Nasza Miłość Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nasza Miłość Cytaty: Miłość prawdziwa Miłość jedyna Uśmiech Twój pełen na­de mną zachwytu... Spoj­rze­nie Twoje gwiaz­dy nieba me­go - oczy Twe... Świat mój cały bezpieczny zam­knięty w szepcie i Twoich hoj­nych czułością ramionach... Miłość nasza Grzech ludzki Zaz­drość wszys­tkich bogów, Miłość nasza Jedyna, aż do grobu, Miłość nasza sple­cione w uścis­ku dłonie, Miłość nasza na ludzkie ZAWSZE i dzień dłużej... -Uśmiechnięta Anielica
Nasza Miłość Cytaty: Nasza dusza jest tak wielką, jak nasza miłość. -Ernst Kuhnel
nasza-dusza-jest-tak-wielką-jak-nasza-miłość
Nasza Miłość Cytaty: Niech nas marności świata swoją śmiercią straszą - nasza miłość przeżyje życie i śmierć naszą. -Edmund Spenser
niech-nas-marnoś-świata-swoją-śmiercią-straszą-nasza-miłość-przeżyje-życie-i-śmierć-naszą
Nasza Miłość Cytaty: Znów zaczy­na się nasza bez­sensow­na gra pełne niedomówień. Ty uda­jesz, że wszys­tko jest dob­rze, ja udaję, że Ci wierzę.Stawką jest nasza miłość, większa niż życie... -Riot
znów-zaczy­na ę-nasza-bez­sensow­na-gra-pełne-niedomówień-ty uda­jesz-że wszys­tko-jest dob­rze-ja udaję-że ci wierzęstawką
Nasza Miłość Cytaty: Kiedyś porównałeś miłość do gwiazd na niebie, które święcą nies­kończo­nym blas­kiem. Nasza miłość właśnie spadła.. -Riot
kiedyś-porównałeś-miłość-do gwiazd-na niebie-które-święcą-nies­kończo­nym-blas­kiem-nasza miłość-właśnie-spadła
Nasza Miłość Cytaty: Czułość to, nie zaś piękność kobiet zasługuje na naszą miłość. -Anonim
czułość-to-nie-zaś-piękność-kobiet-zasługuje-na-naszą-miłość
Nasza Miłość Cytaty: Za­bie­rzcie miłość,a nasza ziemia sta­nie się grobem. -Robert Browning
za­bie­rzcie-miłośća-nasza-ziemia-sta­nie ę-grobem
Nasza Miłość Cytaty: Jaka nasza pewność, taka nasza zdolność -Richard Bach
jaka-nasza-pewność-taka-nasza-zdolność
Nasza Miłość Cytaty: Kluczem do ludzkich serc nie jest nigdy nasza mądrość, lecz miłość. -Bezzel Perman
kluczem-do-ludzkich-serc-nie-jest-nigdy-nasza-mądrość-lecz-miłość
Nasza Miłość Cytaty: O miłość walczyć - wam, nie nam przystało, Nieść hołdy waszą, naszą zbierać chwałą. -William Shakespeare
o-miłość-walczyć-wam-nie-nam-przystało-nieść-hołdy-waszą-naszą-zbierać-chwałą
Nasza Miłość Cytaty: Miłość to nasza ostatnia szansa. Poza nią doprawdy nie istnieje na ziemi nic, co by nas mogło utrzymać przy życiu. -Louis Aragon
miłość-to-nasza-ostatnia-szansa-poza-ą-doprawdy-nie-istnieje-na-ziemi-nic-co-by-nas-mogło-utrzymać-przy-życiu
Nasza Miłość Cytaty: Nie miłuje się tego, w czym miłość nasza owocu nie daje. -William Shakespeare
nie-miłuje-ę-tego-w-czym-miłość-nasza-owocu-nie-daje
Nasza Miłość Cytaty: Czyż nasza miłość mogłaby istnieć bez ofiary, bez rezygnacji z pragnienia posiadania wszystkiego? -Ludwik Van Beethoven
