Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Cytaty: Nieświado­mi, swoją pry­wat­nością na­rusza­my czyjąś cho­lerną przestrzeń. -MyslacaWierszem
nieświado­mi-swoją-pry­wat­nośą-na­rusza­my-czyjąś-cho­lerną-przestrzeń
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Cytaty: Każdy jest gotów, na czyjąś śmierć. -Bruno
każdy-jest gotów-na czyjąś-śmierć
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Cytaty: Na­wet, gdy uciekasz, bieg­niesz w czyjąś stronę. -Jadzka
na­wet-gdy-uciekasz-bieg­niesz-w czyjąś-stronę
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Cytaty: Trze­ba być kimś is­totnym, by zwrócić czyjąś uwagę. -Bruno
trze­ba-być-kimś-is­totnym-by zwróć-czyjąś-uwagę
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Cytaty: Duch po­rusza materię. -Wergiliusz
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Cytaty: Najpewniejszy środek, by pozyskać czyjąś miłość: nie kochać samemu. -Francois de la Rochefoucauld
najpewniejszy-środek-by-pozyskać-czyjąś-miłość-nie-kochać-samemu
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Cytaty: Myśl po­rusza og­rom świata. -Wergiliusz
myśl-po­rusza-og­rom-świata
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Cytaty: Człowiek mu­si cza­sem cho­rować. Cho­ciażby po to, żeby poczytać. -Hagiwara Sakutaro
człowiek-mu­-cza­sem-cho­rować-cho­ciażby po to-żeby-poczytać
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Cytaty: Nie ma cho­rych dusz, są tyl­ko cho­re lekarstwa. -Papillondenuit
nie- cho­rych-dusz-są tyl­ko-cho­re-lekarstwa
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Cytaty: Myślisz, że cho­ry ro­zum można odróżnić od cho­rej duszy? Py­tam z cieka­wości. Ja miałem cho­re wszys­tko. Każdą po­jedyn­czą komórkę. Ale to już minęło. Może nie jes­tem całkiem zdro­wy, ale z pew­nością jes­tem uleczony. -Janusz Leon Wiśniewski
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Cytaty: Gdy lód rusza bałwany tracą głowę. -Antoni Regulski
gdy-lód-rusza-bałwany-tracą-głowę
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Cytaty: Biada tym, którzy po­ruszą dno narodu. -Antoine Rivarol
biada-tym-którzy-po­ruszą-dno-narodu
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Cytaty: Dusza się rusza tyl­ko dwa razy. -topik
dusza ę-rusza-tyl­ko-dwa-razy
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Cytaty: Ręka, która po­rusza kołyskę, rządzi światem. -William Ross Wallace
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Cytaty: Jest cechą pospolitej mądrości obawa, by się nie dać nabrać na czyjąś wartość. -Anna Kowalska
jest-cechą-pospolitej-mądroś-obawa-by-ę-nie-dać-nabrać-na-czyjąś-wartość
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Cytaty: Cza­sami łat­wiej znieść czyjąś śmierć niż czy­jeś kłamstwa. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Cytaty: Kobieta, gdy czuje się bogata czyjąś miłością, zdradza, aby dać coś innemu. -Francoise Sagan
kobieta-gdy-czuje-ę-bogata-czyjąś-miłośą-zdradza-aby-dać-coś-innemu
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Cytaty: moc w nim stabilna na­syco­ny spo­kojem po­rusza głębie  -Cykam
moc-w nim-stabilna-na­syco­ny-spo­kojem-po­rusza-głębie 
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Cytaty: Mo­ment bliskości nag­le świat sta­je w miejscu a ser­ce rusza...   -Natuuś
mo­ment-bliskoś-nag­-świat-sta­-w miejscu-a-ser­-rusza- 
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Cytaty: Praw­dzi­wie opłaki­wać czyjąś śmierć to zat­roszczyć się o tych, których on pozostawił. -Edmund Burke
praw­dzi­wie-opłaki­wać-czyjąś-śmierć-to zat­roszczyć ę-o tych-których-on pozostawił
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Cytaty: - Cza­sem są ta­kie dni, że naj­le­piej wróciłbyś się do przeszłości, al­bo za wszelką cenę cho­ciaż, dążył do zacho­wania cho­ler­ne­go sta­tusu quo, bo masz wrażenie że sta­je się już tyl­ko gorzej... - ale ope­rac­je cza­sowe nie istnieją -cho­lera, wiem. może i dobrze... -daniello
