Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty

Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty: Kiedy pier­wsi ba­dacze z ciepłych krain wokół Okrągłego Morza do­tar­li do chłod­nych ob­szarów w głębi lądu, wy­pełniali białe pla­my na ma­pach, chwy­tając naj­bliższe­go tu­byl­ca, wska­zując ja­kiś od­legły ele­ment kra­job­ra­zu i bar­dzo wy­raźnie, głośno za­dając py­tanie. Po­tem za­pisy­wali to, co od­po­wie­działa im zas­koczo­na ofiara. I tak w całych ge­nerac­jach at­lasów zos­tały uwie­cznione ta­kie geog­ra­ficzne cu­da jak „Ja­kaś Góra”, „Nie Wiem”, „Co?”, i oczy­wiście „Twój Pa­lec, Durniu”. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty: `To nie fair, że Bóg za­biera naj­częściej te oso­by, które są naj­bliższe nasze­mu sercu. Ich stra­ta bo­li najbardziej. -bluecaffe


`to-nie fair-że bóg-za­biera-naj­częściej-te oso­by-które-są naj­bliższe-nasze­mu-sercu-ich-stra­-bo­li-najbardziej
Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty: Próbując pos­ta­wić diag­nozę psychiat­ryczną na naj­bliższe lat kil­kadziesiąt, można z dużym praw­do­podo­bieństwem przyjąć, że za­sad­nicze prob­le­my ludzkie nie ulegną zmianie; po­zos­taną ta­kie sa­me, ja­kimi były przed set­ka­mi i ty­siąca­mi lat. -Antoni Kępiński


Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty: W Chinach karze się ojców za błędy dzieci. Taki sam zwyczaj byl w Peru. I to wypływa również z pojęć despotycznych. -Montesquieu


w-chinach-karze-ę-ojców-za-błędy-dzieci-taki-sam-zwyczaj-byl-w-peru-i-to-wypływa-również-z-pojęć-despotycznych
Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty: Im dzieło bliższe celu, tym ciszej pielęgnować je trzeba. -Zygmunt Krasiński


im-dzieło-bliższe-celu-tym-ciszej-pielęgnować-trzeba
Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty: Im dzieło bliższe ce­lu, tym ciszej pielęgno­wać je trzeba. -Zygmunt Krasiński


im dzieło-bliższe-­lu-tym-ciszej-pielęgno­wać- trzeba
Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty: Sekty nienawidzą się tym silniej, im bliższe są ich poglądy. -Georg Christoph Lichtenberg


Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty: Pew­na at­rakcyj­na pan­na z Kataru Wychodzić za tu­byl­ca nie miała zamiaru Uciekła więc do Dubaju Tam czuła się jak w ra­ju Lecz będzie te­raz jeździć tyl­ko SU­BARU   -M44G


pew­na-at­rakcyj­na-pan­na-z kataru-wychodzić-za ­byl­ca-nie miała-zamiaru-uciekła-więc-do dubaju-tam-czuła ę-jak w ra­ju-lecz
Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty: Nic nie jest bliższe pesymizmu niż naiwność pewnych optymistów. -Andre Malraux


nic-nie-jest-bliższe-pesymizmu-ż-naiwność-pewnych-optymistów
Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty: Nic nie jest bliższe kobiety zaczarowanej niż kobieta zakochana. -Julien Green


nic-nie-jest-bliższe-kobiety-zaczarowanej-ż-kobieta-zakochana
Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty: ... nic nie jest bliższe niskich uczuć jak pycha i nie ma nic bliższego wzniosłości jak skromność. -Montesquieu


nic-nie-jest-bliższe-niskich-uczuć-jak-pycha-i-nie-nic-bliższego-wzniosłoś-jak-skromność
Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty: Czy myślisz, że zaw­sze w naj­szyb­szym, naj­piękniej­szym i naj­droższym aucie sie­dzi człowiek naj­bar­dziej zajęty? Pośpiech cy­wili­zac­ji wy­nika z nad­miaru wol­ne­go czasu. -Hagiwara Sakutaro


Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty: To, co działa naj­le­piej, co naj­silniej, po­pycha ludzi do wy­siłku, to najzwyk­lej­sze i naj­pros­tsze dążenie do pieniędzy. -H » Michel Houellebecq » Mapa i terytorium


to-co działa-naj­­piej-co naj­silniej-po­pycha-ludzi-do wy­łku-to najzwyk­lej­sze-i naj­pros­tsze-dążenie-do pieniędzy
Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty: Miłość to naj­praw­do­podob­niej naj­silniej­sze uczu­cie na ziemi. Naj­praw­do­podob­niej to również pa­radok­salnie naj­większa słabość ludzkości, która tworzy ośle­pienie, naiw­ność, uf­ność, zdol­ność do przebaczenia. -Mateusz Piecki Schizoidalny


Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty: Naj­piękniej uśmie­chają się Ci , którzy cier­pią. Naj­piękniej­sze oczy mają Cie , którzy często płaczą. Naj­le­piej słuchają Ci których nikt nie słucha [*]  -Tsumike


naj­piękniej-uśmie­chają ę-ci  którzy-cier­pią-naj­piękniej­sze-oczy-mają-cie- którzy-często-płaczą-naj­­piej-słuchają
Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty: Naj­star­szą z rzeczy is­tniejących jest Bóg; jest bo­wiem niezrodzony. Naj­piękniej­szą - świat; jest bo­wiem dziełem Boga. Naj­większą - miej­sce; wszys­tko bo­wiem w so­bie mieści. Naj­szyb­szą - myśl; pop­rzez wszys­tko bo­wiem przebiega. Naj­silniej­szą - ko­nie­czność; wszys­tkim bo­wiem rządzi Najmądrzej­szą - czas; wszys­tko bo­wiem ujawni. -Tales z Miletu


Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty: Naj­więksi dyg­ni­tarze nie są by­naj­mniej ludźmi najmądrzejszymi. -Elżbieta I


naj­więksi-dyg­­tarze-nie są by­naj­mniej-ludźmi-najmądrzejszymi
Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty: Naj­bar­dziej sa­mot­ni są ci, którzy mają naj­więcej przyjaciół. -respirer


naj­bar­dziej-­­-są -którzy-mają-naj­więcej-przyjaciół