyczy-na-ziemi-jesteśmy-nieszczęśliwemi
Na ziemi Cytaty: Młodość jest solą ziemi w oku. -Julian Tuwim
młodość-jest-solą-ziemi-w-oku
Na ziemi Cytaty: Miłość to największe i jedyne bogactwo na ziemi. -Wacław Buryła
miłość-to-największe-i-jedyne-bogactwo-na-ziemi
Na ziemi Cytaty: Wszystko od ziemi pochodzi i do niej powróci. -Ksenofont
wszystko-od-ziemi-pochodzi-i-do-niej-powró
Na ziemi Cytaty: Piekło i raj są na ziemi - nosimy je w sobie. -Anonim
piekło-i-raj-są-na-ziemi-nosimy-w-sobie
Na ziemi Cytaty: Zaw­sze jed­nak roz­poznaję siły, które mają kształto­wać mo­je życie. Poz­wa­lam im działać. Cza­sem prze­walają się przez mo­je życie jak hu­ragan. Kiedy in­dziej wstrząsają tyl­ko grun­tem pod moimi sto­pami, tak że tkwią później na in­nej ziemi, a wte­dy ktoś lub coś zos­ta­je pochłonięty. Umac­niam swoją po­zycję w cza­sie trzęsienia ziemi. Kładę się i poz­wa­lam, by hu­ragan prze­leciał na­de mną. Nig­dy nie walczę. -Josephine Hart
Na ziemi Cytaty: Na ziemi nie ma słabszego stworzenia niż człowiek. -Homer
na-ziemi-nie-słabszego-stworzenia-ż-człowiek
Na ziemi Cytaty: Zostaniecie tylko we dwoje: Bóg na niebie i ty na ziemi. -Jerzy Liebert
zostaniecie-tylko-we-dwoje-bóg-na-niebie-i-ty-na-ziemi
Na ziemi Cytaty: Dobrą modlitwą możemy rozkazywać niebu i ziemi. -Jan Vianney Św
dobrą-modlitwą-możemy-rozkazywać-niebu-i-ziemi
Na ziemi Cytaty: Dwaj najwięksi tyrani ziemi: przypadek i czas. -Johann Gottfried Herder
Na ziemi Cytaty: Szatan przechytrzył Boga - przebywa częściej na ziemi. -Mieczysław Michał Szargan
Na ziemi Cytaty: Me­teory: je­dyne nap­rawdę ob­ce ciała na Ziemi. -Julian Tuwim
me­teory-­dyne-nap­rawdę-ob­-ciała-na ziemi
Na ziemi Cytaty: Meteory: jedyne naprawdę obce ciała na Ziemi. -Julian Tuwim
meteory-jedyne-naprawdę-obce-ciała-na-ziemi
Na ziemi Cytaty: Nie ma nic słabszego na ziemi niż człowiek. -Homer
nie-nic-słabszego-na-ziemi-ż-człowiek
Na ziemi Cytaty: Muzyka ma koronę w niebie, ale korzenie w ziemi. -Maria Kuncewicz
muzyka-koronę-w-niebie-ale-korzenie-w-ziemi
Na ziemi Cytaty: Miłość jest to największe i jedyne bogactwo na ziemi. -Alfons Daudet
miłość-jest-to-największe-i-jedyne-bogactwo-na-ziemi
Na ziemi Cytaty: Urodzony do pługa – z nadmiaru Ziemi zostałem poetą. -Julian Przyboś
urodzony-do-pługa-z-nadmiaru-ziemi-zostałem-poetą
Na ziemi Cytaty: Jeśli człowiek obiecuje ci niebo na ziemi - bądź sceptykiem. -Noack
jeśli-człowiek-obiecuje-niebo-na-ziemi-bądź-sceptykiem
Na ziemi Cytaty: Niektórzy odnajdują miejsce na ziemi dopiero po swoim pogrzebie. -Anonim
niektórzy-odnajdują-miejsce-na-ziemi-dopiero-po-swoim-pogrzebie
Na ziemi Cytaty: Nie ma nic słab­sze­go na Ziemi niż człowiek. -Homer
nie- nic-słab­sze­go-na ziemi-ż-człowiek
Na ziemi Cytaty: Nic tak nie wzrusza jak trzęsienie ziemi. -Urszula Zybura
nic-tak-nie-wzrusza-jak-trzęsienie-ziemi
Na ziemi Cytaty: Miłość jest to naj­większe i je­dyne bo­gac­two na ziemi. -Alfons Daudet
miłość-jest to naj­większe-i ­dyne-bo­gac­two-na ziemi
Na ziemi Cytaty: To nadzieja spra­wia, że człowiek na ziemi jest szczęśliwy. -Jan Vianney
to nadzieja-spra­wia-że człowiek-na ziemi-jest szczęśliwy
Na ziemi Cytaty: Człowiek na ziemi jest celem dla ukrytych strzelców. -Antoine De Saint - Exupery
Na ziemi Cytaty: Na ziemi nie ma końca - jest tylko praca tworzenia. -Antoine De Saint - Exupery