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Cytaty: Żółw po­rusza się z prędkością wys­tar­czającą do upo­lowa­nia sałaty. -Terry Pratchett
Żółw-po­rusza ę-z prędkośą-wys­tar­czającą-do upo­lowa­nia-łaty
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Cytaty: Czasami trzeba usiąść obok i czyjąś dłoń zamknąć w swojej dłoni, wtedy nawet łzy będą smakować jak szczęście. -Wacław Buryła
czasami-trzeba-usiąść-obok-i-czyjąś-dłoń-zamknąć-w-swojej-dłoni-wtedy-nawet-łzy-będą-smakować-jak-szczęście
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Cytaty: Naiw­ność- cho­roba, naj­częściej występu­je u osób ze zdiag­no­zowaną cho­robą nadzieją. -opuszczona
naiw­ność-cho­roba-naj­częściej-występu­-u osób-ze zdiag­no­zowaną-cho­robą-nadzieją
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Cytaty: Ja cho­wam się za maską by nikt mnie nie poznał, Ty cho­wasz się za kłam­stwa­mi by zna­li cię wszyscy. -Silvidian
ja cho­wam ę-za maską-by nikt-mnie-nie poznał-ty-cho­wasz ę-za kłam­stwa­mi-by zna­li-ę-wszyscy
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Cytaty: Każda z nas jest czyjąś była dziew­czyną, ale nie każda pot­ra­fi znieść to z honorem... -Majka_Majdan
każda-z nas-jest czyjąś-była-dziew­czyną-ale-nie każda-pot­ra­fi-znieść-to z honorem
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Cytaty: Człowiek zamiast miłości może mieć przyjaźń czyjąś i to będzie jeszcze więcej warte i będzie trwalsze, pewniejsze. -Irena Solska
człowiek-zamiast-miłoś-może-mieć-przyjaźń-czyjąś-i-to-będzie-jeszcze-więcej-warte-i-będzie-trwalsze-pewniejsze
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Cytaty: Miłość niejed­nokrot­nie przyrówny­wano do cho­roby. Na­leży do­dać dla ścisłości, że jest to cho­roba, pod­czas której chorzy zaz­wyczaj kładą się do łóżka. -Magdalena Samozwaniec
miłość-niejed­nokrot­nie-przyrówny­wano-do cho­roby-na­ży do­dać-dla-ścisłoś-że jest to cho­roba-pod­czas-której chorzy
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Cytaty: Cza­sami trze­ba usiąść obok i czyjąś dłoń zam­knąć w swo­jej dłoni, wte­dy na­wet łzy będą sma­kować jak szczęście. -Wacław Buryła
cza­sami-trze­ba-usiąść-obok-i czyjąś-dłoń-zam­knąć-w swo­jej-dłoni-wte­dy-na­wet-łzy-będą-sma­kować-jak szczęście
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Cytaty: LI­MERYK TA­KI SOBIE pe­wien cho­leryk z krosna li­mery­kowi chciał sprostać na­pisał słowo limeryk ale jak to choleryk cho­lery mu­siał dostać Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Cytaty: Jak ma­my tworzyć całość, sko­ro każde­go dnia wyk­rusza­my się nawza­jem, nie psując do siebie co­raz bardziej. -kate-em
jak-­my-tworzyć-całość-sko­ro-każde­go-dnia-wyk­rusza­my ę-nawza­jem-nie psując-do siebie-co­raz-bardziej
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Cytaty:
to-że ę-człowiek-dob­rze-czu­-nie oz­nacza-że nie jest cho­ry-cho­roba-może ę-ujaw­ć-w ągu-kil­ku-mi­nut-~ pa­weł
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Cytaty: Każde zacho­wanie ma swoją przyczynę i skutek. Nie za­pomi­naj­my o tym, oce­niając innych. Ana­lizując więc czyjąs reak­cję, do­wie­dzmy się na co ona jest. -Faded_Rose
każde-zacho­wanie- swoją-przyczynę-i skutek-nie-za­pomi­naj­my-o tym-oce­niając-innych-ana­lizując-więc-czyjąs-reak­cję
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Cytaty: Zmiany przychodzą jak lek­ki wiatr, który po­rusza zasłony o po­ran­ku i jak de­likat­ne per­fu­my pachnące dzi­kimi kwiata­mi, uk­ry­tymi w trawie. -John Steinbeck
zmiany-przychodzą-jak lek­ki-wiatr-który-po­rusza-zasłony-o po­ran­ku-i jak de­likat­ne-per­fu­my-pachną-dzi­kimi-kwiata­mi
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Cytaty: Gdy się rodzisz cho­rujesz na cho­robę zwaną życiem. Gdy znaj­dziesz na nią an­ti­dotum i nau­czysz się z nią ob­chodzić, umierasz. -respirer
gdy ę-rodzisz-cho­rujesz-na cho­robę-zwaną-życiem-gdy znaj­dziesz-na ą-an­ti­dotum-i nau­czysz ę-z ą-ob­chodzić-umierasz