Naj­częściej Wy­gasłe Uczu­cia Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Naj­częściej Wy­gasłe Uczu­cia Cytaty: Naj­częściej wy­gasłe uczu­cia stwarzają w małżeństwie gorącą atmosferę. -Marian Karczmarczyk
naj­częściej-wy­gasłe-uczu­cia-stwarzają-w łżeństwie-gorącą-atmosferę
Naj­częściej Wy­gasłe Uczu­cia Cytaty:
niepew­ność-jest naj­gor­szą-formą-uczu­cia-wewnętrzne­go-~pa­weł-rychlica 
Naj­częściej Wy­gasłe Uczu­cia Cytaty: Można żywić dla ko­goś jak naj­lep­sze uczu­cia i nie mieć ocho­ty mówić o tym. -Jean-Paul Sartre
można-żywić-dla-ko­goś-jak naj­lep­sze-uczu­cia-i nie mieć-ocho­ty-mówić-o tym
Naj­częściej Wy­gasłe Uczu­cia Cytaty: Nie pot­ra­fię już kochać ,nie pot­ra­fię już niena­widzić. Ob­ce są mi uczu­cia ta­kie jak ra­dość i za­dowo­lenie jest we mnie mnóstwo żalu i bólu .Życie wys­sało ze mnie te uczu­cia .jes­tem wypalona. -nati02
Naj­częściej Wy­gasłe Uczu­cia Cytaty: Szczęśli­wym byc to przy­wilej kochających. Bo czyż jest coś bar­dziej uszczęśli­wiające­go od kocha­nia, czy kom­fortu uczu­cia by­cia kochanym??  -kamilka_509
szczęśli­wym-byc-to przy­wilej-kochających-bo-czyż-jest coś-bar­dziej-uszczęśli­wiają­go-od kocha­nia-czy-kom­fortu-uczu­cia
Naj­częściej Wy­gasłe Uczu­cia Cytaty: Jeśli is­tnieje uczu­cie niena­wiści do miłości, którą kocha się popęka­nym ser­cem i naj­chętniej z tej całej nie­szczęśli­wej sy­tuac­ji za­biło by się w naj­gor­szych tor­tu­rach krzycząc naj­piękniej­sze wyz­na­nia, to właśnie to uczu­cie mnie przepełnia. -Nicole
Naj­częściej Wy­gasłe Uczu­cia Cytaty: Wiel­kie uczu­cia są nieme. -Alfred Aleksander Konar
Naj­częściej Wy­gasłe Uczu­cia Cytaty: Przy­jaźń - ty­le teorii i słów na ok­reśle­nie jej is­tnieje, a jed­nak tyl­ko te naj­praw­dziw­sze uczu­cia po­kazują, że i tak nic nie jest w sta­nie za­mieścić jej wiel­kiego wy­miaru w tekście. -Devin
Naj­częściej Wy­gasłe Uczu­cia Cytaty: widziałam in­try­gi I spory przeżyłam miłości boje myślałam że nic mnie nie zaskoczy wte­dy poznałam oczy twoje nau­czyłeś mnie inności ma­lowa­nej pędzla smugami de­likat­nej gamy gra­nej z uczu­cia akordami od­mieniłeś mo­je oku­lary są te­raz pełne miłości zdro­wy scep­ty­cyzm zamieniłeś na burzli­we fa­le radości mówisz że to zwyczajność że tak ludzie żyją ja czy­tałam o tym w książkach a ty nie­chcianą codzenność za­mieniłeś na uczu­cia co żyją *** Dział: Liryki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77
Naj­częściej Wy­gasłe Uczu­cia Cytaty: Ma naj­częściej skrom­ny wygląd, sza­re kar­tki, ale ma w so­bie wszys­tko to, co naj­piękniej­sze... to książka. -Marcel Achard
ma naj­częściej-skrom­ny-wygląd-sza­re-kar­tki-ale- w so­bie-wszys­tko-to-co naj­piękniej­sze-to książka
Naj­częściej Wy­gasłe Uczu­cia Cytaty: `To nie fair, że Bóg za­biera naj­częściej te oso­by, które są naj­bliższe nasze­mu sercu. Ich stra­ta bo­li najbardziej. -bluecaffe
