Nar­racji Cytaty

Nar­racji Cytaty: Nar­ko­tyki są trujące Ale za to wciągające Nar­ko­tyki są niezdrowe Ale za to odlotowe Nar­ko­tyki nie są tanie Ale nieźle ryją banie Nar­ko­tyki przemycane prędko są rozchwytywane Nar­ko­tyki nielegalne Są naj­bar­dziej opłacalne Ten kto bie­rze narkotyki Z cza­sem ro­bi się człek dziki Ten kto nar­ko­tyki bierze życia swe­go nie ustrzeże Nar­ko­tyki są dla dzieci gdy chcesz by z nich były śmieci Jeśli nie chcesz, uczyń tako: dragów nie da­waj dzieciakom! Z se­rii: we­sołe pióro K.prze­ciw prob­le­mom dzi­siej­sze­go świata. -K. K. Hunt


Nar­racji Cytaty: Kto wie, czy cała li­tera­tura nie zaczęła się od ja­kiegoś praopo­wiada­nia - jed­nowątko­wej mi­tolo­gicznej nar­racji, fan­tastycznej baśni al­bo po pros­tu opo­wieści o tym, co wy­darzyło się przed­wczo­raj sąsiadowi. -Olga Tokarczuk


Nar­racji Cytaty: O nar­cyzmie: Dla nar­cy­za żaden kom­ple­ment nie ma ta­kiej siły jak własny. -Marcin Kossek


o nar­cyzmie-dla-nar­cy­za-żaden-kom­ple­ment-nie  ­kiej-ły-jak własny
Nar­racji Cytaty: Nie masz racji mówiąc, że ktoś nie ma racji. Prawie każdy ma rację - z tym tylko, że racja jednych jest prawdziwa, innych fałszywa. -Stefan Pacek


nie-masz-racji-mówiąc-że-ktoś-nie-racji-prawie-każdy-rację-z-tym-tylko-że-racja-jednych-jest-prawdziwa-innych-fałszywa
Nar­racji Cytaty: Ma­ma os­trze­gała mnie przed nar­ko­tyka­mi i in­ny­mi środ­ka­mi uza­leżniający­mi. Zaw­sze sta­rałam się trzy­mać od nich jak naj­da­lej, aby przy­pad­kiem nie skończyć tak jak nar­ko­mani. Wte­dy po­jawiłeś się Ty. Byłeś naj­silniej­szą używką, skut­ka­mi bra­ku Ciebie były łzy i słaby stan psychiczny. Jes­teś nar­ko­tykiem, tak dob­rym, że nie da się te­go opi­sać. Każdy z Nas po­pad­nie kiedyś w to uza­leżnienie. Jest to bo­wiem naj­piękniej­szy nar­ko­tyk, zwa­ny miłością. -Nicole


Nar­racji Cytaty: Kontrowersiści* bronią panującej religii z tej tylko racji, że jest panująca; zwalczają tych, którzy ją atakują, z tej tylko racji, że ją atakują. -Montesquieu


kontrowersiś-bronią-panującej-religii-z-tej-tylko-racji-że-jest-panująca-zwalczają-tych-którzy-ją-atakują-z-tej-tylko-racji-że-ją-atakują
Nar­racji Cytaty: O nar­cyzmie: Fa­tal­ne zauroczenie. -Marcin Kossek


o nar­cyzmie-fa­tal­ne-zauroczenie
Nar­racji Cytaty: Nie należy przemilczać racji. -Eurypides


nie-należy-przemilczać-racji
Nar­racji Cytaty: Nar­ko­tyk to tyl­ko chwi­lowy antydepresant. -Chemicals


nar­ko­tyk-to tyl­ko-chwi­lowy-antydepresant
Nar­racji Cytaty: Szczęście jest jak nar­ko­tyk - uzależnia  -Ryder


szczęście-jest jak nar­ko­tyk- uzależnia 
Nar­racji Cytaty: Im więcej krzy­ku, tym mniej racji. -MyBigDreams


im więcej-krzy­ku-tym-mniej-racji
Nar­racji Cytaty: Nieobecni nigdy nie mają racji. -Philippe Destouches


Nar­racji Cytaty: Nie na­leży prze­mil­czać racji. -Eurypides


nie-na­ży-prze­mil­czać-racji
Nar­racji Cytaty: Ma­rihuana -  Nar­ko­tyk, luz, zioło, lek -  Cud ewolucji. -fyrfle


ma­rihuana- -nar­ko­tyk-luz-zioło-lek- -cud-ewolucji
Nar­racji Cytaty: Lep­szy funt ro­zumu niż cet­nar dowcipu. -Samuel Adalberg


lep­szy-funt-ro­zumu-ż-cet­nar-dowcipu
Nar­racji Cytaty: Obelgi są racjami tych, którzy nie mają racji. -Anonim


obelgi-są-racjami-tych-którzy-nie-mają-racji
Nar­racji Cytaty: Niejeden wyparł się wiary i racji Dla aklamacji. -Krystyna Sylwestrzak


Nar­racji Cytaty: ... a z nar­ko­tyków naj­bar­dziej lu­bię cze­koladę i muzykę!  -Gold Fishy


a z nar­ko­tyków-naj­bar­dziej-lu­bię-cze­koladę-i muzykę