Naj­dal­szą Cytaty

Naj­dal­szą Cytaty: Na­wet naj­dal­szą podróż zaczy­na się od pier­wsze­go kroku. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)


Naj­dal­szą Cytaty: Naj­star­szą z rzeczy is­tniejących jest Bóg; jest bo­wiem niezrodzony. Naj­piękniej­szą - świat; jest bo­wiem dziełem Boga. Naj­większą - miej­sce; wszys­tko bo­wiem w so­bie mieści. Naj­szyb­szą - myśl; pop­rzez wszys­tko bo­wiem przebiega. Naj­silniej­szą - ko­nie­czność; wszys­tkim bo­wiem rządzi Najmądrzej­szą - czas; wszys­tko bo­wiem ujawni. -Tales z Miletu


Naj­dal­szą Cytaty: Aby poz­nać się z naj­dal­szą rodziną, wys­tar­czy się wzbogacić. -Julian Tuwim


aby-poz­nać ę-z naj­dal­szą-rodziną-wys­tar­czy ę-wzbogacić
Naj­dal­szą Cytaty: Cała nasza nauka, w porówna­niu z rzeczy­wis­tością, jest pry­mityw­na i dziecin­na - ale na­dal jest to naj­cenniej­sza rzecz, jaką posiadamy. -Albert Einstein


cała-nasza-nauka-w porówna­niu-z rzeczy­wis­tośą-jest pry­mityw­na-i dziecin­na- ale-na­dal-jest to naj­cenniej­sza-rzecz-jaką
Naj­dal­szą Cytaty: Lek­ce­ważył błazen, źródło ludzkich potrzeb, Je­go dal­sza dro­ga, zja­wi mu się ważna. Nim gdzieś człowiek w życiu, spoj­rzy al­bo dotrze, Naj­pierw z ko­nie­czności, zlek­ce­waży błazna. -Mundek


Naj­dal­szą Cytaty: Mil­cze­nie to naj­trud­niej­sza i naj­dosko­nal­sza sztuka. -Yannis Ritsos


mil­cze­nie-to naj­trud­niej­sza-i naj­dosko­nal­sza-sztuka
Naj­dal­szą Cytaty: Naj­gor­sza, naj­trud­niej­sza do wy­lecze­nia niena­wiść to ta­ka, która zajęła miej­sce wiel­kiej miłości. -Eurypides


naj­gor­sza-naj­trud­niej­sza-do wy­lecze­nia-niena­wiść-to ­ka-która-zajęła-miej­sce-wiel­kiej-miłoś
Naj­dal­szą Cytaty: Twier­dzę, że kos­miczne przeżycie re­ligij­ne sta­nowi naj­silniej­szą i naj­szlachet­niej­szą po­budkę do ba­dań naukowych. -Albert Einstein


twier­dzę-że kos­miczne-przeżycie-re­ligij­ne-sta­nowi-naj­silniej­szą-i naj­szlachet­niej­szą-po­budkę-do ba­dań-naukowych
Naj­dal­szą Cytaty: - Te­raz jes­teś na pew­no naj­szczęśliw­sza w swoim życiu! - Nie, naj­szczęśliw­sza będę do­piero wte­dy, gdy przy­tulą mnie ukocha­ne ramiona... -doorka


 te­raz-jes­teś-na pew­no-naj­szczęśliw­sza-w swoim-życiu-nie-naj­szczęśliw­sza-będę-do­piero-wte­dy-gdy-przy­tulą-mnie
Naj­dal­szą Cytaty: Na­wet naj­gor­sza praw­da jest lep­sza od naj­lep­sze­go kłamstwa. -Walter Scott


na­wet-naj­gor­sza-praw­da-jest lep­sza-od naj­lep­sze­go-kłamstwa
Naj­dal­szą Cytaty: Rzeczy­wis­tość jest zbyt trud­na do zaak­cepto­wania ta­ka, ja­ka jest. Naj­lep­szą rzeczą wy­myśloną przez in­styn­kt sa­mozacho­waw­czy i naj­lep­szą sa­moob­roną jest poczu­cie hu­moru, autoironia. -Kuba Wojewódzki


Naj­dal­szą Cytaty: Naj­mniej­sza zaś z cnót lep­szą jest od pięknych manier. -Stephanie Felicite de Genlis


naj­mniej­sza-zaś-z cnót-lep­szą-jest od pięknych-manier
Naj­dal­szą Cytaty: Naj­silniej­sza miłość opar­ta jest na przy­jaźni, sza­cun­ku i zaufaniu. -Emilia Szumiło


naj­silniej­sza-miłość-opar­-jest na przy­jaź-sza­cun­ku-i zaufaniu
Naj­dal­szą Cytaty: Naj­lep­szą ko­bietą jest ta, o której naj­mniej się mówi. -Tucydydes


naj­lep­szą-ko­bietą-jest -o której naj­mniej ę-mówi
Naj­dal­szą Cytaty: Naj­lep­szą ko­bietą jest ta, o której się naj­mniej mówi. -Tukidydes


naj­lep­szą-ko­bietą-jest -o której ę-naj­mniej-mówi
Naj­dal­szą Cytaty: Naj­now­szą pieśń naj­więcej ludzie sławią. -Homer


naj­now­szą-pieśń-naj­więcej-ludzie-sławią
Naj­dal­szą Cytaty: Dlacze­go na­dal bo­li, sko­ro już nie ma to naj­mniej­sze­go znaczenia?  -wonderful348


dlacze­go-na­dal-bo­li-sko­ro-już-nie  to naj­mniej­sze­go-znaczenia 
Naj­dal­szą Cytaty: Ciało ko­biety wie­dzie mężczyznę ku naj­dal­szym re­gionom piekieł. -Yasunari Kawabata


ciało-ko­biety-wie­dzie-mężczyznę-ku naj­dal­szym-re­gionom-piekieł