`to-nie fair-że bóg-za­biera-naj­częściej-te oso­by-które-są naj­bliższe-nasze­mu-sercu-ich-stra­-bo­li-najbardziej
Naj­częściej Wy­gasłe Uczu­cia Cytaty: I chy­ba wciąż uświada­miam so­bie ja­kie to wszys­tko sta­je się is­totne. Roz­mo­wa, po­tok słów, uczu­cia, mówienia o uczu­ciach i wzrok... cza­sem przeszy­wający, cza­sem szcze­ry i bo­les­ny, cza­sem są to po pros­tu ciepłe oczy, które pomagają. -szantiil
Naj­częściej Wy­gasłe Uczu­cia Cytaty: W og­rodzie niez­ba­danych roz­paczy, go­nić za marną gar­stką szczęścia. Po­tykając się o zra­nione dusze, łamię no­gi, na których stałam kiedyś ja­ko nadzieja. Nad rzeczką łez po cichu szlochając, wy­pełniam ser­ce bólem, tam­tym światom. Krzyków wy­pełnione niebo, szar­piącym pod­muchem wiat­ru wy­rywając resztki człowie­czej troski. Tworząc wier­sze sta­ram się wy­razić uczu­cia, które skry­te są we mnie. Nie du­sić wewnątrz bes­tii, której uczu­cia rwącej me myśli w su­peł nie­szczęść pogrążającej. Wypuścić...(?)  -Chemicals
Naj­częściej Wy­gasłe Uczu­cia Cytaty: Każdy etap życia ma włas­ne rodza­je miłości. I niep­rawdą jest, że do­rośli kochają bar­dziej, a młodzi może naiw­niej. Ważne po pros­tu, by kochać naj­praw­dzi­wiej. Bo tyl­ko głębią uczu­cia można mie­rzyć czy­jeś za­kocha­nie. Nie czasem. -Devin
Naj­częściej Wy­gasłe Uczu­cia Cytaty: Więc co­raz częściej będę mówił te słowa. Z uczu­ciem te­raz i później, i zawsze. -szantiil
więc-co­raz-częściej-będę-mówił-te słowa-z uczu­ciem-te­raz-i później-i zawsze
Naj­częściej Wy­gasłe Uczu­cia Cytaty: Miał ochotę od­rzec, że cała ta ga­dani­na o uczu­ciach nie ma sen­su. Że uczu­cia się po­jawiają i zni­kają, że się nad ni­mi nie pa­nuje, dla­tego nie ma po­wodu się ni­mi za­mar­twiać. Że ludzi na­leży oce­niać po tym, co ro­bią, bo w końcu ok­reśla ich właśnie postępowanie. -Nicholas Sparks
Naj­częściej Wy­gasłe Uczu­cia Cytaty: Łagod­na ko­bieta - to ni­by łap­ka ko­cia: ściśnij ją nieco, a uczu­jesz pazurki. -Anne-Louise de Staël-Holstein
Łagod­na-ko­bieta- to ­by-łap­ka-ko­cia-śśnij-ją nieco-a uczu­jesz-pazurki
Naj­częściej Wy­gasłe Uczu­cia Cytaty: sko­ro uczu­cia to nasz wewnętrzny wszechświat łzy są krop­la­mi kosmosu  -Adnachiel
sko­ro-uczu­cia-to nasz-wewnętrzny-wszechświat-łzy-są krop­­mi-kosmosu 
Naj­częściej Wy­gasłe Uczu­cia Cytaty: Wspom­nienia za­legają w głowie, uczu­cia w ser­cu, a po­siłki na żołądku. -Kapitan
wspom­nienia-za­legają-w głowie-uczu­cia-w ser­cu-a po­łki-na żołądku
Naj­częściej Wy­gasłe Uczu­cia Cytaty: Wszys­tkie uczu­cia w tym są szczególne, iż wie­rzy­my, że tyl­ko my je odczuwamy. -Jean-Paul Sartre
wszys­tkie-uczu­cia-w tym-są szczególne-iż wie­rzy­my-że tyl­ko-my  odczuwamy
Naj­częściej Wy­gasłe Uczu­cia Cytaty: Trze­ba być miłym tym, którzy mają uczu­cia ludzkie i tkliwe. -Blaise Pascal
trze­ba-być-miłym-tym-którzy-mają-uczu­cia-ludzkie-i tkliwe
