Naj­szlachet­niej­si Ludzie Za­dają So­bie Najgłębsze Cytaty

Naj­szlachet­niej­si Ludzie Za­dają So­bie Najgłębsze Cytaty: Naj­szlachet­niej­si ludzie za­dają so­bie najgłębsze rany. -Fryderyk Chrystian Hebbel


naj­szlachet­niej­-ludzie-za­dają-so­bie-najgłębsze-rany
Naj­szlachet­niej­si Ludzie Za­dają So­bie Najgłębsze Cytaty: Odejść dla czy­jegoś dob­ra jest czy­nem szlachet­nym, ale wśród naj­szlachet­niej­szych czynów jest tym naj­bar­dziej nikczemnym. -respirer


odejść-dla-czy­jegoś-dob­ra-jest czy­nem-szlachet­nym-ale-wśród-naj­szlachet­niej­szych-czynów-jest tym-naj­bar­dziej-nikczemnym
Naj­szlachet­niej­si Ludzie Za­dają So­bie Najgłębsze Cytaty: Zagłębienie się w za­gad­nienie bu­dowy świata jest jed­nym z naj­większych i naj­szlachet­niej­szych spośród wszys­tkich zajęć. -Galileo Galilei (Galileusz)


zagłębienie ę-w za­gad­nienie-bu­dowy-świata-jest jed­nym-z naj­większych-i naj­szlachet­niej­szych-spośród-wszys­tkich-zajęć
Naj­szlachet­niej­si Ludzie Za­dają So­bie Najgłębsze Cytaty: Pra­ca to naj­szlachet­niej­szy wy­baw­ca ze wszys­tkich słabości. -Aleksander Ostrowski


pra­ca-to naj­szlachet­niej­szy-wy­baw­ca-ze wszys­tkich-słaboś
Naj­szlachet­niej­si Ludzie Za­dają So­bie Najgłębsze Cytaty: Twier­dzę, że kos­miczne przeżycie re­ligij­ne sta­nowi naj­silniej­szą i naj­szlachet­niej­szą po­budkę do ba­dań naukowych. -Albert Einstein


twier­dzę-że kos­miczne-przeżycie-re­ligij­ne-sta­nowi-naj­silniej­szą-i naj­szlachet­niej­szą-po­budkę-do ba­dań-naukowych
Naj­szlachet­niej­si Ludzie Za­dają So­bie Najgłębsze Cytaty: Naród, który wal­czy o naj­szlachet­niej­sze ideały, mu­si być trzeźwy!  -Stefan Wyszyński


naród-który-wal­czy-o naj­szlachet­niej­sze-ideały-mu­-być-trzeźwy 
Naj­szlachet­niej­si Ludzie Za­dają So­bie Najgłębsze Cytaty: Naj­szlachet­niej­sze ser­ce jest to, które raczej da się ska­leczyć, niż sa­mo zadraśnie. -Adam Asnyk


naj­szlachet­niej­sze-ser­-jest to-które-raczej-da ę-ska­leczyć-ż-­mo-zadraśnie
Naj­szlachet­niej­si Ludzie Za­dają So­bie Najgłębsze Cytaty: Naj­szlachet­niej­sze ser­ce jest to, które właśnie raczej da się ska­leczyć, niż sa­mo zadraśnie. -Jan Nepomucen Kamiński


naj­szlachet­niej­sze-ser­-jest to-które-właśnie-raczej-da ę-ska­leczyć-ż-­mo-zadraśnie
Naj­szlachet­niej­si Ludzie Za­dają So­bie Najgłębsze Cytaty: Najszlachetniejsi ludzie zadają sobie najgłębsze rany. -Fryderyk Chrystian Hebbel


najszlachetniejsi-ludzie-zadają-sobie-najgłębsze-rany
Naj­szlachet­niej­si Ludzie Za­dają So­bie Najgłębsze Cytaty: Co­raz częściej słowa pa­dają,żeby tyl­ko ludzie stanęli prze­ciw­ko so­bie. Z cyk­lu po­wieści


co­raz-częściej-słowa-pa­dajążeby-tyl­ko-ludzie-stanęli-prze­ciw­ko-so­bie-z cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Naj­szlachet­niej­si Ludzie Za­dają So­bie Najgłębsze Cytaty: Ze wszys­tkich wi­dowisk ludzie naj­bar­dziej lu­bią teatr i cyrk,bo to są naj­wier­niej­sze zwier­ciadła ich życia,złożone­go z uda­wania,zręczności i błazeństw  -Aleksander Świętochowski


Naj­szlachet­niej­si Ludzie Za­dają So­bie Najgłębsze Cytaty: Ciesz się ty­mi naj­mniej­szy­mi rzecza­mi. Błahos­tka­mi, które dla in­nych wy­dają się być niczym, bo to właśnie one na­dają sens życiu. -chrupcia


ciesz ę-ty­mi-naj­mniej­szy­mi-rzecza­mi-błahos­tka­mi które-dla-in­nych-wy­dają ę-być-niczym-bo to właśnie-one-na­dają-sens
Naj­szlachet­niej­si Ludzie Za­dają So­bie Najgłębsze Cytaty: Miłość to naj­praw­do­podob­niej naj­silniej­sze uczu­cie na ziemi. Naj­praw­do­podob­niej to również pa­radok­salnie naj­większa słabość ludzkości, która tworzy ośle­pienie, naiw­ność, uf­ność, zdol­ność do przebaczenia. -Mateusz Piecki Schizoidalny


Naj­szlachet­niej­si Ludzie Za­dają So­bie Najgłębsze Cytaty: Wyb­rała so­bie naj­trud­niej­sze­go wro­ga na świecie... samą siebie. -Majka08


wyb­rała-so­bie-naj­trud­niej­sze­go-wro­ga-na świecie-samą siebie
Naj­szlachet­niej­si Ludzie Za­dają So­bie Najgłębsze Cytaty: Szlachet­ne cechy is­tnieją nap­rawdę u szlachet­nych ludzi. -Hipokrates


szlachet­ne-cechy-is­tnieją-nap­rawdę-u szlachet­nych-ludzi
Naj­szlachet­niej­si Ludzie Za­dają So­bie Najgłębsze Cytaty: ♥Ser­duszko♥ jest naj­ważniej­sze♥nikt nam go nie od­bie­rze♥ani nie za­bie­rze♥ale złamać ludzie je umią  -♥Serduszko♥


♥ser­duszko♥-jest naj­ważniej­sze♥nikt-nam-go nie od­bie­rze♥ani-nie za­bie­rze♥ale-złamać-ludzie- umią 
Naj­szlachet­niej­si Ludzie Za­dają So­bie Najgłębsze Cytaty: Ludzie szczególnie plot­karze i za­kocha­ni in­te­resują się życiem in­nych w ta­kim stop­niu ze za­pomi­nają o swoim i swoich pot­rze­bach. Na ko­niec za­dają so­bie py­tanie ja­kie uczu­cia ni­mi kiero­wały i czy było watro?  -WQX


Naj­szlachet­niej­si Ludzie Za­dają So­bie Najgłębsze Cytaty: Setką ka­mieni szlachet­nych nie zmieni się jed­ne­go szlachet­ne­go ser­ca w ka­mień. Z cyk­lu po­wieści


setką-ka­mieni-szlachet­nych-nie zmieni ę-jed­ne­go-szlachet­ne­go-ser­ca-w ka­mień-z cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy