Na­wet Cytaty

Go to Gemtracks
Na­wet Cytaty: a na­wet pleców tak pięknie w łuk wygiętych nie widziałam, nie kochałam na­wet o tak pięknych wargach nie myślałam na­wet o tak cu­dow­nym mężczyźnie nie marzyłam, nie śniłam ale o to wszystko Bo­gu wymodliłam  -Angel Des Penseurs
Na­wet Cytaty: Tak zazwyczaj bywa na świecie: wet za wet, darmo nic nie ma. Zrób jeden figiel kobiecie, ona ci odpłaci dwoma -Wojciech Bogusławski
tak-zazwyczaj-bywa-na-świecie-wet-za-wet-darmo-nic-nie-zrób-jeden-figiel-kobiecie-ona-odpłaci-dwoma
Na­wet Cytaty: Jeżeli cię obrzucają błotem, strzeż się oddawać wet za wet, bo musiałbyś się zniżyć i zawalać powtórnie... -József Eotvos
jeżeli-ę-obrzucają-błotem-strzeż-ę-oddawać-wet-za-wet-bo-musiałbyś-ę-zniżyć-i-zawalać-powtórnie
Na­wet Cytaty: Bo może właśnie o to w życiu chodzi. Żeby ktoś przy to­bie był - na­wet kiedy szu­kasz w no­cy małego za­gubione­go kot­ka. Na­wet jak świe­czka się nie pali. -Katarzyna Grochola
bo może-właśnie-o to w życiu-chodzi-Żeby ktoś-przy-to­bie-był- na­wet-kiedy-szu­kasz-w no­cy-łego-za­gubione­go-kot­ka
Na­wet Cytaty: Kocham życie, przy­jacielu, i na­wet wte­dy, kiedy zra­niło mnie tak bar­dzo, że przez krótką chwilę zap­ragnęłam um­rzeć, na­wet wte­dy nie po­pełniłam zdrady. -Halina Poświatowska
kocham-życie-przy­jacielu-i na­wet-wte­dy-kiedy-zra­ło-mnie-tak-bar­dzo-że przez-krótką-chwilę-zap­ragnęłam-um­rzeć-na­wet-wte­dy
Na­wet Cytaty: Na­wet jeśli za­pomi­nanie jest wy­god­ne, na­wet jeśli dzięki niemu łat­wiej jest później żyć, nie po­win­niśmy zapominać. -NightHuntress
na­wet-śli-za­pomi­nanie-jest wy­god­ne-na­wet-śli-dzięki-niemu-łat­wiej-jest później-żyć-nie po­win­śmy-zapominać
Na­wet Cytaty: Tak bar­dzo za­kocha­ny w swoim słod­kim pożądaniu Na­wet gdy byś dos­tał to, cze­go tak pragniesz, Naj­pewniej na­wet byś nie zauważył... -Andrea
tak-bar­dzo-za­kocha­ny-w swoim-słod­kim-pożądaniu-na­wet-gdy-byś-­ł-to-cze­go-tak-pragniesz-naj­pewniej-na­wet-byś-nie zauważył
Na­wet Cytaty: dałam Ci całą siebie na­wet so­bie z siebie nie zos­ta­wiłam nic a teraz te­raz to już na­wet siebie nie mam... -Schmerz
dałam-ci całą-siebie-na­wet-so­bie-z siebie-nie zos­­wiłam-nic-a-teraz-te­raz-to już-na­wet-siebie-nie mam
Na­wet Cytaty: Zdarzają się ta­kie wspom­nienia, który­mi nie ma sen­su dzielić się z przy­jaciółmi. Na­wet jeśli są bo­les­ne. Na­wet jeśli dręczą. Właśnie, można by to tak ująć. W miłości ból jest pro­por­cjo­nal­ny do piękna sa­mego związku. -Federico Moccia
Na­wet Cytaty: Cza­sami w po­kerze jest tak, że na­wet z naj­lep­szy­mi kar­ta­mi na ręku nie wyg­rasz wiele, bo po­zos­ta­li spa­sują. Możesz jed­nak wyg­rać na­wet mając słabe kar­ty, jeśli dob­rze to ro­zeg­rasz. To sa­mo do­tyczy życia. -qches
Na­wet Cytaty: Próbo­wałem me­dyto­wać, nie wyt­rzy­małem na­wet trzech mi­nut. Ab­stra­hując od re­ligii, ideolo­gi, na­wet wiary, prze­kona­nia i przy­wiąza­nia doczes­ny­mi spra­wami, oka­zało się to trud­ne, ze względu na... *strach. *(wewnętrzny **niepokój) **(poczu­cie ***cza­su i miejsca) ***(to, że jes­tem tu i teraz)  -Logos
Na­wet Cytaty: Bo­li, gdy wszys­tkie marze­nia spa­dają na dno, bo naj­bliższa Ci oso­ba, sta­ran­nie je niszczy. Na­wet Ty, ma­mo. Jak mam wnieść się w górę i łas­ko­tać niebo, gdy pod­ci­nasz mi skrzydła, mamo? Jak mam żyć bez marzeń, które dają mi szczęście...na­wet niespełnione.... -Breath