Naj­częściej Wy­gasłe Uczu­cia Cytaty: Uczu­cia za dłoń By nie za­ginąć we mgle Skąpa­ni w bieli Cris 19.06.2016r. -Cris
uczu­cia-za dłoń-by-nie za­ginąć-we mgle-skąpa­-w bieli-cris-19062016r
Naj­częściej Wy­gasłe Uczu­cia Cytaty: Czy jes­teśmy świado­mi te­go ja­kie uczu­cia budzi­my w dru­gim człowieku?  -opuszczona
czy-jes­teśmy-świado­mi-te­go-ja­kie-uczu­cia-budzi­my-w dru­gim-człowieku 
Naj­częściej Wy­gasłe Uczu­cia Cytaty: W ser­cu liczą się uczu­cia a mnożą ra­ny. Z cyk­lu po­wieści
w ser­cu-liczą ę-uczu­cia-a mnożą-ra­ny-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Naj­częściej Wy­gasłe Uczu­cia Cytaty: Każda rzecz, która uda­je inną, by tym sa­mym wy­wołać uczu­cia, jest kiczem. -Olga Tokarczuk
każda-rzecz-która-uda­-inną-by tym-­mym-wy­wołać-uczu­cia-jest kiczem
Naj­częściej Wy­gasłe Uczu­cia Cytaty: – JAK SIĘ NA­ZYWA TO UCZU­CIE W GŁOWIE, UCZU­CIE TĘSKNE­GO ŻALU, ŻE RZECZY SĄ TA­KIE, JA­KIE NAJ­WY­RAŹNIEJ SĄ? – Chy­ba smu­tek, pa­nie. A teraz... – JES­TEM ZASMUTKOWANY. -Terry Pratchett
Naj­częściej Wy­gasłe Uczu­cia Cytaty: Naj­lep­sze uczu­cie na świecie? Gdy czu­jesz się pot­rzeb­ny dla naj­ważniej­szej Ci osoby. -PróbujPatrzećKolorowo
naj­lep­sze-uczu­cie-na świecie-gdy-czu­jesz ę-pot­rzeb­ny-dla-naj­ważniej­szej-ci osoby
Naj­częściej Wy­gasłe Uczu­cia Cytaty: Uczu­cia płyną sa­me z siebie... Nie można ich tak po pros­tu zat­rzy­mać, na­cisnąć ha­mulec i stać... -opuszczona
uczu­cia-płyną-­me-z siebie-nie można-ich-tak-po pros­-zat­rzy­ć-na­cisnąć-ha­mulec-i stać
Naj­częściej Wy­gasłe Uczu­cia Cytaty: Zieleń wyb­lakła na­dal jest ko­lorem Nadziei. Prze­cież to zro­zumiałe, że uczu­cia z cza­sem płowieją. -thrillofit
zieleń-wyb­lakła-na­dal-jest ko­lorem-nadziei-prze­cież-to zro­zumiałe-że-uczu­cia-z cza­sem-płowieją
Naj­częściej Wy­gasłe Uczu­cia Cytaty: Miłość to naj­praw­do­podob­niej naj­silniej­sze uczu­cie na ziemi. Naj­praw­do­podob­niej to również pa­radok­salnie naj­większa słabość ludzkości, która tworzy ośle­pienie, naiw­ność, uf­ność, zdol­ność do przebaczenia. -Mateusz Piecki Schizoidalny
Naj­częściej Wy­gasłe Uczu­cia Cytaty: Naj­częściej po­tyka­my się o próg możliwości. -Robert Karpacz
naj­częściej-po­tyka­my ę-o próg-możliwoś
Naj­częściej Wy­gasłe Uczu­cia Cytaty: Szyb­ko dochodzę, nies­te­ty naj­częściej do wniosków !  -Andrea
szyb­ko-dochodzę-nies­te­ty-naj­częściej-do wniosków- 
Naj­częściej Wy­gasłe Uczu­cia Cytaty: Sek­sbom­by kończą naj­częściej ja­ko niewypały. -Gabriel Laub
sek­sbom­by-kończą-naj­częściej-ja­ko-niewypały
Naj­częściej Wy­gasłe Uczu­cia Cytaty: Młode uczu­cia są najwłaściw­sze młode­mu wieko­wi, ale nie wyłącznie mu należą. -Józef Ignacy Kraszewski
młode-uczu­cia-są najwłaściw­sze-młode­mu-wieko­wi-ale-nie wyłącznie-mu należą
Naj­częściej Wy­gasłe Uczu­cia Cytaty: To piękne, że te 669 km nie jest w sta­nie za­bić uczu­cia między wami. -Zielona15
to piękne-że te 669-km nie jest w sta­nie-za­bić-uczu­cia-między-wami