Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Naj­bar­dziej pożyteczne w życiu to włas­ne doświadczenie. -Walter Scott
naj­bar­dziej-pożyteczne-w życiu-to włas­ne-doświadczenie
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: naj­bar­dziej cze­go się boję, to nudy... -daniello
naj­bar­dziej-cze­go ę-boję-to nudy
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Co naj­bar­dziej lu­bią stu­den­ci? Piątki... -bystry.76
co naj­bar­dziej-lu­bią-stu­den­-piątki
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Naj­bar­dziej ge­nial­ne­mu brak niekiedy natchnienia. -Horacy
naj­bar­dziej-ge­nial­ne­mu-brak-niekiedy-natchnienia
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Moim zda­niem seks to jed­na z naj­piękniej­szych, naj­bar­dziej na­tural­nych, najzdrow­szych rzeczy, ja­kie można ku­pić za pieniądze. -Tom Clancy
moim-zda­niem-seks-to jed­na-z naj­piękniej­szych-naj­bar­dziej-na­tural­nych-najzdrow­szych-rzeczy-ja­kie-można-ku­pić
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Niektórzy naj­bar­dziej po­magają, gdy nie przeszkadzają. -Tadeusz Gicgier
niektórzy-naj­bar­dziej-po­magają-gdy-nie przeszkadzają
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Miłość - naj­bar­dziej poetyc­ka for­ma mar­no­wania czasu. -Alexander Engel
miłość- naj­bar­dziej-poetyc­ka-for­-mar­no­wania-czasu
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Bar­dzo często mam tak, że naj­mniej bo­li ok­ru­cieństwo wy­mie­rzo­ne wprost w moją osobę. Jed­nak naj­bar­dziej niez­nośny, palący ból roz­dziera mo­je wnętrze po­jawia się kiedy widzę cier­pienie in­nych, spo­wodo­wane bra­kiem czułości u osob­ników, którzy śmią się na­zywać ludźmi. -NieBędęJulią
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: We­nec­ja i Pol­ska to dwa kra­je szczególne, w których pojęcie szlachec­twa z urodze­nia dop­ro­wadzo­no w tym cza­sie do naj­wyższej, a naj­bar­dziej śmie­sznej krańcowości. -Daniel Defoe
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Ci, których kocha­my, są dla nas często naj­bar­dziej obcy. -Christopher Paolini
ci-których-kocha­my-są dla-nas-często-naj­bar­dziej-obcy
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: ... a z nar­ko­tyków naj­bar­dziej lu­bię cze­koladę i muzykę!  -Gold Fishy
a z nar­ko­tyków-naj­bar­dziej-lu­bię-cze­koladę-i muzykę 
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: To człowiek człowieko­wi jest naj­bar­dziej pot­rzeb­ny do szczęścia. -Paul Thiry Holbach
to człowiek-człowieko­wi-jest naj­bar­dziej-pot­rzeb­ny-do szczęścia
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Naj­bar­dziej ra­nią słowa wy­powie­dziane z ust najbliższych. -PróbujPatrzećKolorowo
naj­bar­dziej-ra­ą-słowa-wy­powie­dziane-z ust-najbliższych
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Mózg jest naj­bar­dziej prze­cenianym z ludzkich organów. -Woody Allen
mózg-jest naj­bar­dziej-prze­cenianym-z ludzkich-organów
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Najłat­wiej oszu­kiwać naj­bar­dziej kochających. I najpodlej. -Stefan Garczyński
najłat­wiej-oszu­kiwać-naj­bar­dziej-kochających-i najpodlej
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Miłość jest naj­bar­dziej dźwięczną ze wszys­tkich harmonii. -Honoré de Balzac
miłość-jest naj­bar­dziej-dźwięczną-ze wszys­tkich-harmonii
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: `Im bar­dziej chcieliśmy, żeby nam się udało tym bar­dziej nam nie wychodziło. -bluecaffe
`im-bar­dziej-chcieliśmy-żeby-nam ę-udało-tym-bar­dziej-nam-nie wychodziło
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Ape­tyt naj­bar­dziej rośnie w miarę za­cis­ka­nia pasa  -Urszula Zybura
ape­tyt-naj­bar­dziej-rośnie-w miarę-za­cis­ka­nia-pasa 
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Mil­cze­nie jest naj­bar­dziej niez­nośnym zaprzeczeniem. -Gilbert Keith Chesterton
