Nas Uczy Cytaty

Nas Uczy Cytaty: W pieluchach uczą nas muzyki, Szkoła nas uczy Cycerona, Świat uczy różnej gimnastyki, Ale rozumu uczy żona. -Rodoc


w-pieluchach-uczą-nas-muzyki-szkoła-nas-uczy-cycerona-Świat-uczy-różnej-gimnastyki-ale-rozumu-uczy-żona
Nas Uczy Cytaty: Każdy kon­flikt uczy nas cze­goś no­wego, uczy po­kony­wania przeszkód. -Adam Małysz


każdy-kon­flikt-uczy-nas-cze­goś-no­wego-uczy-po­kony­wania-przeszkód
Nas Uczy Cytaty: Ciągłe przy­myka­nie oczu na otaczającą nas nies­pra­wied­li­wość uczy­ni nas śle­pym na ludzkie cierpienie. -topik


ciągłe-przy­myka­nie-oczu-na otaczającą-nas-nies­pra­wied­li­wość-uczy­-nas-ś­pym-na ludzkie-cierpienie
Nas Uczy Cytaty: Rozstania, odjazdy uczą nas ostatecznego rozstania, jak sen uczy nas śmierci. -Anna Kamieńska


rozstania-odjazdy-uczą-nas-ostatecznego-rozstania-jak-sen-uczy-nas-śmierci
Nas Uczy Cytaty: Zna­jomość na­wiąza­na przy­pad­kiem Czyż nie jest tajemnicza? Czyż nie jest intrygująca? Czy naj­bar­dziej pożąda­na po­nieważ oso­ba z którą pisze­my uczy się nas jak my uczy­my się czy­tając książki. Strachem codzien­nym jest by nau­czo­ny rzez nas ideał nie oka­zał się zwykłą pustą stroną która chciała się tyl­ko zapisać. -Aspers


Nas Uczy Cytaty: Kobieta uczy nas chodzić i kochać. -Henryk Ferdynand Kaden


Nas Uczy Cytaty: Cierpienie uczy nas o własnym istnieniu. -Miguel de Unamuno


cierpienie-uczy-nas-o-własnym-istnieniu
Nas Uczy Cytaty: Ko­bieta uczy nas chodzić i kochać. -Henryk Ferdynand Kaden


Nas Uczy Cytaty: Miłość uczy nas wszystkich cnót. -Plutarch


miłość-uczy-nas-wszystkich-cnót
Nas Uczy Cytaty: Drob­ne i niez­naczne do­kona­nia mogą nas uczy­nić wiel­ki­mi, pod­czas gdy wiel­kie mogą nas upod­lić, jeśli są źle wykonane. -Stefan Wyszyński


drob­ne-i niez­naczne-do­kona­nia-mogą-nas-uczy­ć-wiel­ki­mi-pod­czas-gdy-wiel­kie-mogą-nas-upod­lić-śli-są ź-wykonane
Nas Uczy Cytaty: Każda łza uczy nas jakiejś prawdy. -Ugo Foscolo


każda-łza-uczy-nas-jakiejś-prawdy
Nas Uczy Cytaty: Doświadczenie nas uczy, że zawsze kto inny umiera. -Stanisław Słonimski


doświadczenie-nas-uczy-że-zawsze-kto-inny-umiera
Nas Uczy Cytaty: To strach przed sa­mot­nością uczy nas miłości. -Zhou Wei Hui


Nas Uczy Cytaty: Doświadczenie uczy nas, że dzięki długiemu błądzeniu odkrywamy krótszą drogę. -Thomas Hardy


doświadczenie-uczy-nas-że-dzięki-długiemu-błądzeniu-odkrywamy-krótszą-drogę
Nas Uczy Cytaty: Życie uczy nas cały czas i od tej nauki nie da się uciec. -Chemicals


Życie-uczy-nas-cały-czas-i od tej nauki-nie da ę-uciec
Nas Uczy Cytaty: Nic lepiej nie uczy nas dystansu do rzeczywistości, niż współczucie okazywane innym. -Richard Carlson


nic-lepiej-nie-uczy-nas-dystansu-do-rzeczywistoś-ż-współczucie-okazywane-innym
Nas Uczy Cytaty: Oko opatrzne wdzięczności nas uczy, nie tylko konia, lecz cały świat tuczy. -Elżbieta Drużbacka


oko-opatrzne-wdzięcznoś-nas-uczy-nie-tylko-konia-lecz-cały-świat-tuczy
Nas Uczy Cytaty: Naj­lep­szym rządem jest ten, który nas uczy rządzić się samym. -Johann Wolfgang Goethe


naj­lep­szym-rządem-jest ten-który-nas-uczy-rządzić ę-samym