Nad Na­mi Władzę Cytaty

Nad Na­mi Władzę Cytaty: Lider to nie jest osoba , która ma władzę nad innymi. Lider to osoba, która sprawia że inni odzyskują władzę nad sobą. -Bartłomiej Guzik


lider-to-nie-jest-osoba-która-władzę-nad-innymi-lider-to-osoba-która-sprawia-że-inni-odzyskują-władzę-nad-sobą
Nad Na­mi Władzę Cytaty: Rzadko kto walczy o władzę nad sobą. -Urszula Zybura


rzadko-kto-walczy-o-władzę-nad-sobą
Nad Na­mi Władzę Cytaty: Państwo stanowi pierwszą ideologiczną władzę nad człowiekiem. -Fryderyk Engels


państwo-stanowi-pierwszą-ideologiczną-władzę-nad-człowiekiem
Nad Na­mi Władzę Cytaty: Kto kontroluje przeszłość, ten ma władzę nad przyszłością. -George Orwell


kto-kontroluje-przeszłość-ten-władzę-nad-przyszłośą
Nad Na­mi Władzę Cytaty: Kobietę ubóstwiamy za to, że sprawuje władzę nad naszym marzeniem o ideale. -Iwan Bunin


kobietę-ubóstwiamy-za-to-że-sprawuje-władzę-nad-naszym-marzeniem-o-ideale
Nad Na­mi Władzę Cytaty: Wojna nie jest niczym innym, jak sporem między rządami o władzę nad poddanymi. -Lew Tołstoj


wojna-nie-jest-niczym-innym-jak-sporem-między-rządami-o-władzę-nad-poddanymi
Nad Na­mi Władzę Cytaty: Największą władzę nad mężczyzną ma kobieta, która wprawdzie nie oddaje mu się, ale potrafi utrzymać go w wierze, iż odwzajemnia jego miłość. -Marie Von Ebner - Eschenbach


największą-władzę-nad-mężczyzną-kobieta-która-wprawdzie-nie-oddaje-mu-ę-ale-potrafi-utrzymać-go-w-wierze-iż-odwzajemnia-jego-miłość
Nad Na­mi Władzę Cytaty: Wiado­mości z Krakowa: Po meczu Cra­covii z Wisłą władze mias­ta doszli do wnios­ku, że ra­ce i środ­ki pi­rotechniczne mu­siały zos­tać wniesione z zewnątrz. Czy do tej po­ry władze myślały, że ra­ce rosną na trybunach?  -Tsanyo


Nad Na­mi Władzę Cytaty: Myśli zdradzają na­job­rzyd­li­wiej. Myśli mają nad na­mi władzę. Myśli kradną nasze naj­skryt­sze zakątki umysłu. Myśli tworzą to, co chcieli­byśmy zro­bić, ale nie wypada. -memberr


myśli-zdradzają-na­job­rzyd­li­wiej-myśli mają-nad-na­mi-władzę-myśli kradną-nasze-naj­skryt­sze-zakątki-umysłu-myśli tworzą
Nad Na­mi Władzę Cytaty: To nie pog­rzeb To kurha­ny Co nad łąką Suną wolno Otu­lona mgła wo­koło Wle­wa mie­dzy drze­wa Nad mo­giłą Czy­ni okrąg Tędy szły Na­rodów tłumy Nad je­zioro Czy­nić cza­ry Płynie or­szak Z da­wien mglis­ty Nad je­zioro - W noc Kupały  -RozaR


Nad Na­mi Władzę Cytaty: W niebie będziemy się dzi­wić trzem rzeczom: nad ty­mi, których tu nie ma; nad ty­mi, którzy tu są; nad na­mi sa­mymi, w ja­ki sposób się tu znaleźliśmy. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Nad Na­mi Władzę Cytaty: Spo­ry pro­cent osób, które spo­tyka­my na uli­cach, to ludzie puści w środ­ku, a za­tem ludzi, którzy są już mar­twi. Szczęściem dla nas, nie dos­trze­gamy te­go i nie zda­jemy so­bie spra­wy. Gdy­byśmy wie­dzieli, jak wielu ludzi jest de fac­to mar­twych i ilu z nich spra­wuje władzę nad naszym życiem, ze zgro­zy pos­tra­dali­byśmy zmysły. -Nancy A. Collins


Nad Na­mi Władzę Cytaty: Każdy despota czujnie dźwiga awą władzę. -Anonim


każdy-despota-czujnie-dźwiga-awą-władzę
Nad Na­mi Władzę Cytaty: Ten, kto ma władzę, nie mu­si ni­kogo za nic przepraszać. -Niccolò Machiavelli


Nad Na­mi Władzę Cytaty: Jak trud­no jest godzić jed­nocześnie władzę i zgodę. -Tacyt


jak-trud­no-jest godzić-jed­nocześnie-władzę-i zgodę
Nad Na­mi Władzę Cytaty: Sumienie sprawuje władzę z równą surowością jak autorytety zewnętrzne. -Erich Fromm


sumienie-sprawuje-władzę-z-równą-surowośą-jak-autorytety-zewnętrzne
Nad Na­mi Władzę Cytaty: Być dzien­ni­karzem - to dzierżyć władzę pro­kon­su­la w re­pub­li­ce pióra. -Honoré de Balzac


być-dzien­­karzem- to dzierżyć-władzę-pro­kon­su­-w re­pub­li­-pióra
Nad Na­mi Władzę Cytaty: Jeśli oso­ba po­siadająca władzę uderzy, nie wol­no jej oddać. -Arystoteles


jeśli-oso­ba-po­siadająca-władzę-uderzy-nie wol­no-jej-oddać