czyż-nasza-miłość-mogłaby-istnieć-bez-ofiary-bez-rezygnacji-z-pragnienia-posiadania-wszystkiego
Nasza Miłość Cytaty: Nasza słabość otworzyła nam niebo, bo sprowadziła na nas miłosierdzie Boga i zyskała nam Jego miłość. -Thomas Merton
nasza-słabość-otworzyła-nam-niebo-bo-sprowadziła-na-nas-miłosierdzie-boga-i-zyskała-nam-jego-miłość
Nasza Miłość Cytaty: Żeby zmienić ludzi trzeba ich kochać. Nasz wpływ sięga dotąd, dokąd sięga nasza miłość. -Johann Heinrich Pestalozzi
Żeby-zmienić-ludzi-trzeba-ich-kochać-nasz-wpływ-ęga-dotąd-dokąd-ęga-nasza-miłość
Nasza Miłość Cytaty: Szliśmy z od­da­li - cieniem - Spot­ka­liśmy się - płomieniem - Czem nasze życie? - miłością - Czem miłość nasza? - wiecznością!  -Emil Zegadłowicz
szliśmy-z od­da­li- cieniem- spot­ka­liśmy ę- płomieniem- czem-nasze-życie- miłośą- czem-miłość-nasza- wiecznośą 
Nasza Miłość Cytaty: Najpierw minie nasza miłość, potem sto i dwieście lat, potem znów będziemy razem: komediantka i komediant. -Wisława Szymborska
najpierw-minie-nasza-miłość-potem-sto-i-dwieście-lat-potem-znów-będziemy-razem-komediantka-i-komediant
Nasza Miłość Cytaty: Szliśmy z oddali cieniem, spotkaliśmy się płomieniem. Czem nasze życie? Miłością. Czem miłość nasza ? Wiecznością! -Emil Zygadłowicz
szliśmy-z-oddali-cieniem-spotkaliśmy-ę-płomieniem-czem-nasze-życie-miłośą-czem-miłość-nasza-wiecznośą
Nasza Miłość Cytaty: Kiedy się kocha kobietę wszystko, co łączy się z jej obrazem, miłość nasza stroi w zalety i cnoty urojone. -Andre Maurois
kiedy-ę-kocha-kobietę-wszystko-co-łączy-ę-z-jej-obrazem-miłość-nasza-stroi-w-zalety-i-cnoty-urojone
Nasza Miłość Cytaty: Bóg prosi o naszą miłość nie dlatego, że jej potrzebuje, lecz dlatego, że dla nas jest ona niezbędna. -Franz Werfel
bóg-prosi-o-naszą-miłość-nie-dlatego-że-jej-potrzebuje-lecz-dlatego-że-dla-nas-jest-ona-niezbędna
Nasza Miłość Cytaty: Czyż nasza miłość mogłaby is­tnieć bez ofiary, bez re­zyg­nacji z prag­nienia po­siada­nia wszystkiego?  -Ludwig van Beethoven
czyż-nasza-miłość-mogłaby-is­tnieć-bez-ofiary-bez-re­zyg­nacji-z prag­nienia-po­siada­nia-wszystkiego 
Nasza Miłość Cytaty: Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć. -Jean Ladriere
Nasza Miłość Cytaty: Nasza miłość jest jak śliwka... *Na początku-kwaśna, ale bez robaków. *Później-doj­rzała, słod­ka ale robaczywa.. -bluecaffe
nasza-miłość-jest jak śliwka-na-początku-kwaśna-ale-bez-robaków-później-doj­rzała-słod­ka-ale-robaczywa
Nasza Miłość Cytaty: '' Na zaw­sze tyl­ko Ty '' ... Tak na­pi­sała mi. Ja od­pi­sałem jej ... '' Tak bar­dzo Kocham Cię ''. Bez Ciebie nie chcę żyć. Już wolę um­rzeć ja. Już zaw­sze twój chcę być. Niech nasza miłość trwa na wieki al­bo dłużej. Prze­syłam Ci tą różę pełną miłości krwi. Niech zaw­sze Ci się śni. W ra­ju spot­ka­my się. Tu często jest zbyt źle. Przy­sięga nasza brzmi : * Już Zaw­sze Tyl­ko My *  * J.M & M.G. 4 EVER LOVE.*  -Moon G
