Na­giej Ko­biety Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Na­giej Ko­biety Cytaty: Nie zmuszaj­my dru­giej oso­by do ro­bienia cze­goś co jej się nie po­doba, może z cza­sem zro­zumie że jed­nak ma­my rację. -AnDree
nie-zmuszaj­my-dru­giej-oso­by-do ro­bienia-cze­goś-co jej ę-nie po­doba-może-z cza­sem-zro­zumie-że jed­nak-­my-rację
Na­giej Ko­biety Cytaty: Spędza­nie ze sobą za dużo cza­su, pot­ra­fi zmienić człowieka I spra­wić, że bez tej du­giej oso­by nie po­tafi­my spędzić jed­nej minuty... -AnDree
spędza­nie-ze sobą-za żo-cza­su-pot­ra­fi-zmienić-człowieka-i-spra­wić-że bez-tej ­giej-oso­by-nie po­tafi­my-spędzić-jed­nej
Na­giej Ko­biety Cytaty: Dla miłość jest się w sta­nie zro­bić wszys­tko, na­wet poz­wo­lić dru­giej oso­bie um­rzeć, by już nie cierpiała. -Ryder
dla-miłość-jest ę-w sta­nie-zro­bić-wszys­tko-na­wet-poz­wo­lić-dru­giej-oso­bie-um­rzeć-by już-nie cierpiała
Na­giej Ko­biety Cytaty: Mówi się o egoiz­mie i des­po­tyz­mie starców, ale z dru­giej stro­ny rzad­ko miłość by­wa tak be­zin­te­resow­na i uległa, jak właśnie u nich. -Antoni Kępiński
mówi ę-o egoiz­mie-i ­po­tyz­mie-starców-ale-z dru­giej-stro­ny-rzad­ko-miłość-by­wa-tak-be­zin­te­resow­na-i uległa
Na­giej Ko­biety Cytaty: Praw­dzi­wy mężczyz­na to ten, który pot­ra­fi kochać trzy ko­biety na raz: matkę, żonę i córkę. Praw­dzi­wy mężczyz­na o Wiel­kim Ser­cu to ten, który pot­ra­fi kochać czte­ry ko­biety na raz: matkę, żonę, córkę i... teściową. -Agnieszka Lisak
Na­giej Ko­biety Cytaty: Widziałem wczo­raj ko­bietę siedzącą między dwo­ma mężczyz­na­mi na mar­mu­rowych scho­dach świątyni. Z jed­nej stro­ny twarz jej była całkiem bla­da, z dru­giej zarumieniona. -Khalil Gibran
widziałem-wczo­raj-ko­bietę-siedzącą-między-dwo­-mężczyz­na­mi-na mar­mu­rowych-scho­dach-świątyni-z-jed­nej-stro­ny-twarz-jej
Na­giej Ko­biety Cytaty: Miłość ko­biety po­lega na braniu. -August Strindberg
Na­giej Ko­biety Cytaty: Ogłupiony przez ko­biety - erotuman. -Hugo Dionizy Steinhaus
Na­giej Ko­biety Cytaty: Mężczyźni po­lują, ko­biety łowią. -Victor Marie Hugo
Na­giej Ko­biety Cytaty: Dwie ko­biety w do­mu - kłótnia w domu. -Talmud
dwie-ko­biety-w do­mu- kłótnia-w domu
Na­giej Ko­biety Cytaty: Niech ko­biety pa­miętają, że im la­ta uciekają. -Bujak Bogusław
niech-ko­biety-pa­miętają-że im ­-uciekają
Na­giej Ko­biety Cytaty: Ko­biety i pieniądze wejdą wszędzie. -Prosper Merimee
ko­biety-i pieniądze-wejdą-wszędzie
Na­giej Ko­biety Cytaty: Szczęście to być z kimś. I być dla dru­giej oso­by kimś jedynym. -Josephine Hart
szczęście-to być-z kimś-i być-dla-dru­giej-oso­by-kimś-jedynym
Na­giej Ko­biety Cytaty: Tych współrzędnych nie zna na­wet Tom­Tom, nie po­wie Ci gdzie masz jechać, by od­na­leźć w ser­cu dru­giej oso­by dobro. -szajbuss
tych-współrzędnych-nie zna-na­wet-tom­tom-nie po­wie-ci gdzie-masz-jechać-by od­na­źć-w ser­cu-dru­giej-oso­by-dobro
Na­giej Ko­biety Cytaty: Życie można porównać do wo­dos­pa­du, np. ta­ki Niaga­ra, można podzi­wiać z jed­nej stro­ny, lub poczuć je­go żywioł z dru­giej, co nie wyk­lucza obu. Różni­ce są przy źródle. -słońiczka
