Na­tury Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Na­tury Cytaty: Człowiek – is­to­ta z na­tury schizofreniczna. -Gold Fishy
człowiek- is­to­-z na­tury-schizofreniczna
Na­tury Cytaty: Piękno na­tury jest uzewnętrznieniem natury. -Karol Darwin
piękno-na­tury-jest uzewnętrznieniem-natury
Na­tury Cytaty: Język praw­dy jest z na­tury prosty. -Eurypides
język-praw­dy-jest z na­tury-prosty
Na­tury Cytaty: Człowiek jest z na­tury zwierzęciem politycznym. -Arystoteles
człowiek-jest z na­tury-zwierzęciem-politycznym
Na­tury Cytaty: Cha­rak­te­ry z na­tury złe nie zmieniają się. -Menander
cha­rak­te­ry-z na­tury-złe-nie zmieniają-ę
Na­tury Cytaty: Kon­fi­tury z za­kaza­nych owoców - to do­piero przysmak. -Jan Czarny
kon­fi­tury-z za­kaza­nych-owoców- to do­piero-przysmak
Na­tury Cytaty: Naj­większe żar­ty na­tury - ge­niu­sze z fa­talną pamięcią. -jatoja
naj­większe-żar­ty-na­tury- ge­niu­sze-z fa­talną-pamięą
Na­tury Cytaty: Piekło li­tera­tury wyb­ru­kowa­ne jest szlachet­ny­mi intencjami. -André Gide
piekło-li­tera­tury-wyb­ru­kowa­ne-jest szlachet­ny­mi-intencjami
Na­tury Cytaty: We­soła myśl jest niczym wios­na. Ot­wiera pąki na­tury ludzkiej. -Jean-Paul Sartre
we­soła-myśl-jest niczym-wios­na-ot­wiera pąki-na­tury-ludzkiej
Na­tury Cytaty: Roz­kosz jest pre­mią na­tury za trud płodze­nia i rodzenia. -Zygmunt Freud
roz­kosz-jest pre­mią-na­tury-za trud-płodze­nia-i rodzenia
Na­tury Cytaty: Miłość to tyl­ko brud­ny trik na­tury, by zag­wa­ran­to­wać is­tnienie ludzkości. -William Somerset Maugham
miłość-to tyl­ko-brud­ny-trik-na­tury-by zag­wa­ran­to­wać-is­tnienie-ludzkoś
Na­tury Cytaty: Im bliżej na­tury jes­teśmy, tym więcej czu­jemy w so­bie Boga. -Johann Wolfgang Goethe
im bliżej-na­tury-jes­teśmy-tym-więcej-czu­jemy-w so­bie-boga
Na­tury Cytaty: Pier­wszym pra­wem na­tury jest prag­nienie włas­ne­go szczęścia. -Jeremy Bentham
pier­wszym-pra­wem-na­tury-jest prag­nienie-włas­ne­go-szczęścia
Na­tury Cytaty: Dyk­ta­tury dzielą się na dob­re i złe. De­mok­racja jest zaw­sze głupia. -Janusz Korwin-Mikke
dyk­­tury-dzielą ę-na dob­re-i złe-de­mok­racja jest zaw­sze-głupia
Na­tury Cytaty: Bib­liofil ma w przyb­liżeniu ta­ki sam sto­sunek do li­tera­tury, jak fi­late­lis­ta do geografii. -Karl Kraus
bib­liofil- w przyb­liżeniu-­ki-sam-sto­sunek-do li­tera­tury-jak fi­late­lis­-do geografii
Na­tury Cytaty: Człowiek mu­si uz­nać pra­wa na­tury czy in­nych ludzi, gdyż inaczej roz­bi­je się dziś al­bo jutro... -Bolesław Prus
człowiek-mu­-uz­nać-pra­wa-na­tury-czy-in­nych-ludzi-gdyż-inaczej-roz­bi­ ę-dziś-al­bo-jutro
Na­tury Cytaty: Nig­dy nie na­leży wy­dawać sądu o rzeczy na pod­sta­wie ka­ryka­tury, którą z niej uczyniono. -Mikołaj Gogol
nig­dy-nie na­ży-wy­dawać-są-o rzeczy-na pod­sta­wie-ka­ryka­tury-którą-z niej-uczyniono
Na­tury Cytaty: Wiemy, że pra­wa na­tury, a przy­naj­mniej większość z nich, są wszędzie ta­kie sa­me. W całym otaczającym nas Wszechświecie. -Carl Sagan
wiemy-że pra­wa-na­tury-a przy­naj­mniej-większość-z nich-są wszędzie-­kie-­me-w całym-otaczającym-nas-wszechświecie
Na­tury Cytaty: Głębo­kie stu­dium na­tury jest naj­bar­dziej płod­nym źródłem ma­tema­tycznych odkryć. -Joseph Fourier
głębo­kie-stu­dium-na­tury-jest naj­bar­dziej-płod­nym-źródłem-­tema­tycznych-odkryć
Na­tury Cytaty: Nikt nie tworzy li­tera­tury dla sa­mego siebie, każdy utwór jest częścią dialo­gu - ze sobą i z bliźnim. -Zygmunt Karol Mysłakowski
nikt-nie tworzy-li­tera­tury-dla-­mego-siebie-każdy-utwór-jest częśą-dialo­gu- ze sobą-i z bliźnim
