Nas Opi­nie Cytaty

Nas Opi­nie Cytaty: Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele... -kate-em


dzielą-nas-ludzie-dzielą-nas-opi­nie-dzielą-nas-emoc­dzielą-nas-uczu­cia-dzielą-nas-spoj­rze­nia-dzieli-nas-wstyd-dzieli-nas-zbyt-wiele
Nas Opi­nie Cytaty: Róbmy to na co ma­my ochotę, co nas uszczęśli­wia. Nie przej­mujmy się opi­niami ludzi, którzy mówią, że jes­teśmy głup­ca­mi. To nie praw­da, to oni ni­mi są, po­nieważ stoją w miejscu. -ktos-do-kochania


Nas Opi­nie Cytaty:


każdy-człowiek-na świecie-po­winien-zająć ę-nauką- po­nieważ-każdy-z nas- szansę-na od­kry­cie-cze­goś-co dotąd-nie zos­ło
Nas Opi­nie Cytaty: Co Ci z awa­tarów, pro­fili i fo­tek, hi­pok­ryzja się szerzy i każdy na Twój te­mat znaj­dzie mnóstwo plotek. /dot. fa­cebook'a, który nies­te­ty zastępu­je życie real­ne, do­dat­ko­wo psu­je opi­nię o nas samych  -szajbuss


Nas Opi­nie Cytaty: Gdy nas kochają, to naprawdę nie nas, ale gdy mają nas dość, to na pewno nas. -Paul Geraldy


gdy-nas-kochają-to-naprawdę-nie-nas-ale-gdy-mają-nas-dość-to-na-pewno-nas
Nas Opi­nie Cytaty: Wspom­nienia nie opi­sują przeszłości, wyz­naczają przyszłość. -PoznajPrawdę


wspom­nienia-nie opi­sują-przeszłoś-wyz­naczają-przyszłość
Nas Opi­nie Cytaty: Opi­nie są jak dziury w du­pie - po­wie­dział McCain. - Każdy ma własną. -Jonathan Kellerman


opi­nie-są jak dziury-w ­pie- po­wie­dział-mccain- każdy- własną
Nas Opi­nie Cytaty: Głos opi­nii pub­licznej nie jest sub­sty­tutem myślenia. -Warren Buffett


głos-opi­nii-pub­licznej-nie jest sub­sty­tutem-myślenia
Nas Opi­nie Cytaty: Ba­gaż można opi­sać ja­ko skrzyżowa­nie wa­liz­ki z ma­niakal­nym mordercą. -P » Terry Pratchett » Czarodzicielstwo


Nas Opi­nie Cytaty: Mo­ja ge­ne­rac­ja, mo­je pokolenie, brow­cem i hip ho­pem ciągłe upojenie. Ra­sizm i ko­rup­cja władają na świecie, bez spra­wied­li­wości szyb­ko wyginiecie! Wasze mądre ra­dy, wasze zrozumienie, kto was zechce słuchać? Kto was nie oleje? Wy jes­teście górą, nas w d*pę kopniecie, myśli­cie o nas - ćpu­ny... Nic o nas nie wiecie! Na nas wciąż są skar­gi, na nas przeklinacie, po­wie­dzcie nam szczerze, co Wy do nas macie? ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


Nas Opi­nie Cytaty: Żyje­my w świecie, w którym od każde­go wy­maga się opi­nii, ale nie wiedzy. -Inmate


Żyje­my-w świecie-w którym od każde­go-wy­maga ę-opi­nii-ale-nie wiedzy
Nas Opi­nie Cytaty: Nikt, na­wet Ja nie pot­ra­fię opi­sać te­go co się dzieje w mo­jej głowie... -AnDree


nikt-na­wet-ja nie pot­ra­fię-opi­ć-te­go-co ę-dzieje-w mo­jej-głowie
Nas Opi­nie Cytaty: Stra­ciłam dobrą opi­nię - i nig­dy mi jej nie brakowało. -Mae West


stra­łam-dobrą-opi­ę- i nig­dy-mi jej-nie brakowało
Nas Opi­nie Cytaty: Opi­nie tworzą nie najmądrzej­si, lecz najgadatliwsi. -Władysław Biegański


Nas Opi­nie Cytaty: Opi­nię ludzi stron­niczych na­leży przekartkować. Z cyk­lu po­wieści Spad­ko­bier­cy Przeznaczenia


opi­ę-ludzi-stron­niczych-na­ży-przekartkować-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Nas Opi­nie Cytaty: Mu­zyka po­jawia się wte­dy, gdy nie pot­ra­fimy opi­sać słowa­mi te­go co czujemy. -Papużka


mu­zyka-po­jawia ę-wte­dy-gdy-nie pot­ra­fimy-opi­ć-słowa­mi-te­go-co czujemy
Nas Opi­nie Cytaty: Co by było, gdy­by poez­ji nie było Ja­kich słów używa­liby kochankowie Nie wzo­rując się na poety słowie Czy można byłoby szum la­su opisać Plusk wo­dy, pro­mień słońca, blask księżyca Wszys­tko byłoby ta­kie jak wygląda Ale prze­cież ten stan nie jest możliwy Człowiek, osob­nik wyjątko­wo wrażliwy Poezję w ser­cu swoim czułym nosi Nie mu­si te­go zgrab­nym ry­mem głosić Co tam, opi­sane księżyc, słońce, las Bez me­tafor i rymów poez­ja jest w nas  -Naja


Nas Opi­nie Cytaty: W każdym z nas jest ktoś kogo nie znamy. Przemawia do nas w snach i tłumaczy że widzi nas zupełnie inaczej, niż my – siebie. -Carl Gustav Jung


w-każdym-z-nas-jest-ktoś-kogo-nie-znamy-przemawia-do-nas-w-snach-i-tłumaczy-że-widzi-nas-zupełnie-inaczej-ż-my-siebie