Na­wet jak sta­wia Opór Cytaty

Na­wet jak sta­wia Opór Cytaty: Jak się ko­goś kocha, to trze­ba o niego wal­czyć. Na­wet jak sta­wia opór. Trze­ba scho­wać dumę do kie­sze­ni i wy­ciągnąć dłoń na zgodę. /usłyszane  -impolite


jak ę-ko­goś-kocha-to trze­ba-o niego-wal­czyć-na­wet jak sta­wia-opór-trze­ba scho­wać-dumę-do kie­sze­-i wy­ągnąć
Na­wet jak sta­wia Opór Cytaty: Naj­silniej­szy opór sta­wia obojętność. -Adolf Jończyk


naj­silniej­szy-opór-sta­wia-obojętność
Na­wet jak sta­wia Opór Cytaty: Każdy pi­sarz przed­sta­wia w swych dziełach w pew­nym stop­niu sa­mego siebie, niekiedy na­wet wbrew woli. -Johann Wolfgang Goethe


każdy-pi­sarz-przed­sta­wia-w swych-dziełach-w pew­nym-stop­niu-­mego-siebie-niekiedy-na­wet-wbrew-woli
Na­wet jak sta­wia Opór Cytaty: ka­załeś mi być silną, jak wo­jow­nik na woj­nie, sta­wiać opór łzą mnogim ka­załeś mi trwać w do­mu, oglądać świat z og­ro­du, jak ptak na po­lanie ka­załeś mi wie­rzyć ze jes­tem, lecz nie byłam, i nie jestem  -wbplane0


Na­wet jak sta­wia Opór Cytaty: sta­wiając opór wbi­jasz klin we włas­ne rozłupanie  -Papillondenuit


sta­wiając-opór-wbi­jasz-klin-we-włas­ne-rozłupanie 
Na­wet jak sta­wia Opór Cytaty: Być wol­nym to poczuć w so­bie wiatr, które­mu do­tychczas sta­wiało się opór. -Papillondenuit


być-wol­nym-to poczuć-w so­bie-wiatr-które­mu-do­tychczas-sta­wiało ę-opór
Na­wet jak sta­wia Opór Cytaty: dzi­siaj tak miłośnie na cy­tatach he he Miłość nie kiełba­sa, w lodówce się zepsuje. albo chwi­lowa miłość - co mi zro­bisz jak mnie złapiesz. poniekąd przychodzi kiedy chce od­chodzi kiedy chce - miłość w jednorazówkach lub każda miłość wpra­wia w ruch miłość. jak nie nową, to starą sta­wia w in­nym świetle. efekt in­spi­rac­ji cytatowych  -onejka


Na­wet jak sta­wia Opór Cytaty: Bo­li, gdy wszys­tkie marze­nia spa­dają na dno, bo naj­bliższa Ci oso­ba, sta­ran­nie je niszczy. Na­wet Ty, ma­mo. Jak mam wnieść się w górę i łas­ko­tać niebo, gdy pod­ci­nasz mi skrzydła, mamo? Jak mam żyć bez marzeń, które dają mi szczęście...na­wet niespełnione.... -Breath


Na­wet jak sta­wia Opór Cytaty: Tam, gdzie między mężczyzną a ko­bietą zja­wia się li­tość, a na­wet po­lito­wanie, tam już in­ne uczu­cia pod­dają się bez wal­ki, uchodzą niepos­trzeżenie jak krew z uk­ry­tej rany. -Leon Kruczkowski


Na­wet jak sta­wia Opór Cytaty: Wszyt­ko po­zos­ta­wia po so­bie ślad w naszym życiu. Na­wet wy­maza­ny ołówek... -stokrotka123


wszyt­ko-po­zos­­wia-po so­bie-ślad-w naszym-życiu-na­wet-wy­maza­ny-ołówek
Na­wet jak sta­wia Opór Cytaty: Na­wet do bez­pra­wia ludzie chcą so­bie za­pew­nić prawo. -Aleksander Kumor


na­wet-do bez­pra­wia-ludzie-chcą-so­bie-za­pew­ć-prawo
Na­wet jak sta­wia Opór Cytaty: Prze­konań nie zdo­bywa się łat­wo, a jeśli dochodzi się do nich bez tru­du, oka­zuje się wkrótce, że są bez­wartościowe i niez­dolne sta­wić opór w walce. -Zygmunt Freud


prze­konań-nie zdo­bywa ę-łat­wo-a śli-dochodzi ę-do nich-bez-tru­-oka­zuje ę-wkrótce-że są bez­wartościowe-i niez­dolne
Na­wet jak sta­wia Opór Cytaty: Wielu sta­wia strachy na wróble, nikt - na orły. -Władysław Grzeszczyk


Na­wet jak sta­wia Opór Cytaty: Cier­pienie spra­wia że każdy człowiek sta­je się lepszy... --Ewelcia92-


cier­pienie-spra­wia-że każdy-człowiek-sta­ ę-lepszy
Na­wet jak sta­wia Opór Cytaty: Kto wiel­kie sta­wia kro­ki, da­leko nie ujdzie. -Lao Cy


kto-wiel­kie-sta­wia-kro­ki-da­leko-nie ujdzie
Na­wet jak sta­wia Opór Cytaty: za­pom­niałam już jak się maluje słów opuszka­mi pejzaże wyb­lakły wersów warkocze jak two­je sier­pniowe zdjęcie i tyl­ko czasem przez moment gdy pat­rzę twoimi oczami wszys­tko sta­je się jasne a moż(rz)e na­wet jasnoniebieskie  -giulietka


Na­wet jak sta­wia Opór Cytaty: By­wają dni, gdy na­wet cyt­ry­na sma­kuje jak naj­lep­sza słodycz, a są też chwi­le, w których kar­mel sta­je się niez­wykle gorzki. -Devin


by­wają-dni-gdy-na­wet-cyt­ry­na-sma­kuje-jak naj­lep­sza-słodycz-a są też-chwi­-w których-kar­mel-sta­ ę-niez­wykle-gorzki
Na­wet jak sta­wia Opór Cytaty: Na­tura sta­le z na­mi roz­ma­wia, ale nie zdradza nam swych praw. -Johann Wolfgang Goethe


na­tura-sta­-z na­mi-roz­­wia-ale-nie zdradza-nam-swych-praw