Nas Wstyd Cytaty

Nas Wstyd Cytaty: Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele... -kate-em


dzielą-nas-ludzie-dzielą-nas-opi­nie-dzielą-nas-emoc­dzielą-nas-uczu­cia-dzielą-nas-spoj­rze­nia-dzieli-nas-wstyd-dzieli-nas-zbyt-wiele
Nas Wstyd Cytaty: Nie to naj­ciężej wyz­nać, co w nas jest zbrod­nicze, ale co wstyd­li­we i śmieszne. -Jean-Jacques (Jan Jakub) Rousseau


nie-to naj­ężej-wyz­nać-co w nas-jest zbrod­nicze-ale-co wstyd­li­we-i śmieszne
Nas Wstyd Cytaty: Pi­jako­wi wstyd pić, ale pi­jako­wi jeszcze gor­szy wstyd: nie pić. -Jerzy Pilch


pi­jako­wi-wstyd-pić-ale-pi­jako­wi-jeszcze-gor­szy-wstyd-nie pić
Nas Wstyd Cytaty: Nie wstyd nie wie­dzieć, lecz wstyd nie pragnąć swo­jej wie­dzy uzupełnić. -Feliks Chwalibóg


nie-wstyd-nie wie­dzieć-lecz-wstyd-nie pragnąć-swo­jej-wie­dzy-uzupełć
Nas Wstyd Cytaty: Wstyd mi za swo­je człowieczeństwo. -mockingbird


wstyd-mi za swo­-człowieczeństwo
Nas Wstyd Cytaty: Wstyd jest barwą cnoty. -Wincenty Ignacy Marewicz


Nas Wstyd Cytaty: Kochając marność, wstyd zbierzesz jedynie. -William Shakespeare


Nas Wstyd Cytaty: Hi­pok­ryzja to wstyd­li­wość łajdaka. -Demostenes


hi­pok­ryzja-to wstyd­li­wość-łajdaka
Nas Wstyd Cytaty: Naj­większy wstyd,gdy go nie ma. -Urszula Zybura


Nas Wstyd Cytaty: Gdy nas kochają, to naprawdę nie nas, ale gdy mają nas dość, to na pewno nas. -Paul Geraldy


gdy-nas-kochają-to-naprawdę-nie-nas-ale-gdy-mają-nas-dość-to-na-pewno-nas
Nas Wstyd Cytaty: Ludzie wstyd­li­wi są nap­rawdę god­ni pożałowania!  -Georges Courteline


ludzie-wstyd­li­wi-są nap­rawdę-god­-pożałowania 
Nas Wstyd Cytaty: Kto ut­ra­cił wstyd, te­go można uz­nać za straconego. -Plaut


kto-ut­ra­ł-wstyd-te­go-można-uz­nać-za straconego
Nas Wstyd Cytaty: Miłość zwycięża w kobiecie wstyd - budzi dumę kobiecości. -Henryk Ferdynand Kaden


miłość-zwycięża-w-kobiecie-wstyd-budzi-dumę-kobiecoś
Nas Wstyd Cytaty: Ból ma swoją wstyd­li­wość, tak jak miłość. -Malwida von Meysenbug


Nas Wstyd Cytaty: Kto utracił wstyd, tego można uznać za straconego. -Plaucjusz


kto-utracił-wstyd-tego-można-uznać-za-straconego
Nas Wstyd Cytaty: Na­gość zaczy­na się od twarzy, a bez­wstyd od słów. -Simone de Beauvoir


na­gość-zaczy­na ę-od twarzy-a bez­wstyd-od słów
Nas Wstyd Cytaty: Lu­bię na nas patrzeć, okiem wyob­raźni - przy­ciętym drzwi szparą. Gro­tes­ko­wych trochę, bez­wstyd­nych - lecz tyl­ko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, ni­komu nie po­wiem – co widziałem. Tyl­ko To­bie na ucho, gdy za­pom­nisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …na­wet kiedy nie podglądam Odys, czer­wiec 2014 (do rzeźby Gaylor­da Ho)  -Odys syn Laertesa


Nas Wstyd Cytaty: Szkod­liw­sze są bez­wstyd­ne ko­biety niż szarańcza. -Wincenty Ignacy Marewicz


szkod­liw­sze-są bez­wstyd­ne-ko­biety-ż-szarańcza