Nasza Miłość Cytaty: Nasza miłość zaczyna się we własnym domu i niemal zawsze kończy się tam, gdzie się zaczęła. -Adam Smith
nasza-miłość-zaczyna-ę-we-własnym-domu-i-niemal-zawsze-kończy-ę-tam-gdzie-ę-zaczęła
Nasza Miłość Cytaty: - Bo­ga nie ma - od­rzekła spo­koj­nie. - Niebo jest pus­te. - A po­tem do­dała: - Miłość jest naszą re­ligią, w nią mu­simy wierzyć. -Maria Nurowska
 bo­ga-nie  - od­rzekła-spo­koj­nie- niebo-jest pus­te- a po­tem-do­dała- miłość-jest naszą-re­ligią-w ą-mu­simy
Nasza Miłość Cytaty: Aby życie było mądre, najważniejsza jest dobrze pojęta troska, po części o naszą teraźniejszość, po części o naszą przyszłość, tak aby jedno nie było przeszkodą dla drugiego. -Artur Schopenhauer
aby-życie-było-mądre-najważniejsza-jest-dobrze-poję-troska-po-częś-o-naszą-teraźniejszość-po-częś-o-naszą-przyszłość-tak-aby-jedno
Nasza Miłość Cytaty: Miłość to ta­ka tak na prawdę nasza ludzka słabość. Chęć po­siada­nia par­tne­ra życiowe­go, oba­wa przed sa­motną sta­rością, po­kony­wanie prob­lemów wspólnie. Pros­to, łat­wo, z oparciem. -Mateusz Piecki Schizoidalny
Nasza Miłość Cytaty: Wy­daje mi się, że jeśli ja al­bo ty mu­sieli­byśmy wyb­rać po­między dwo­ma dro­gami myśle­nia czy działania, po­win­niśmy za­pamiętać naszą śmierć i spróbo­wać tak żyć, aby nasza śmierć nie przy­niosła światu przyjemności. -John Steinbeck
Nasza Miłość Cytaty: Ty byłaś wczo­raj ja będę jut­ro ,my będziemy po­jut­rze kochać się leżąc w fut­rze. Miłość nasza wie­czna będzie bajeczna. -ZłoteMyśliLeonka
ty byłaś-wczo­raj-ja będę-jut­ro-my-będziemy-po­jut­rze-kochać ę-żąc-w fut­rze-miłość nasza-wie­czna-będzie-bajeczna
Nasza Miłość Cytaty: Nasza his­to­ria składa się z trzech części: początku, środ­ka i końca. I choć w ten sposób roz­wi­ja się każda his­to­ria, na­dal nie mogę uwie­rzyć, że nasza nie będzie trwała wiecznie. -Nicholas Sparks
Nasza Miłość Cytaty: Aby życie było mądre, naj­ważniej­sza jest dob­rze pojęta tros­ka, po części o naszą te­raźniej­szość, po części o naszą przyszłość, tak aby jed­no nie było przeszkodą dla drugiego. -Arthur Schopenhauer
Nasza Miłość Cytaty: To nie nasza biurokracja jest za duża na nasze państwo, tylko nasze państwo jest za małe na naszą biurokrację. -Żarko Petan
to-nie-nasza-biurokracja-jest-za-ża-na-nasze-państwo-tylko-nasze-państwo-jest-za-łe-na-naszą-biurokrację
Nasza Miłość Cytaty: Oczy­wiście, łat­wiej zos­tać za­bitym z rąk ter­ro­rystów niż wyjść za mąż po czter­dzies­tce, ale badźmy dob­rej myśli, ter­ro­ryz­mu te­raz ty­le, że pro­por­cje się zmieniają na naszą korzyść. Naszą! Doj­rzałych kobiet!  -Katarzyna Grochola
Nasza Miłość Cytaty: Cała nasza wie­dza zbliża nas do ignoracji, cała nasza ig­ro­norac­ja zbliża nas do śmierci. -Thomas Stearns Eliot
cała-nasza-wie­dza-zbliża-nas-do ignoracji-cała-nasza-ig­ro­norac­ja-zbliża-nas-do śmierci