Nag­le się Cytaty

Nag­le się Cytaty: W dzi­siej­szym dniu widziałem zna­ki na niebie. A w nich coś, co przy­pomi­nało mi  Ciebie. Może Ty wiesz coś, cze­go ja nie wiem. Ale wiedz, że jest tu ktoś, kto cze­ka na Ciebie. Nag­le wiatr zza mych pleców wieje, wtem nag­le czas za­mienia się w ból. Cisza. Tęsknię. -CЯuelCOMA


Nag­le się Cytaty: Kiedy pot­ra­fiłeś ufać A więcej już nie możesz Kiedy umiałeś słuchać A nag­le słyszysz gorzej Kiedy oczy w które patrzysz Od­bi­jały twoją duszę Kiedy mogłeś lek­ko zasnąć I chwy­tałeś perły wzruszeń A nag­le wszys­tko się kończy Za­sypiasz ja­koś inaczej Na zaw­sze zaszło słońce To znaczy że zdradził przyjaciel  -Alfa Centauri


Nag­le się Cytaty: Ktoś powiedział -Pa­nie proszą panów. Ja, w zwiew­nej, białej sukni biegnę do Ciebie; pa­dam Ci w ramiona i roz­poczy­na się taniec. Nag­le, cóż to? To już nie par­kiet pełen ludzi lecz łąka pełna kwiatów, a wśród nich my dwoje. Lecz nag­le jak ośle­piający piorun zja­wia się ONA. Bie­rze twą dłoń i po­ciąga lekko. Ty, jak urzeczo­ny, idziesz za nią. Ja krzyczę, błagam, płaczę, lecz was już nie ma. I zno­wu jes­tem sama, za­gu­biona wśród tłumu za­kocha­nych... ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


Nag­le się Cytaty: Nag­le ja­kaś siła zat­rzy­mała mnie. Ty szedłeś da­lej, ja stałam w bez ruchu nie mogąc wy­dobyć słowa. Szedłeś sam, nie zwra­cając uwa­gi, że mnie nie ma przy To­bie. Nag­le zniknąłeś... I wte­dy os­tatni raz szłam obok Ciebie... wte­dy os­tatni raz widziałam Twój cień... -opuszczona


Nag­le się Cytaty: ` Ciesz się tym co masz .... bo nag­le możesz nie mieć nic. -zezulec


` ciesz ę-tym-co masz-bo nag­-możesz-nie mieć-nic
Nag­le się Cytaty: Naj­wyższa nag­ro­da pra­cy - to, czym poz­wa­la nam się stać. -John Ruskin


naj­wyższa-nag­ro­da-pra­cy- to-czym-poz­wa­-nam ę-stać
Nag­le się Cytaty: Przeszłość spiętrzyła się nag­le nad na­mi, przytłaczając nas in­tensyw­nością naszych przeżyć. -Nicholas Sparks


przeszłość-spiętrzyła ę-nag­-nad-na­mi-przytłaczając-nas-in­tensyw­nośą-naszych-przeżyć
Nag­le się Cytaty: Mo­je ser­ce widziało czar­ny świt i nag­le po­jawiłaś się Ty, przy­niosłaś światło poranka.... *** *** *** MP  -Marek1410


mo­-ser­-widziało-czar­ny-świt-i-nag­-po­jawiłaś ę-ty-przy­niosłaś-światło-poranka-mp 
Nag­le się Cytaty: Nag­le wszys­tko się zmienia...tracę to co było ważne czy jeszcze kiedyś po­jawi się słońce na mym zachmurzo­nym niebie???  -stokrotka123


nag­-wszys­tko ę-zmieniatracę-to co było-ważne-czy-jeszcze-kiedyś-po­jawi ę-słoń-na mym-zachmurzo­nym-niebie 
Nag­le się Cytaty: Gra­nica (do­rosłości) mu­si tkwić tam, gdzie nag­le przes­ta­je się tęsknie wycze­kiwać przyszłości. -Wojciech Kuczok


gra­nica-do­rosłoś-mu­-tkwić-tam-gdzie-nag­-przes­­ ę-tęsknie-wycze­kiwać-przyszłoś
Nag­le się Cytaty: Sie­dzi­my na ław­ce w parku, roz­ma­wiamy , pełna kulturka... a tu nag­le w nas z drzewa orzecha­mi na­pier­da­la wiewiórka... -Moon G


sie­dzi­my-na ław­-w parku-roz­­wiamy- pełna-kulturka-a- nag­-w nas-z drzewa-orzecha­mi-na­pier­da­-wiewiórka
Nag­le się Cytaty: Całko­wicie poz­byłam się światła pus­tki. To tak, jak­by po całodzien­nych du­maniach nad tym, dlacze­go czu­je się kom­pletną ni­cość, nag­le uświada­miało się sa­memu so­bie, że po­woli próżnia się zapełnia. -szantiil


Nag­le się Cytaty: Nóż przyłożony do gardła, sku­tecznie po­wodu­je iż 


nóż-przyłożony-do gardła-sku­tecznie-po­wodu­-iż nie-mój-prob­lem-sta­ ę-nag­-twoim-problemem
Nag­le się Cytaty: sąsie­dzi ik­sińskich kłócą się o półno­cy. nag­le do ich drzwi pu­ka najmłod­szy ik­siński. sąsiad py­ta gniew­nie : - cze­go chciałeś ? - ta­ta się py­ta, na którym ka­nale le­ci ten cieka­wy show ... -lovely-girl


Nag­le się Cytaty: Myślę, że życie lu­bi nas od cza­su do cza­su wypróbo­wywać: czu­jesz, że się staczasz, co­raz szyb­ciej, a kiedy Ci się wy­daje, że już dłużej te­go nie wyt­rzy­masz, nag­le się poprawia. -Cecelia Ahern


Nag­le się Cytaty: Kiedy po­ciąg, którym podróżujesz, nag­le znaj­dzie się w tu­nelu i zro­bi się zu­pełnie ciem­no, nie wyrzu­casz bi­letu i nie wys­ka­kujesz przez ok­no. Sie­dzisz na swoim miej­scu i ufasz maszyniście. -wiktoria4


Nag­le się Cytaty: W Bos­kim stworze­niu świata nie było ele­mentów odkłada­nych na później. Światłość stała się nag­le ja­ko skończo­na doskonałość. -Arnold Schönberg


w bos­kim-stworze­niu-świata-nie było-ele­mentów-odkłada­nych-na później-Światłość stała ę-nag­-ja­ko-skończo­na
Nag­le się Cytaty: Śmierć jest nag­rodą życia. -Jean Giraudoux