Na­dal Wid­nieje Na moim Cytaty

Na­dal Wid­nieje Na moim Cytaty: Za­waliłam i to wiele razy nie mam na­wet czel­ności żeby znowu wtrącić się w two­je życie Po raz ko­lej­ny pro­sić cię o wybaczenie Które­go i tak pew­nie nie dos­ta­ne Po­mimo to twój nu­mer na­dal wid­nieje na moim te­lefo­nie pod nazwą


Na­dal Wid­nieje Na moim Cytaty: Jes­teś tu czu­je Cie lecz na Ciebie nie pat­rzę się chce za­pom­nieć o To­bie dziś ale mo­je ser­ce nie chce za ro­zumem iść i tak każde­go dnia od no­wa w mo­jej głowie wid­nieje Twa osoba poz­być się te­go ob­ra­zu nie mogę bo jes­tem bar­dzo za­kocha­na w Tobie ro­bie to ta­jem­nie, nie zauważasz tego ale to błąd bo zna­lazłaś drogę do ser­ca mego  -xdomix


Na­dal Wid­nieje Na moim Cytaty: Jes­teś moim od­dechem, moim życiem, moim sercem. -B » Anne Bishop » Serce Kaeleer


Na­dal Wid­nieje Na moim Cytaty: Arys­tokrac­ja się przeżyła: to nie ludzie - to wid­ma! Za długo no­siła na so­bie ludzkość te wid­mo­we wszy. Ka­pita­lizm to złośli­wy no­wotwór, który zaczął gnić, zja­dać i gan­gre­nować or­ga­nizm, który go wy­dał - oto dzi­siej­sza społeczna struk­tu­ra. Trze­ba zre­for­mo­wać ka­pita­lizm, nie niszczyć inic­ja­tywy prywatnej. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Na­dal Wid­nieje Na moim Cytaty: On właśnie, czas, jest moim dnem. Moim po­lem bitwy. -Henryk Pająk


on właśnie-czas-jest moim-dnem-moim po­lem-bitwy
Na­dal Wid­nieje Na moim Cytaty: Lód top­nieje, bo płacze z zimna. -Ramón Gómez de La Serna


Na­dal Wid­nieje Na moim Cytaty: Nieje­den us­trój toczą drobnoustroje. -Tadeusz Gicgier


nieje­den-us­trój-toczą-drobnoustroje
Na­dal Wid­nieje Na moim Cytaty: Nieje­den mści się, za­nim go skrzywdzą. -Wiesław Brudziński


Na­dal Wid­nieje Na moim Cytaty: Nieje­den pe­dant stoi na straży bałaganu. -Wiesław Brudziński


nieje­den-pe­dant-stoi-na straży-bałaganu
Na­dal Wid­nieje Na moim Cytaty: Wid­mo jut­rzej­sze­go dnia. -kitsh


wid­mo-jut­rzej­sze­go-dnia
Na­dal Wid­nieje Na moim Cytaty: Nieje­den człowiek udając głup­ca, postąpił w życiu mądrze. -Niusza


nieje­den-człowiek-udając-głup­ca-postąpił-w życiu-mądrze
Na­dal Wid­nieje Na moim Cytaty: Nie bied­nieje człowiek, gdy się up­rzej­mie odzywa. -Amen-Em-Opet


nie-bied­nieje-człowiek-gdy ę-up­rzej­mie-odzywa
Na­dal Wid­nieje Na moim Cytaty: Nieje­den spo­wied­nik wy­myśla no­we grzechy, aby mieć klientelę. -Wiesław Brudziński


nieje­den-spo­wied­nik-wy­myś-no­we-grzechy-aby mieć-klientelę
Na­dal Wid­nieje Na moim Cytaty: Mąż sta­ry - wid­mo, które chodzi po do­mu i brzdąka łańcucha­mi małżeńskimi. -Magdalena Samozwaniec


mąż-sta­ry- wid­mo-które-chodzi-po do­mu-i brzdąka-łańcucha­mi-łżeńskimi
Na­dal Wid­nieje Na moim Cytaty: Byłeś moim nu­merem je­den ,moim chłop­czy­kiem bez wad za które­go od­dałabym życie..Byłeś, bo wszys­tko zniszczyłeś.. -malinowakawa


byłeś-moim-nu­merem-­den-moim-chłop­czy­kiem-bez-wad-za które­go-od­dałabym-życiebyłeś-bo wszys­tko-zniszczyłeś
Na­dal Wid­nieje Na moim Cytaty: Nieje­den trud­ny do zgry­zienia orzech oka­zuje się wewnątrz pusty. -Włodzimierz Scisłowski


nieje­den-trud­ny-do zgry­zienia-orzech-oka­zuje ę-wewnątrz-pusty
Na­dal Wid­nieje Na moim Cytaty: Nieje­den po­nosi kon­sekwen­cje czynów, przed który­mi się cofnął. -Wiesław Brudziński


nieje­den-po­nosi-kon­sekwen­cje-czynów-przed-który­mi ę-cofnął
Na­dal Wid­nieje Na moim Cytaty: Na­wet pod­czas śmier­ci,będzie wid­niał uśmiech na mej twarzy. -Van Kalisz


na­wet-pod­czas-śmier­będzie-wid­niał-uśmiech-na mej-twarzy