mil­cze­nie-jest naj­bar­dziej-niez­nośnym-zaprzeczeniem
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Naj­bar­dziej em­pi­ryczne w życiu jest to cze­go nie możemy dotknąć. -Kedar
naj­bar­dziej-em­pi­ryczne-w życiu-jest to cze­go-nie możemy-dotknąć
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Jest ta­ka sa­mot­ność, która bo­li naj­bar­dziej w mo­men­tach
jest-­ka-­­ność-która-bo­li-naj­bar­dziej-w mo­men­tach-sukcesu
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Tyl­ko to, co w nas naj­bar­dziej stałe, jest w stałej opiece niebios. -hegel44
tyl­ko-to-co w nas-naj­bar­dziej-stałe-jest w stałej-opiece-niebios
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Na­wet to, co naj­bar­dziej przy­pad­ko­we, jest w os­ta­tecznym rachun­ku koniecznością. -Arthur Schopenhauer
na­wet-to-co naj­bar­dziej-przy­pad­ko­we-jest w os­­tecznym-rachun­ku-koniecznośą
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Miłość na­wet naj­bar­dziej szlachet­na jest zaw­sze interesowna. -Francois Mauriac
miłość-na­wet-naj­bar­dziej-szlachet­na-jest zaw­sze-interesowna
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Dwa słowa, które naj­bar­dziej prze­rażają: wspólny dół. -Janina Ipohorska
dwa-słowa-które-naj­bar­dziej-prze­rażają-wspólny-dół
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Jes­teśmy tym wol­niej­si, im bar­dziej działamy z in­spi­rac­ji rozsądku, a tym bar­dziej zniewo­leni, im więcej poz­wa­lamy sobą rządzić namiętnościom. -Gottfried Wilhelm Leibniz
jes­teśmy-tym-wol­niej­-im bar­dziej-działamy-z in­spi­rac­ji-rozsądku-a tym-bar­dziej-zniewo­leni-im więcej-poz­wa­lamy-sobą
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Czyż is­tnieje bo­wiem coś bar­dziej prze­rażające­go, niż zdać so­bie sprawę, że ma­my chwilę te­raźniej­szą? To że pot­ra­fimy w ogóle przeżyć ten wstrząs, zaw­dzięcza­my wyłącznie te­mu, iż z jed­nej stro­ny chro­ni nas przeszłość, a z dru­giej przyszłość. -W » Virginia Woolf » Orlando
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty:
naj­bar­dziej-głębo­kim-tek­stem-jest sŁowo-~pa­weł-rychlica 
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Zeb­ra­nie to naj­bar­dziej pra­cowi­ty sposób tra­cenia czasu. -Janina Ipohorska
zeb­ra­nie-to naj­bar­dziej-pra­cowi­ty-sposób-tra­cenia-czasu
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: W tym, w czym sa­mi grzeszy­my, jes­teśmy naj­bar­dziej su­rowi dla innych. -Wiesław Brudziński
w tym-w czym-­mi-grzeszy­my-jes­teśmy-naj­bar­dziej-su­rowi-dla-innych
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Przyk­rością naj­bar­dziej nie do zniesienia jest uz­nać coś za przykrość. -Mikhail Naimy
przyk­rośą-naj­bar­dziej-nie do zniesienia-jest uz­nać-coś-za przykrość
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: naj­bar­dziej za­baw­nym jest ten, które­go żart brzmi nieświadomie  -Starlight
naj­bar­dziej-za­baw­nym-jest ten-które­go-żart-brzmi-nieświadomie 
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Nic mnie bar­dziej nie mar­twi, jak wi­dok ludzi dręczących się wza­jem, nie mogę zwłaszcza znieść, gdy ludzie młodzi w roz­kwi­cie sa­mym życia będący, naj­wrażliw­si na wszel­kie ra­dości, psują so­bie te kil­ka dni we­sela, ja­kie mają przed sobą, gry­masa­mi, a do­piero, gdy mi­nie to cze­go nie sposób po­weto­wać, prze­konują się, że by­li marnotrawcami. -Johann Wolfgang Goethe
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Naj­bar­dziej prze­rażającą rzeczą jest całko­wita ak­ceptac­ja sa­mego siebie. -Carl Gustav Jung
naj­bar­dziej-prze­rażającą-rzeczą-jest całko­wita-ak­ceptac­ja-­mego-siebie
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Naj­bar­dziej przeszkadza ludzkiemu życiu ten, kto po­siadając dob­ro wy­biera zło. -Cyceron
naj­bar­dziej-przeszkadza-ludzkiemu-życiu-ten-kto-po­siadając-dob­ro-wy­biera-zło