Naj­ważniej­szej Cytaty

Naj­ważniej­szej Cytaty: Naj­lep­sze uczu­cie na świecie? Gdy czu­jesz się pot­rzeb­ny dla naj­ważniej­szej Ci osoby. -PróbujPatrzećKolorowo


naj­lep­sze-uczu­cie-na świecie-gdy-czu­jesz ę-pot­rzeb­ny-dla-naj­ważniej­szej-ci osoby
Naj­ważniej­szej Cytaty: Nie ma ważniej­szej myśli, niż myśl przewodnia. -Bujak Bogusław


nie- ważniej­szej-myśli-ż-myśl-przewodnia
Naj­ważniej­szej Cytaty: Naj­ważniej­szą godziną jest zaw­sze ta obec­na! Naj­ważniej­szym człowiekiem jest zaw­sze ten, który aku­rat stoi prze­de mną! Dziełem naj­ko­nie­czniej­szym jest zaw­sze miłość!  -Johannes Eckhart (Mistrz Eckhart)


Naj­ważniej­szej Cytaty: Naj­prze­bieg­lej­szy mężczyz­na nie dorówna w fałszu naj­szczer­szej kobiecie. -Pierre-Antoine Choderlos de Laclos


naj­prze­bieg­lej­szy-mężczyz­na-nie dorówna-w fałszu-naj­szczer­szej-kobiecie
Naj­ważniej­szej Cytaty: Każdy w większej lub mniej­szej mie­rze przy­ciąga kłopo­ty, jed­nak ważniej­sze jest to, ja­kiej wiel­kości są rzeczo­ne kłopoty. -Emmalice


każdy-w większej-lub-mniej­szej-mie­rze-przy­ąga-kłopo­ty-jed­nak-ważniej­sze-jest to-ja­kiej-wiel­koś-są rzeczo­ne-kłopoty
Naj­ważniej­szej Cytaty: Pier­wszą i naj­ważniej­szą - przy­naj­mniej dla pi­sarzy - rzeczą jest zaśmieca­nie języ­ka i ob­nażanie go do cna. -Ernest Hemingway


pier­wszą-i naj­ważniej­szą- przy­naj­mniej-dla-pi­sarzy- rzeczą-jest zaśmieca­nie-języ­ka-i ob­nażanie-go do cna
Naj­ważniej­szej Cytaty: Kochać - to zap­rzeć się sa­mego siebie, porzu­cić wszel­ki możli­wy umiar oraz rozsądek - i pędzić naj­krótszą drogą do krainy naj­wspa­nial­szej roz­koszy, kojącej ludzkie serce. -Arystoteles


Naj­ważniej­szej Cytaty: Jak naj­więcej wy­daj­ności, przy jak naj­mniej­szej obec­ności - oto cze­go się od nas żąda. (o pracy)  -Wojciech Kuczok


jak-naj­więcej-wy­daj­noś-przy-jak naj­mniej­szej-obec­noś- oto-cze­go ę-od nas-żąda-o-pracy 
Naj­ważniej­szej Cytaty: Mądrość po­lega na umiejętnym wy­borze naj­mniej­szej głupoty. -Bogusław Wojnar


mądrość-po­lega-na umiejętnym-wy­borze-naj­mniej­szej-głupoty
Naj­ważniej­szej Cytaty:


naj­ważniej­sze-jest to-by w życiu-naj­pierw-poz­nać-­mego-siebie-od środ­ka-to tyl­ko-ułat­wi-ci życie-człowieku-~pa­weł
Naj­ważniej­szej Cytaty: Bóg ujaw­nia się w naj­drob­niej­szej sprawie. -Pliniusz Młodszy


bóg-ujaw­nia ę-w naj­drob­niej­szej-sprawie
Naj­ważniej­szej Cytaty: Uśmie­cham się i myślę, że człowiek zaw­sze na no­wo od­najdu­je człowieka - przez miłość. I że to jest rzecz naj­ważniej­sza i naj­bar­dziej trwała w życiu ludzkim. -Tadeusz Borowski


uśmie­cham ę-i myślę-że człowiek-zaw­sze-na no­wo-od­najdu­-człowieka-przez-miłość-i że to jest rzecz-naj­ważniej­sza
Naj­ważniej­szej Cytaty: Na woj­nie na­wet przy naj­lep­szej tak­ty­ce de­cydu­je odwaga. -Mo Ti


na woj­nie-na­wet-przy-naj­lep­szej-tak­ty­-de­cydu­-odwaga
Naj­ważniej­szej Cytaty: W naj­czar­niej­szej godzi­nie je­dynie miłość może nas uratować. -przeczytane. -szantiil


w naj­czar­niej­szej-godzi­nie-­dynie-miłość-może-nas-uratować-przeczytane
Naj­ważniej­szej Cytaty: Naj­ważniej­szy w każdym działaniu jest początek. -Platon


naj­ważniej­szy-w każdym-działaniu-jest początek
Naj­ważniej­szej Cytaty: Miłość włas­na czai się na­wet w ser­cach będących świąty­nią naj­dostoj­niej­szej cnoty. -Stendhal (Henri Beyle)


miłość-włas­na-czai ę-na­wet-w ser­cach-będących-świąty­ą-naj­dostoj­niej­szej-cnoty
Naj­ważniej­szej Cytaty: Po­całunek jest naj­ważniej­szym po­kar­mem ducha. -fyrfle


po­całunek-jest naj­ważniej­szym-po­kar­mem-ducha
Naj­ważniej­szej Cytaty: Te­go, co naj­ważniej­sze nie da się upa­miętnić na zdjęciach... -Zielona15


te­go-co naj­ważniej­sze-nie da ę-upa­miętnić-na zdjęciach