Na­giej Ko­biety Cytaty: To ta­kie przyk­re, gdy Twoi naj­bliżsi nic o To­bie nie wiedzą, z dru­giej stro­ny jest to też Two­ja wi­na bo okłamu­jesz ich mówiąc, że wszys­tko jest w porządku. -PróbujPatrzećKolorowo
to ­kie-przyk­re-gdy-twoi-naj­bliż-nic-o to­bie-nie wiedzą-z-dru­giej-stro­ny-jest to też-two­ja-wi­na-bo okłamu­jesz-ich-mówiąc
Na­giej Ko­biety Cytaty: od cze­go ko­biety stronią za tym ho­mo gonią.... -poeta wyklęty
od cze­go-ko­biety-stronią-za-tym-ho­mo-gonią
Na­giej Ko­biety Cytaty: Ta­nie ko­biety często dro­go kosztują. -Mieczysław Michał Szargan
Na­giej Ko­biety Cytaty: Ko­biety są sza­lone, że ufają mężczyznom. -John Fowles
ko­biety-są sza­lone-że ufają-mężczyznom
Na­giej Ko­biety Cytaty: Ty­ko ko­biety, których nie kocha­my, są punktualne. -Aleksander Dumas
ty­ko-ko­biety-których-nie kocha­my-są punktualne
Na­giej Ko­biety Cytaty: Ko­biety są piękniej­sze niż na to wyglądają. -Gabriel Laub
ko­biety-są piękniej­sze-ż-na to wyglądają
Na­giej Ko­biety Cytaty: Uro­da ko­biety jest formą władzy. -Susan Sontag
uro­da-ko­biety-jest formą-władzy
Na­giej Ko­biety Cytaty: Ko­biety lu­bią, by wie­działy, że są kochane. -Andre Maurois
ko­biety-lu­bią-by wie­działy-że są kochane
Na­giej Ko­biety Cytaty: Miłość można podzielić na dwa stadia; *pier­wsze to te, składające się z praw­dzi­wych uczuć, *dru­gie nies­te­ty, wy­nikające tyl­ko z przyz­wycza­jenia do dru­giej osoby. -szajbuss
miłość-można-podzielić-na dwa-stadia-pier­wsze-to te-składają ę-z praw­dzi­wych-uczuć-dru­gie-nies­te­ty-wy­nikają-tyl­ko
Na­giej Ko­biety Cytaty: Ko­biety per­skie po­wodują ból moich oczu. -Aleksander Wielki
ko­biety-per­skie-po­wodują-ból-moich-oczu
Na­giej Ko­biety Cytaty: W 
w świecie-ko­biety-jed­noznacznoś-nie znajdziesz
Na­giej Ko­biety Cytaty: Przez bramę ra­ju wpuszczają nas ko­biety do piekła. -św. Cyprian
przez-bramę-ra­ju-wpuszczają-nas-ko­biety-do piekła
Na­giej Ko­biety Cytaty: Nie można roz­dzielić ko­biety od interesu. -fyrfle
nie-można-roz­dzielić-ko­biety-od interesu
Na­giej Ko­biety Cytaty: Ko­biety żyją dłużej od mężczyzn. Szczególnie wdowy. -Georges Clemenceau
ko­biety-żyją-dłużej-od mężczyzn-szczególnie wdowy
Na­giej Ko­biety Cytaty: Ko­biety ro­zumieją le­piej żywe is­to­ty, mężczyźni martwe. -Hugo Dionizy Steinhaus
ko­biety-ro­zumieją-­piej-żywe-is­to­ty-mężczyź-martwe
Na­giej Ko­biety Cytaty: szpilki no­gi u ko­biety - ule­gają jej intuicji  -wdech
szpilki-no­gi-u ko­biety- ule­gają-jej-intuicji 
Na­giej Ko­biety Cytaty: Lu­bieżne ko­biety sądzą, że wszys­cy mężczyźni są zwyrodnialcami. -Michał Choromański
lu­bieżne-ko­biety-sądzą-że wszys­cy-mężczyź-są zwyrodnialcami
Na­giej Ko­biety Cytaty: kochać rzęsy wywracać za­lotką języka może uro­nisz źrenicy rozświet­lo­ne wróble w ok­ruszkach cicho stąpające po mnie na­giej od po­wiek po us­ta ty­le jest ciebie we mnie ile nie ma mnie w tobie  -Kameadore
Na­giej Ko­biety Cytaty: Nie ma ko­biet brzyd­kich, są tyl­ko ko­biety zaniedbane. -Coco Chanel
nie- ko­biet-brzyd­kich-są tyl­ko-ko­biety-zaniedbane
Na­giej Ko­biety Cytaty: Jak wiel­ce ko­biety ce­nią łańcuchy, który­mi są skute!  -Margaret Mitchell
jak-wiel­-ko­biety-­ą-łańcuchy-który­mi-są skute