Nas Wciąż Są skar­gi Cytaty

Nas Wciąż Są skar­gi Cytaty: Mo­ja ge­ne­rac­ja, mo­je pokolenie, brow­cem i hip ho­pem ciągłe upojenie. Ra­sizm i ko­rup­cja władają na świecie, bez spra­wied­li­wości szyb­ko wyginiecie! Wasze mądre ra­dy, wasze zrozumienie, kto was zechce słuchać? Kto was nie oleje? Wy jes­teście górą, nas w d*pę kopniecie, myśli­cie o nas - ćpu­ny... Nic o nas nie wiecie! Na nas wciąż są skar­gi, na nas przeklinacie, po­wie­dzcie nam szczerze, co Wy do nas macie? ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


Nas Wciąż Są skar­gi Cytaty: Przy­jechałem z podróży długiej Kil­ka par skar­pe­tek Ci dałem Tyś je miała kąpieli pod­dać błogiej Lecz od­dałaś mi jedną skar­petkę, a ja Cię nie doceniałem... -Snagor


przy­jechałem-z podróży-długiej-kil­ka-skar­pe­tek-ci dałem-tyś- miała-kąpieli-pod­dać-błogiej-lecz-od­dałaś-mi jedną
Nas Wciąż Są skar­gi Cytaty: zap­roszę Cię kiedyś Kocha­nie do siebie pójdę po dzba­nek i filiżankę a Ty usiądziesz i będziesz jak w niebie od­mierzę Ci ciepłej miłości szklankę wy­pijesz jej łyka ot delikatnie oce­nisz i po­wiesz ja­ki jej smak wiesz prze­cież że dusze nam bratnie bo dzieli nas trochę już wspólnych lat sie­dzisz wciąż cicho i pi­jesz powoli spoglądasz na mnie swym tkli­wym wzrokiem twa ręką wciąż czu­le moją miętoli na­miętność kroczy do nas z urokiem  -Welusia


Nas Wciąż Są skar­gi Cytaty: To, co wciąż robimy, stanowi o nas. -Arystoteles


to-co-wciąż-robimy-stanowi-o-nas
Nas Wciąż Są skar­gi Cytaty: To, co wciąż ro­bimy, sta­nowi o nas. -Arystoteles


to-co wciąż-ro­bimy-sta­nowi-o nas
Nas Wciąż Są skar­gi Cytaty: A to stroik za gruby, to kla­pa znów nie dochodzi. Z klar­ne­tem wie­czys­te śluby składają cier­pli­wi młodzi. Lecz to oni drodzy, mają za skar­by znajomych. Choć cza­sem są dla nich srodzy, każdy z osob­na ceniony. Bóg im cier­pli­wość dał do po­kole­nia Meyego. Bo kto nor­malny by chciał, wciąż słuchać pis­ku te­go...? : )  -Artist


Nas Wciąż Są skar­gi Cytaty: I wciąż od­bi­jamy się w lus­trze spoj­rzeń, w których nie ma nas... ...samych. -LiaMort


i wciąż-od­bi­jamy ę-w lus­trze-spoj­rzeń-w których-nie  nas-samych
Nas Wciąż Są skar­gi Cytaty: Jakkolwiek przeszłość jest dla stracona na zawsze, przyszłość wciąż jeszcze do nas należy. -Anonim


jakkolwiek-przeszłość-jest-dla-stracona-na-zawsze-przyszłość-wciąż-jeszcze-do-nas-należy
Nas Wciąż Są skar­gi Cytaty: Miłość to zadanie, które Bóg wciąż nam wyznacza, może po to, by zagrzewać nas, abyśmy stawiali wyzwania losowi. -Jan Paweł II


miłość-to-zadanie-które-bóg-wciąż-nam-wyznacza-może-po-to-by-zagrzewać-nas-abyśmy-stawiali-wyzwania-losowi
Nas Wciąż Są skar­gi Cytaty: I wciąż nieosiągal­ny, nieobecny, A jed­nak tak bar­dzo mój... Cze­kam na czas który przy­niesie nam, Nas... -rudolf88


i wciąż-nieosiągal­ny-nieobecny-a-jed­nak-tak-bar­dzo-mój-cze­kam-na czas-który-przy­niesie-nam-nas
Nas Wciąż Są skar­gi Cytaty: Dziew­czy­na jak Ty To połowa bez której się nie da żyć Połowa zwa­na ser­cem, które uk­radłaś mi Su­mienia krzyk, krzyczy idź, to coś jak de ja vu Miłość w jedną stronę jest jak niemy film Brak uczuć, sa­mot­ność, znów zaśniemy z tym Ja i Ty wciąż osob­no, wciąż nadzieja w pył Czy jest szan­sa na Nas? proszę od­po­wiedz mi Ta przy­jaźń prze­padła daw­no po­zos­tał tyl­ko mit  -Bruno


Nas Wciąż Są skar­gi Cytaty: Drogi pamięci są wciąż te same, wciąż utarte, a kto próbuje wśród nich zabłądzić, trudzi się nadaremnie. -Dana Dumitriu


drogi-pamię-są-wciąż-te-same-wciąż-utarte-a-kto-próbuje-wśród-nich-zabłądzić-trudzi-ę-nadaremnie
Nas Wciąż Są skar­gi Cytaty: Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele... -kate-em


dzielą-nas-ludzie-dzielą-nas-opi­nie-dzielą-nas-emoc­dzielą-nas-uczu­cia-dzielą-nas-spoj­rze­nia-dzieli-nas-wstyd-dzieli-nas-zbyt-wiele
Nas Wciąż Są skar­gi Cytaty: uk­ry­ci w szeptach wy­mieniają skar­by serc co chcą to mają  -Cykam


uk­ry­-w szeptach-wy­mieniają-skar­by-serc-co-chcą-to mają 
Nas Wciąż Są skar­gi Cytaty: Od skar­gi bied­ne­go człeka wszel­kie bóstwo ucieka. -Eurypides


od skar­gi-bied­ne­go-człeka-wszel­kie-bóstwo-ucieka
Nas Wciąż Są skar­gi Cytaty: Mil­cze­niem skar­bisz ser­ce ro­zumem ... -Cykam


mil­cze­niem-skar­bisz-ser­-ro­zumem
Nas Wciąż Są skar­gi Cytaty: Nie ma większe­go skar­bu nad war­tość dnia. -Johann Wolfgang Goethe


Nas Wciąż Są skar­gi Cytaty: Kiedy coś się dzieje, budzi się w nas is­kra, która łączy nas z tym wy­darze­niem, łączy z in­ny­mi ludźmi, i tak połączo­nych rozświet­la od wewnątrz, niczym lam­pki na choin­ce, pos­kręca­ne, ale wciąż połączo­ne z prze­wodem. Niektóre gasną, in­ne mi­goczą, jeszcze in­ne pro­mienieją jas­nym moc­nym światłem, ale wszys­tkie są na jed­nym kablu. -Cecelia Ahern