Na­tury Cytaty: Kwiaty są piękny­mi słowa­mi i hierog­li­fami na­tury, który­mi da­je nam ona poz­nać, jak bar­dzo nas kocha. -Johann Wolfgang Goethe
kwiaty-są piękny­mi-słowa­mi-i hierog­li­fami-na­tury-który­mi-da­-nam-ona-poz­nać-jak bar­dzo-nas-kocha
Na­tury Cytaty: Ra­zem z wiosną, słońcem, błękit­nym niebem i wszel­ki­mi uro­kami na­tury, w moim brzuchu obudziły się także motyle. -Nicole
ra­zem-z wiosną-słońcem-błękit­nym-niebem-i wszel­ki­mi-uro­kami-na­tury-w moim-brzuchu-obudziły ę-także-motyle
Na­tury Cytaty: Z dziełami sztu­ki łączy się wiele tra­dyc­ji. Dzieła na­tury są zaw­sze jak wy­powie­dziane słowa Boga. -Johann Wolfgang Goethe
z dziełami-sztu­ki-łączy ę-wiele-tra­dyc­ji-dzieła na­tury-są zaw­sze-jak wy­powie­dziane-słowa-boga
Na­tury Cytaty: Na­tury nie zmienisz, me­tal jest me­talem, plas­tik jest plastikiem. -szajbuss
na­tury-nie zmienisz-me­tal-jest me­talem-plas­tik-jest plastikiem
Na­tury Cytaty: Tan­de­ta mu­si z na­tury rzeczy zniep­ra­wiać i wy­kośla­wiać wrodzo­ne poczu­cie piękna. -Karol Szymanowski
tan­de­-mu­-z na­tury-rzeczy-zniep­ra­wiać-i wy­koś­wiać-wrodzo­ne-poczu­cie-piękna
Na­tury Cytaty:
nie-jes­teśmy-wyb­ry­kiem-na­tury­my-ja­kieś-za­danieja­kiś-celjak-myśli­cie-co to może-być-~pa­weł-rychlica 
Na­tury Cytaty: po­kar­mem moim so­ki życia na wy­pasłych wzgórkach na­tury łonem kar­mię zmysły codziennie łaknąc te ciało  -taktojax
po­kar­mem-moim-so­ki-życia-na-wy­łych-wzgórkach-na­tury-łonem-kar­mię-zmysły-codziennie-łaknąc-te ciało 
Na­tury Cytaty: Tryb życia nie jest dziełem przy­pad­ku. Jest prostą kon­sekwen­cją na­tury da­nego człowieka. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz
tryb-życia-nie jest dziełem-przy­pad­ku-jest prostą-kon­sekwen­cją-na­tury-da­nego-człowieka
Na­tury Cytaty: Nig­dy nie od­wołuj się do lep­szej na­tury człowieka - być może wca­le jej nie ma. Zaw­sze pod­kreślaj, że masz na względzie je­go interes. -Lazarus Long
nig­dy-nie od­wołuj ę-do lep­szej-na­tury-człowieka- być-może-wca­-jej-nie -zaw­sze pod­kreślaj-że masz-na względzie-­go
Na­tury Cytaty: Aby techno­logia była uda­na, rzeczy­wis­tość mu­si mieć pier­wszeństwo nad kształto­waniem opi­nii pub­licznej, gdyż na­tury nie da się oszukać. -Richard Feynman
aby-techno­logia-była-uda­na-rzeczy­wis­tość-mu­-mieć-pier­wszeństwo-nad-kształto­waniem-opi­nii-pub­licznej-gdyż-na­tury-nie da ę
Na­tury Cytaty: Z tym, co ze swej na­tury jest przy­pad­ko­we, zdarzyć się może tyl­ko to, co przy­pad­ko­we, i ten je­go los jest wo­bec te­go właśnie koniecznością. -Georg Wilhelm Friedrich Hegel
z tym-co ze swej-na­tury-jest przy­pad­ko­we-zdarzyć ę-może-tyl­ko-to-co przy­pad­ko­we-i ten-­go-los-jest wo­bec-te­go
Na­tury Cytaty: Stu­diowa­nie li­tera­tury nie jest niczym in­nym jak stu­diowa­niem ludzi. -Aurore Dudevant (George Sand)
stu­diowa­nie-li­tera­tury-nie jest niczym-in­nym-jak stu­diowa­niem-ludzi
Na­tury Cytaty: może? a może i nie? al­bo może troszeczkę? lub ociupinkę nawet? al­bo to złuda jaka? a ja jes­tem tyl­ko pokraka? wyb­ryk na­tury jaki? ta­ki całkiem nijaki? co słowa układa na stole? O! rym? Ja żesz, to chromolę! i kur­czak w rosole. -Theo Valenty
Na­tury Cytaty: Ga­leonem za­gubiłem się na środ­ku oceanu, i do­padł mnie sztorm, i por­wały mnie fa­le, i poz­nałem gniew na­tury, i dry­fując zna­lazłem. Zna­lazłem szczęście i spokój w os­tatniej des­ce ratunku. -MyArczi
Na­tury Cytaty: Niepełnos­praw­ność to raczej kwes­tia psychiczna. Zas­ta­nawiam się, czy niepełnos­praw­ni to ci, którzy mają pew­ne niedos­ko­nałości na­tury fi­zycznej, czy też ludzie, którzy nie pot­ra­fią z ni­mi współgrać. -Kuba Wojewódzki