Na­wet Naj­dal­szą Podróż Cytaty

Na­wet Naj­dal­szą Podróż Cytaty: Na­wet naj­dal­szą podróż zaczy­na się od pier­wsze­go kroku. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)


Na­wet Naj­dal­szą Podróż Cytaty: Na­wet naj­gor­sza praw­da jest lep­sza od naj­lep­sze­go kłamstwa. -Walter Scott


na­wet-naj­gor­sza-praw­da-jest lep­sza-od naj­lep­sze­go-kłamstwa
Na­wet Naj­dal­szą Podróż Cytaty: Możesz mieć cu­dow­ne żag­le i sprzy­jający wiatr przez całą podróż. Ale to załoga jest naj­ważniej­sza na statku. -Andrea


możesz-mieć-cu­dow­ne-żag­-i sprzy­jający-wiatr-przez-całą-podróż-ale-to załoga-jest naj­ważniej­sza-na statku
Na­wet Naj­dal­szą Podróż Cytaty: Naj­star­szą z rzeczy is­tniejących jest Bóg; jest bo­wiem niezrodzony. Naj­piękniej­szą - świat; jest bo­wiem dziełem Boga. Naj­większą - miej­sce; wszys­tko bo­wiem w so­bie mieści. Naj­szyb­szą - myśl; pop­rzez wszys­tko bo­wiem przebiega. Naj­silniej­szą - ko­nie­czność; wszys­tkim bo­wiem rządzi Najmądrzej­szą - czas; wszys­tko bo­wiem ujawni. -Tales z Miletu


Na­wet Naj­dal­szą Podróż Cytaty: Aby poz­nać się z naj­dal­szą rodziną, wys­tar­czy się wzbogacić. -Julian Tuwim


aby-poz­nać ę-z naj­dal­szą-rodziną-wys­tar­czy ę-wzbogacić
Na­wet Naj­dal­szą Podróż Cytaty: Na­wet naj­brzyd­sza ko­bieta lu­bi przeglądać się w lustrze. -Seweryn Barbag


na­wet-naj­brzyd­sza-ko­bieta-lu­bi-przeglądać ę-w lustrze
Na­wet Naj­dal­szą Podróż Cytaty: Cała nasza nauka, w porówna­niu z rzeczy­wis­tością, jest pry­mityw­na i dziecin­na - ale na­dal jest to naj­cenniej­sza rzecz, jaką posiadamy. -Albert Einstein


cała-nasza-nauka-w porówna­niu-z rzeczy­wis­tośą-jest pry­mityw­na-i dziecin­na- ale-na­dal-jest to naj­cenniej­sza-rzecz-jaką
Na­wet Naj­dal­szą Podróż Cytaty: Lek­ce­ważył błazen, źródło ludzkich potrzeb, Je­go dal­sza dro­ga, zja­wi mu się ważna. Nim gdzieś człowiek w życiu, spoj­rzy al­bo dotrze, Naj­pierw z ko­nie­czności, zlek­ce­waży błazna. -Mundek


Na­wet Naj­dal­szą Podróż Cytaty: Mil­cze­nie to naj­trud­niej­sza i naj­dosko­nal­sza sztuka. -Yannis Ritsos


mil­cze­nie-to naj­trud­niej­sza-i naj­dosko­nal­sza-sztuka
Na­wet Naj­dal­szą Podróż Cytaty: Na­wet naj­lep­sza te­raźniej­szość marzy o lep­szej przyszłości. -Władysław Grzeszczyk


na­wet-naj­lep­sza-te­raźniej­szość-marzy-o lep­szej-przyszłoś
Na­wet Naj­dal­szą Podróż Cytaty: Naj­gor­sza, naj­trud­niej­sza do wy­lecze­nia niena­wiść to ta­ka, która zajęła miej­sce wiel­kiej miłości. -Eurypides


naj­gor­sza-naj­trud­niej­sza-do wy­lecze­nia-niena­wiść-to ­ka-która-zajęła-miej­sce-wiel­kiej-miłoś
Na­wet Naj­dal­szą Podróż Cytaty: Twier­dzę, że kos­miczne przeżycie re­ligij­ne sta­nowi naj­silniej­szą i naj­szlachet­niej­szą po­budkę do ba­dań naukowych. -Albert Einstein


twier­dzę-że kos­miczne-przeżycie-re­ligij­ne-sta­nowi-naj­silniej­szą-i naj­szlachet­niej­szą-po­budkę-do ba­dań-naukowych
Na­wet Naj­dal­szą Podróż Cytaty: Nie ma nic większe­go niż praw­da i na­wet naj­mniej­sza praw­da jest wielka. -Johann Wolfgang Goethe


nie- nic-większe­go-ż-praw­da-i na­wet-naj­mniej­sza-praw­da-jest wielka
Na­wet Naj­dal­szą Podróż Cytaty: Pokój na­wet nies­pra­wied­li­wy jest pożyteczniej­szy niż naj­spra­wied­liw­sza wojna. -Cyceron


pokój-na­wet-nies­pra­wied­li­wy-jest pożyteczniej­szy-ż-naj­spra­wied­liw­sza-wojna
Na­wet Naj­dal­szą Podróż Cytaty: Kiedy coś sta­je się niemożli­we, tym sa­mym uz­na­je się to za niewiary­god­ne, choćby na­wet było naj­szczer­szą prawdą. -Neil Gaiman


kiedy-coś-sta­ ę-niemożli­we-tym-­mym-uz­na­ ę-to za niewiary­god­ne-choćby-na­wet-było-naj­szczer­szą-prawdą
Na­wet Naj­dal­szą Podróż Cytaty: Naj­smut­niej­sza życiowa praw­da: żaden, na­wet najgłośniej­szy krzyk, nie jest w sta­nie zagłuszyć myśli. -Nieszczęście


naj­smut­niej­sza-życiowa-praw­da-żaden-na­wet-najgłośniej­szy-krzyk-nie jest w sta­nie-zagłuszyć-myśli
Na­wet Naj­dal­szą Podróż Cytaty: - Te­raz jes­teś na pew­no naj­szczęśliw­sza w swoim życiu! - Nie, naj­szczęśliw­sza będę do­piero wte­dy, gdy przy­tulą mnie ukocha­ne ramiona... -doorka


 te­raz-jes­teś-na pew­no-naj­szczęśliw­sza-w swoim-życiu-nie-naj­szczęśliw­sza-będę-do­piero-wte­dy-gdy-przy­tulą-mnie
Na­wet Naj­dal­szą Podróż Cytaty: By­wają dni, gdy na­wet cyt­ry­na sma­kuje jak naj­lep­sza słodycz, a są też chwi­le, w których kar­mel sta­je się niez­wykle gorzki. -Devin


by­wają-dni-gdy-na­wet-cyt­ry­na-sma­kuje-jak naj­lep­sza-słodycz-a są też-chwi­-w których-kar­mel-sta­ ę-niez­wykle-gorzki