Na­wet Cytaty: Ach, Ma­mo, Mamo!! Kocha­na mo­ja Mamo! Mam w so­bie ty­le ener­gii dzisiaj, Że nie pot­rze­buje na­wet misia! Roz­piera mnie siła taka, Że nie zjem na­wet lizaka! Po pros­tu mo­je ser­ce się tak raduje, Że nic, a nic nie potrzebuje... Mógłbym góry przenosić, Wys­tar­czy pop­ro­sić... -To idź wyrzuć śmieci. -Andrea
Na­wet Cytaty: Py­tasz gdzie jest różni­ca między zaurocze­niem, a miłością. Bo­wiem przy zaurocze­niu, gdy ta oso­ba od­chodzi, pęka ser­ce, aczkol­wiek miłość jest gdy po odejściu ser­ce na­wet nie jest pęknięte, na­wet nie jest złama­ne. Dlacze­go? Bo go już nie ma. Odeszło z drugą osobą. -Nicole
Na­wet Cytaty: Na­wet kiedy um­rze­my, praw­do­podob­nie nie ot­rzy­mamy od­po­wie­dzi na py­tanie, dlacze­go i po co właści­wie żyliśmy. Na­wet zap­rzy­siężony ateis­ta myśli praw­do­podob­nie, że w chwi­li śmier­ci uzys­ka jakąś od­po­wiedź. Mam na myśli to, że al­bo spot­ka się z Bo­giem, al­bo po pros­tu nicze­go więcej nie będzie. -R » Anne Rice » Wampir Lestat
Na­wet Cytaty: Na­wet w snach o To­bie myślę. -AnDree
na­wet-w snach-o to­bie-myślę
Na­wet Cytaty: Jes­tem za, a na­wet przeciw. -Lech Wałęsa
Na­wet Cytaty: Na­wet ci nor­malni [autorzy] to świry. -B » Dan Brown » Kod Leonarda da Vinci
Na­wet Cytaty: Na­wet mis­trz roz­le­je ... -Cykam
Na­wet Cytaty: kochanie wieczorami kocham bardziej nie pa­miętam złego wybaczam na­wet to że ty kochanie kochasz tyl­ko siebie milczę tak będzie wygodniej dla ciebie a gdy­bym na­wet chciała jeszcze coś ci powiedzieć brak mi słów krzyczę ale tyl­ko w głąb moich płuc płaczę ale tyl­ko przez sen tęsknię ale tyl­ko nocą kiedy śpisz żeby ci mo­je myśli za bar­dzo nie przeszkadzały kochanie to nie ja, to śni ci się wyrzut sumienia przepraszam że kochałam to się więcej nie powtórzy  -jatoja
Na­wet Cytaty: Na­wet w deszczu jest cos pięknego... -MyslacaWierszem
Na­wet Cytaty: Na­wet lis w pot­rzas­ku zbaranieje. -Mieczysław Miszewski
Na­wet Cytaty: Często na­wet głupo­ta od przemądrzałości lepsza. -qches
często-na­wet-głupo­-od przemądrzałoś-lepsza
Na­wet Cytaty: Na­wet śle­piec zauważy kłamstwo. -opuszczona
na­wet-ś­piec-zauważy-kłamstwo
Na­wet Cytaty: Z Tobą na­wet cisza była głośna... -opuszczona
z tobą-na­wet-cisza-była-głośna
Na­wet Cytaty: Na­wet źródłom dos­kwiera pragnienie. -Cyceron
na­wet-źródłom-­kwiera-pragnienie
Na­wet Cytaty: na­wet cnotliwe chcą być szczęsliwe  -poeta wyklęty
na­wet-cnotliwe-chcą-być-szczęsliwe 
Na­wet Cytaty: ` Ludzie oce­niają na­wet Two­je myśli... -zezulec
` ludzie-oce­niają-na­wet-two­-myśli
Na­wet Cytaty: Na­wet złe uczyn­ki muszą być spontaniczne. -Sybille Bedford
na­wet-złe-uczyn­ki-muszą-być-spontaniczne
Na­wet Cytaty: Mów do du­py, to cie na­wet nie os­ra, bo ma ja­kieś zatwardzenie. -kitsh
mów-do ­py-to cie-na­wet-nie os­ra-bo  ja­kieś-zatwardzenie
Na­wet Cytaty: Twórczość his­to­ryków od­działuje na­wet na ludzi z przeszłości. -Piotr Szreniawski
twórczość-his­to­ryków-od­działuje-na­wet-na ludzi-z przeszłoś
Na­wet Cytaty: Dla niektórych na­wet nor­malna roz­mo­wa to za dużo . -zezulec
dla-niektórych-na­wet-nor­malna-roz­mo­wa-to za żo
Na­wet Cytaty: Spaść można nie będąc na­wet na górze. -Bogusław Wojnar
spaść-można-nie będąc-na­wet-na górze
Na­wet Cytaty: On na­wet na świętym og­niu us­maży swoją pieczeń. -Włodzimierz Scisłowski
Na­wet Cytaty: Kłam­stwo za­bija wszyt­ko, na­wet miłość. -zuzus
kłam­stwo-za­bija-wszyt­ko-na­wet-miłość