Nag­le Cytaty

Nag­le Cytaty: W dzi­siej­szym dniu widziałem zna­ki na niebie. A w nich coś, co przy­pomi­nało mi  Ciebie. Może Ty wiesz coś, cze­go ja nie wiem. Ale wiedz, że jest tu ktoś, kto cze­ka na Ciebie. Nag­le wiatr zza mych pleców wieje, wtem nag­le czas za­mienia się w ból. Cisza. Tęsknię. -CЯuelCOMA


Nag­le Cytaty: Kiedy pot­ra­fiłeś ufać A więcej już nie możesz Kiedy umiałeś słuchać A nag­le słyszysz gorzej Kiedy oczy w które patrzysz Od­bi­jały twoją duszę Kiedy mogłeś lek­ko zasnąć I chwy­tałeś perły wzruszeń A nag­le wszys­tko się kończy Za­sypiasz ja­koś inaczej Na zaw­sze zaszło słońce To znaczy że zdradził przyjaciel  -Alfa Centauri


Nag­le Cytaty: Nag­le ja­kaś siła zat­rzy­mała mnie. Ty szedłeś da­lej, ja stałam w bez ruchu nie mogąc wy­dobyć słowa. Szedłeś sam, nie zwra­cając uwa­gi, że mnie nie ma przy To­bie. Nag­le zniknąłeś... I wte­dy os­tatni raz szłam obok Ciebie... wte­dy os­tatni raz widziałam Twój cień... -opuszczona


Nag­le Cytaty: Śmierć jest nag­rodą życia. -Jean Giraudoux


Nag­le Cytaty: Miłość to nag­ro­da ot­rzy­mana bez zasług. -Janis Rainis


miłość-to nag­ro­da-ot­rzy­mana-bez-zasług
Nag­le Cytaty: I nag­le wszys­cy mówią


i nag­-wszys­cy-mówią-a nie mówiłamem-ehh 
Nag­le Cytaty: Śmierć równa żywych, ale nag­robki różnią umarłych. -Jan Włodak


Śmierć-równa-żywych-ale-nag­robki-różą-umarłych
Nag­le Cytaty: Po­god­na we­sołość jest nag­rodą uczci­wego życia. -Ernest Renan


po­god­na-we­sołość-jest nag­rodą-uczci­wego-życia
Nag­le Cytaty: Mo­ment bliskości nag­le świat sta­je w miejscu a ser­ce rusza...   -Natuuś


mo­ment-bliskoś-nag­-świat-sta­-w miejscu-a-ser­-rusza- 
Nag­le Cytaty: Ktoś powiedział -Pa­nie proszą panów. Ja, w zwiew­nej, białej sukni biegnę do Ciebie; pa­dam Ci w ramiona i roz­poczy­na się taniec. Nag­le, cóż to? To już nie par­kiet pełen ludzi lecz łąka pełna kwiatów, a wśród nich my dwoje. Lecz nag­le jak ośle­piający piorun zja­wia się ONA. Bie­rze twą dłoń i po­ciąga lekko. Ty, jak urzeczo­ny, idziesz za nią. Ja krzyczę, błagam, płaczę, lecz was już nie ma. I zno­wu jes­tem sama, za­gu­biona wśród tłumu za­kocha­nych... ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


Nag­le Cytaty: ` Ciesz się tym co masz .... bo nag­le możesz nie mieć nic. -zezulec


` ciesz ę-tym-co masz-bo nag­-możesz-nie mieć-nic
Nag­le Cytaty: Wszys­tko stracone Nag­le jed­nak Nadzieja Wtem no­wa wiosna.   -dmn292


wszys­tko-stracone-nag­-jed­nak-nadzieja-wtem-no­wa-wiosna- 
Nag­le Cytaty: Naj­wyższa nag­ro­da pra­cy - to, czym poz­wa­la nam się stać. -John Ruskin


naj­wyższa-nag­ro­da-pra­cy- to-czym-poz­wa­-nam ę-stać
Nag­le Cytaty: Ko­bieta może nag­le stra­cić chęć na seks i równie szyb­ko ją odzyskać. -John Cray


ko­bieta-może-nag­-stra­ć-chęć-na seks-i równie-szyb­ko-ją odzyskać
Nag­le Cytaty: nag­le nas­tał chłód z po­godą nie pogadasz mil­kną w niej ludzie  -Smurf007


nag­-nas­ł-chłód-z-po­godą-nie pogadasz-mil­kną-w niej-ludzie 
Nag­le Cytaty: Byłby sza­nowa­ny, gdy­by od­dał im swo­je nag­ro­dy i wyróżnienia, a wziął ich pracę. -Czesław Banach


byłby-sza­nowa­ny-gdy­by-od­dał-im swo­-nag­ro­dy-i wyróżnienia-a wziął-ich-pracę
Nag­le Cytaty: Mo­je ser­ce widziało czar­ny świt i nag­le po­jawiłaś się Ty, przy­niosłaś światło poranka.... *** *** *** MP  -Marek1410


mo­-ser­-widziało-czar­ny-świt-i-nag­-po­jawiłaś ę-ty-przy­niosłaś-światło-poranka-mp 
Nag­le Cytaty: Przeszłość spiętrzyła się nag­le nad na­mi, przytłaczając nas in­tensyw­nością naszych przeżyć. -Nicholas Sparks


przeszłość-spiętrzyła ę-nag­-nad-na­mi-przytłaczając-nas-in­tensyw­nośą-naszych-przeżyć