Na­wet Czel­ności Cytaty

Na­wet Czel­ności Cytaty: Za­waliłam i to wiele razy nie mam na­wet czel­ności żeby znowu wtrącić się w two­je życie Po raz ko­lej­ny pro­sić cię o wybaczenie Które­go i tak pew­nie nie dos­ta­ne Po­mimo to twój nu­mer na­dal wid­nieje na moim te­lefo­nie pod nazwą


Na­wet Czel­ności Cytaty: Je­go ok­ru­cieństwo po­legało na nieobec­ności. Nie było go na­wet wte­dy, kiedy przychodził. -Alice Sebold


je­go-ok­ru­cieństwo-po­legało-na nieobec­noś-nie było-go na­wet-wte­dy-kiedy-przychodził
Na­wet Czel­ności Cytaty: Na­wet, jeżeli wie­działeś, że ta oso­ba jest zła... to jej pot­rze­bujesz, bo ona tłumi ból sa­mot­ności. -Gaara  -Masashi Kishimoto


na­wet-żeli-wie­działeś-że  oso­ba-jest zła-to jej-pot­rze­bujesz-bo ona-tłumi-ból-­­noś-gaara 
Na­wet Czel­ności Cytaty: Le­piej jed­nak skończyć na­wet w pięknym sza­leństwie, niż w sza­rej, nud­nej ba­nal­ności i marazmie. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


le­piej-jed­nak-skończyć-na­wet-w pięknym-sza­ństwie-ż-w sza­rej-nud­nej-ba­nal­noś-i marazmie
Na­wet Czel­ności Cytaty: Chci­wość i bez­czel­ność to główne wa­dy możnych. -Tacyt


chci­wość-i bez­czel­ność-to główne-wa­dy-możnych
Na­wet Czel­ności Cytaty: Bez­czel­ność jest naj­gor­szą z chorób ludzkich. -Eurypides


bez­czel­ność-jest naj­gor­szą-z chorób-ludzkich
Na­wet Czel­ności Cytaty: W ciem­ności, kiedy oczy nie dos­trze­gają na­wet od­ro­biny światła, naj­le­piej za­palić serce. It is best to light up your heart in dar­kness, when eyes spot no other light. -Autor nieznany


Na­wet Czel­ności Cytaty: Naj­trud­niej umiera się w sa­mot­ności, ciem­ności i ciszy... -Andrzej Szczypiorski


Na­wet Czel­ności Cytaty: Od ge­nial­ności do try­wial­ności tyl­ko je­den krok  -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Na­wet Czel­ności Cytaty: Tyl­ko człowiek pot­ra­fi wznieść się po­nad pra­wa przy­rody, może oder­wać się od kon­kret­ności życia, może wyb­rać na­wet własną śmierć. -Antoni Kępiński


tyl­ko-człowiek-pot­ra­fi-wznieść ę-po­nad-pra­wa-przy­rody-może-oder­wać ę-od kon­kret­noś-życia-może-wyb­rać-na­wet
Na­wet Czel­ności Cytaty: Pi­sanie jest des­pe­racką próbą wy­dar­cia z sa­mot­ności od­ro­biny god­ności i trochę pieniędzy. -Walter Moers


pi­sanie-jest ­pe­racką-próbą-wy­dar­cia-z ­­noś-od­ro­biny-god­noś-i trochę-pieniędzy
Na­wet Czel­ności Cytaty: To. co odróżnia człowieka, który stu­diował, od sa­mouka, to nie miara wie­dzy, ale in­ny sto­pień wi­tal­ności i pew­ności siebie. -Milan Kundera


to-co odróżnia-człowieka-który-stu­diował-od ­mouka-to nie miara-wie­dzy-ale-in­ny-sto­pień-wi­tal­noś-i pew­noś-siebie
Na­wet Czel­ności Cytaty: Przek­raczając włas­ne gra­nice, po­pełniając grzech czu­jemy ra­dość, lecz jest to tyl­ko chwi­lowe, po­zor­ne. Z cza­sem dochodzi do nas iż na­wet mi­nuta wszel­kiej przy­jem­ności nie była war­ta całego życia wyrzutów sumienia. -Mocily


Na­wet Czel­ności Cytaty: Było już tak dob­rze, po­godziłam się z tą myślą... a Ty masz czel­ność tak po pros­tu wrócić do mo­jego życia?  -PróbujPatrzećKolorowo


było-już-tak-dob­rze-po­godziłam ę-z tą myślą-a ty masz-czel­ność-tak-po pros­-wróć-do mo­jego-życia 
Na­wet Czel­ności Cytaty: Gra­nica po­między sta­nem przy­tom­ności a niep­rzy­tom­ności nie jest ostra. -Antoni Kępiński


gra­nica-po­między-sta­nem-przy­tom­noś-a niep­rzy­tom­noś-nie jest ostra
Na­wet Czel­ności Cytaty: A co do­tyczy pew­ności, nie było człowieka, ni będzie, Co by ją po­siadł o bo­gach lub o in­nej ja­kiej bądź sprawie. A gdy­by na­wet przy­pad­kiem naj­traf­niej sądził, to nigdy Sam te­go świadom nie będzie: bo złuda jest wszys­tkich udziałem. -Johann Wolfgang Goethe


Na­wet Czel­ności Cytaty: Gdzież jest nad Eury­pide­sa mędrzec większy i poeta, co rzekł: „żad­ne zwierzę nie jest tak bez­czel­ne, jak kobieta”.


gdzież-jest nad-eury­pide­-mędrzec-większy-i poeta-co rzekł-żad­ne-zwierzę-nie jest tak-bez­czel­ne-jak kobieta
Na­wet Czel­ności Cytaty: Za­rozu­miałością oraz bez­czel­nością człowieka jest mówienie, że zwierzęta są nieme, tyl­ko dla­tego że są nieme dla je­go tępej percepcji. -Mark Twain


za­rozu­miałośą-oraz-bez­czel­nośą-człowieka-jest mówienie-że zwierzę-są nieme-tyl­ko-dla­tego-że są nieme-dla-­go-tępej