Naj­lep­sze Cytaty

Naj­lep­sze Cytaty: Ma­my naj­lep­szych piłkarzy i, przep­raszam za aro­gan­cję, ma­my naj­lep­sze­go trenera. -José Mourinho


ma­my-naj­lep­szych-piłkarzy-i przep­raszam-za aro­gan­cję-­my-naj­lep­sze­go-trenera
Naj­lep­sze Cytaty: Na­wet naj­gor­sza praw­da jest lep­sza od naj­lep­sze­go kłamstwa. -Walter Scott


na­wet-naj­gor­sza-praw­da-jest lep­sza-od naj­lep­sze­go-kłamstwa
Naj­lep­sze Cytaty: Przy­padek zaw­sze piszę naj­lep­sze sce­nariu­sze życia. -PoznajPrawdę


przy­padek-zaw­sze-piszę-naj­lep­sze-sce­nariu­sze-życia
Naj­lep­sze Cytaty: Na­wet naj­lep­sze poglądy, nie zaw­sze po­win­ny być prezentowane... -Naja


na­wet-naj­lep­sze-poglądy-nie zaw­sze-po­win­ny-być-prezentowane
Naj­lep­sze Cytaty: Naj­lep­sze lis­ty miłos­ne ko­bieta pisze zaw­sze do mężczyz­ny, które­go zdradza. -Lawrence Durrel


naj­lep­sze-lis­ty-miłos­ne-ko­bieta-pisze-zaw­sze-do mężczyz­ny-które­go-zdradza
Naj­lep­sze Cytaty: cho­ler­nie przytłaczające uczu­cie, gdy zarówno wszys­tko co naj­lep­sze, jak i wszys­tko co naj­gor­sze za­war­te jest w jed­nej osobie. -cala_ja


cho­ler­nie-przytłaczają-uczu­cie-gdy-zarówno-wszys­tko-co naj­lep­sze-jak i wszys­tko-co naj­gor­sze-za­war­te-jest w jed­nej
Naj­lep­sze Cytaty: Po burzy zaw­sze jest pięknie... Wszys­tkiego naj­lep­sze­go Joasiu... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


po burzy-zaw­sze-jest pięknie-wszys­tkiego naj­lep­sze­go-joasiu-~ mrs-vercetti 
Naj­lep­sze Cytaty: Wolę żebyś mówił mi naj­gor­szą prawdę niż wcis­kał naj­lep­sze kłamstwo. -PróbujPatrzećKolorowo


wolę-żebyś-mówił-mi naj­gor­szą-prawdę-ż-wcis­kał-naj­lep­sze-kłamstwo
Naj­lep­sze Cytaty: Wspom­nienia wy­wołują ból. Naj­dot­kliw­szy zaś spra­wiają naj­lep­sze z nich. -Harlan Coben


wspom­nienia-wy­wołują-ból-naj­dot­kliw­szy zaś-spra­wiają-naj­lep­sze-z nich
Naj­lep­sze Cytaty: Gor­sze od po­siada­nia wszys­tkiego naj­gor­sze­go jest mieć po­siada­nie wszys­tkiego naj­lep­sze­go i ut­ratę tego. -Mateusz Piecki Schizoidalny


gor­sze-od po­siada­nia-wszys­tkiego-naj­gor­sze­go-jest mieć-po­siada­nie-wszys­tkiego-naj­lep­sze­go-i ut­ratę-tego
Naj­lep­sze Cytaty: Naj­lep­sze uczu­cie na świecie? Gdy czu­jesz się pot­rzeb­ny dla naj­ważniej­szej Ci osoby. -PróbujPatrzećKolorowo


naj­lep­sze-uczu­cie-na świecie-gdy-czu­jesz ę-pot­rzeb­ny-dla-naj­ważniej­szej-ci osoby
Naj­lep­sze Cytaty: Moimi naj­lep­szy­mi przy­jaciółmi są ludzie, przy których czuję że wzras­tam. Zwykła roz­mo­wa z ni­mi wy­doby­wa ze mnie to co naj­lep­sze - in­spi­rację, wiarę we włas­ne możli­wości oraz od­wagę do swo­bod­ne­go wy­rażania siebie. Z ta­kimi ludźmi mogę ro­bić wszys­tko, bo wiem, że przy nich będę czuł się szczęśli­wy ... -paulo86


Naj­lep­sze Cytaty: Naj­lep­sze i naj­piękniej­sze przy­jaźnie mogą przet­rwać wszys­tko, a jeśli ludziom nap­rawdę na so­bie za­leży, to mogą zro­zumieć drugą osobę i poz­wo­lić jej być szczęśliwą, cho­ciaż by­wa to cho­ler­nie trudne. -Devin


Naj­lep­sze Cytaty: Naj­lep­sze są krótkie wizyty. -Isokrates


naj­lep­sze-są krótkie-wizyty
Naj­lep­sze Cytaty: Naj­gor­sza jest du­ma ludzi.Wolą ob­rażać, kiedy wiedzą, że na­leży przep­ro­sić. Może i zacho­wają twarz, ale stracą so­juszni­ka i naj­lep­sze­go przyjaciela. -Kaye


naj­gor­sza-jest ­-ludziwolą-ob­rażać-kiedy-wiedzą-że na­ży-przep­ro­ć-może i zacho­wają-twarz-ale-stracą-so­juszni­ka
Naj­lep­sze Cytaty: Naj­lep­sze rzeczy masz w życiu za darmo. -Duch_Sumienia


naj­lep­sze-rzeczy-masz-w życiu-za darmo
Naj­lep­sze Cytaty: Naj­lep­sze w nie­dzieli, to so­bota wieczór. -Gilbert Cesbron


naj­lep­sze-w nie­dzieli-to so­bota-wieczór
Naj­lep­sze Cytaty: Na naj­lep­sze po­mysły człowiek wpa­da z głupoty. -Karel Capek


na naj­lep­sze-po­mysły-człowiek-wpa­da-z głupoty