Nasz Charakter To Nasze Cytaty

Nasz Charakter To Nasze Cytaty: Nasz charakter to nasze zachowanie, gdy sądzimy, że nas nikt akurat nie widzi. -H. Jackson Brown


nasz-charakter-to-nasze-zachowanie-gdy-sądzimy-że-nas-nikt-akurat-nie-widzi
Nasz Charakter To Nasze Cytaty: Miłość realizuje się poprzez naszą osobowość, nasz charakter. Prawidłowo ukształtowana osobowość tworzy prawidłowe związki między ludźmi, natomiast spaczony charakter tworzy spaczone związki. -Urszula Ruszkowska


Nasz Charakter To Nasze Cytaty: Sława rozprzestrzenia w ludziach nasze imię, jego zgłoski. Miłość rozciąga nasz świat w drugim człowieku. -Włodzimierz Pietrzak


sława-rozprzestrzenia-w-ludziach-nasze-imię-jego-zgłoski-miłość-rozciąga-nasz-świat-w-drugim-człowieku
Nasz Charakter To Nasze Cytaty: Nasz każdy wier­sz zaorzą pługiem, będą kar­tofle, po­tem wódka, bo nasze życie - za długie, a sztu­ka - za krótka. -Konstanty Ildefons Gałczyński


nasz-każdy-wier­sz-zaorzą-pługiem-będą-kar­tofle-po­tem-wódka-bo-nasze-życie- za długie-a-sztu­ka- za krótka
Nasz Charakter To Nasze Cytaty: Dbaj bardziej o swój prawdziwy charakter niż o reputację, gdyż twój charakter mówi prawdę o tobie, podczas gdy reputacja to tylko cudza o tobie opinia. -John Wooden


dbaj-bardziej-o-swój-prawdziwy-charakter-ż-o-reputację-gdyż-twój-charakter-mówi-prawdę-o-tobie-podczas-gdy-reputacja-to-tylko-cudza-o-tobie
Nasz Charakter To Nasze Cytaty: Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie Boże prawy! A gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali. -Franciszek Karpiński


wszystkie-nasze-dzienne-sprawy-przyjm-litośnie-boże-prawy-a-gdy-będziem-zasypiali-niech-cię-nawet-sen-nasz-chwali
Nasz Charakter To Nasze Cytaty: Myśli­wy jeszcze ma broń i trzy­ma smycze, Lecz las jest nasz i łąki też są nasze. Wilk wol­ny wy­je, na smyczy pies skowycze, I bać się mu­si i swoich bra­ci straszyć. -Jacek Kaczmarski


myśli­wy-jeszcze- broń-i trzy­-smycze-lecz-las-jest nasz-i łąki-też-są nasze-wilk-wol­ny-wy­-na smyczy-pies-skowycze-i-bać ę-mu­
Nasz Charakter To Nasze Cytaty: [Chrześci­jaństwo] jest je­dynym pier­wias­tkiem wschod­nim naszej kul­tu­ry. Chrześci­jaństwo prze­ciw­waża nasze skłon­ności, po­ciągające nas ku wszys­tkiemu, co jest og­ra­niczo­ne, zmien­ne, nies­tałe, sku­pia nasz umysł w roz­myśla­niach o rzeczach wiekuis­tych, pla­toni­zuje ono choć trochę nasze upo­doba­nia tak ob­ce zaz­wyczaj światu idealnemu. -A » Henri Frédéric Amiel » Dziennik intymny


Nasz Charakter To Nasze Cytaty: Tyl­ko ma­nia wiel­kości może nasz niesłycha­nie słaby umysł czy­nić sędzią dzieł Bożych i wszys­tko we wszechświecie, co nie służy nasze­mu pożyt­ko­wi, uważać za próżne i zbędne. -Galileo Galilei (Galileusz)


Nasz Charakter To Nasze Cytaty: W przychod­ni, roz­mo­wa re­cep­cjo­nis­tki z pacjentką - Ma pa­ni nasz te­lefon ? - Tak, ale chy­ba zły - A co? Nikt nie od­biera ? - Tak - Aaa... to nasz z życia wzięte  -bystry.76


w przychod­-roz­mo­wa-re­cep­cjo­nis­tki-z pacjentką-ma pa­-nasz-te­lefon-tak-ale-chy­ba-zły-a co-nikt-nie od­biera-tak
Nasz Charakter To Nasze Cytaty: Co to jest kochan­ka? Ko­bieta, przy której za­pomi­nasz o tym, co umiesz na pa­mięć, to jest za­pomi­nasz o wa­dach jej płci. -Nicholas de Chamfort


co to jest kochan­ka-ko­bieta-przy-której za­pomi­nasz-o tym-co umiesz-na pa­mięć-to jest za­pomi­nasz-o wa­dach-jej-pł
Nasz Charakter To Nasze Cytaty: chwi­le spędzo­ne od­dziel­nie pogłębiają nasze uczu­cia chwi­le spędzo­ne ra­zem rodzą kon­flik­ty między na­mi nie możemy się kochać będąc ra­zem nie możemy żyć osob­no ta­ki nasz los..... co da­lej ........... -samothnick


Nasz Charakter To Nasze Cytaty: Uznajemy, żeśmy winni cześć i szacunek najczulszy kobiecie, 0 której uczuciu jeszcze nie jesteśmy przeświadczeni i której charakter znamy tylko powierzchownie, lecz nie poczuwamy się do obowiązków czci i szacunku względem kobiety, której uczucie należy do nas wyłącznie 1 której charakter tak dobrze przez nas zbadany i wypróbowany, że nie wahalibyśmy się powierzyć jej szczęścia całego naszego życia? Czy nie uważacie, że rozumowanie to jest równie niskie, jak bezsensowne? -John Ruskin


Nasz Charakter To Nasze Cytaty: Łat­wiej ofiaru­jemy nasze ser­ce niż nasze pieniądze. -Noel Coward


Łat­wiej-ofiaru­jemy-nasze-ser­-ż-nasze-pieniądze
Nasz Charakter To Nasze Cytaty: Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli. -Marek Aureliusz


nasze-życie-jest-takim-jakim-uczyniły-nasze-myśli
Nasz Charakter To Nasze Cytaty: Prawdziwy przyjaciel wnosi więcej w nasze szczęście niż tysiąc wrogów w nasze nieszczęście. -Marie Von Ebner - Eschenbach


prawdziwy-przyjaciel-wnosi-więcej-w-nasze-szczęście-ż-tysiąc-wrogów-w-nasze-nieszczęście
Nasz Charakter To Nasze Cytaty: Łatwiej ofiarujemy nasze serce niż nasze pieniądze. -Noel Coward


Łatwiej-ofiarujemy-nasze-serce-ż-nasze-pieniądze
Nasz Charakter To Nasze Cytaty: Pycha jest zwierciadłem, które zawsze schlebia: pomniejsza nasze wady, powiększa nasze cnoty. -Montesquieu


pycha-jest-zwierciadłem-które-zawsze-schlebia-pomniejsza-nasze-wady-powiększa-nasze-cnoty