Nasza Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nasza Cytaty: Miłość prawdziwa Miłość jedyna Uśmiech Twój pełen na­de mną zachwytu... Spoj­rze­nie Twoje gwiaz­dy nieba me­go - oczy Twe... Świat mój cały bezpieczny zam­knięty w szepcie i Twoich hoj­nych czułością ramionach... Miłość nasza Grzech ludzki Zaz­drość wszys­tkich bogów, Miłość nasza Jedyna, aż do grobu, Miłość nasza sple­cione w uścis­ku dłonie, Miłość nasza na ludzkie ZAWSZE i dzień dłużej... -Uśmiechnięta Anielica
Nasza Cytaty: Nasza dusza jest tak wielką, jak nasza miłość. -Ernst Kuhnel
nasza-dusza-jest-tak-wielką-jak-nasza-miłość
Nasza Cytaty: Niech nas marności świata swoją śmiercią straszą - nasza miłość przeżyje życie i śmierć naszą. -Edmund Spenser
niech-nas-marnoś-świata-swoją-śmiercią-straszą-nasza-miłość-przeżyje-życie-i-śmierć-naszą
Nasza Cytaty: Jaka nasza pewność, taka nasza zdolność -Richard Bach
jaka-nasza-pewność-taka-nasza-zdolność
Nasza Cytaty: Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć. -Jean Ladriere
Nasza Cytaty: Znów zaczy­na się nasza bez­sensow­na gra pełne niedomówień. Ty uda­jesz, że wszys­tko jest dob­rze, ja udaję, że Ci wierzę.Stawką jest nasza miłość, większa niż życie... -Riot
znów-zaczy­na ę-nasza-bez­sensow­na-gra-pełne-niedomówień-ty uda­jesz-że wszys­tko-jest dob­rze-ja udaję-że ci wierzęstawką
Nasza Cytaty: Aby życie było mądre, najważniejsza jest dobrze pojęta troska, po części o naszą teraźniejszość, po części o naszą przyszłość, tak aby jedno nie było przeszkodą dla drugiego. -Artur Schopenhauer
aby-życie-było-mądre-najważniejsza-jest-dobrze-poję-troska-po-częś-o-naszą-teraźniejszość-po-częś-o-naszą-przyszłość-tak-aby-jedno
Nasza Cytaty: Wy­daje mi się, że jeśli ja al­bo ty mu­sieli­byśmy wyb­rać po­między dwo­ma dro­gami myśle­nia czy działania, po­win­niśmy za­pamiętać naszą śmierć i spróbo­wać tak żyć, aby nasza śmierć nie przy­niosła światu przyjemności. -John Steinbeck
Nasza Cytaty: Nasza his­to­ria składa się z trzech części: początku, środ­ka i końca. I choć w ten sposób roz­wi­ja się każda his­to­ria, na­dal nie mogę uwie­rzyć, że nasza nie będzie trwała wiecznie. -Nicholas Sparks
Nasza Cytaty: Aby życie było mądre, naj­ważniej­sza jest dob­rze pojęta tros­ka, po części o naszą te­raźniej­szość, po części o naszą przyszłość, tak aby jed­no nie było przeszkodą dla drugiego. -Arthur Schopenhauer
Nasza Cytaty: To nie nasza biurokracja jest za duża na nasze państwo, tylko nasze państwo jest za małe na naszą biurokrację. -Żarko Petan
to-nie-nasza-biurokracja-jest-za-ża-na-nasze-państwo-tylko-nasze-państwo-jest-za-łe-na-naszą-biurokrację
Nasza Cytaty: Oczy­wiście, łat­wiej zos­tać za­bitym z rąk ter­ro­rystów niż wyjść za mąż po czter­dzies­tce, ale badźmy dob­rej myśli, ter­ro­ryz­mu te­raz ty­le, że pro­por­cje się zmieniają na naszą korzyść. Naszą! Doj­rzałych kobiet!  -Katarzyna Grochola
Nasza Cytaty: Cała nasza wie­dza zbliża nas do ignoracji, cała nasza ig­ro­norac­ja zbliża nas do śmierci. -Thomas Stearns Eliot
cała-nasza-wie­dza-zbliża-nas-do ignoracji-cała-nasza-ig­ro­norac­ja-zbliża-nas-do śmierci
Nasza Cytaty: Czy­tanie książek to nie jest zwykłe kle­panie wy­razów na­pisa­nych na kar­tce, przes­trze­ganie in­terpun­kcji. To coś więcej. To coś więcej na­zywa się naszą wyob­raźnią ... Czyż nasza wyob­raźnia nie jest piękna ?  -MarzycielS
Nasza Cytaty: '' Na zaw­sze tyl­ko Ty '' ... Tak na­pi­sała mi. Ja od­pi­sałem jej ... '' Tak bar­dzo Kocham Cię ''. Bez Ciebie nie chcę żyć. Już wolę um­rzeć ja. Już zaw­sze twój chcę być. Niech nasza miłość trwa na wieki al­bo dłużej. Prze­syłam Ci tą różę pełną miłości krwi. Niech zaw­sze Ci się śni. W ra­ju spot­ka­my się. Tu często jest zbyt źle. Przy­sięga nasza brzmi : * Już Zaw­sze Tyl­ko My *  * J.M & M.G. 4 EVER LOVE.*  -Moon G
Nasza Cytaty: Cudzy chwytać obyczaj ułomnością naszą. -Jan Amos Komeński
Nasza Cytaty: Marze­nia kształtują naszą wyobraźnię  -MUZYCZKA
marze­nia-kształtują-naszą-wyobraźę 
Nasza Cytaty: Nasza przeszłość na­daje kształt naszej przyszłości. -Antoni Kępiński
nasza-przeszłość-na­daje-kształt-naszej-przyszłoś
Nasza Cytaty: Szczęście jest naszą matką, nieszczęście - wychowawcą. -Charles Louis Montesquieu
Nasza Cytaty: Dwadzieścia czte­ry smutki to zwykła nasza doba. -Grzegorz Turnau
dwadzieścia-czte­ry-smutki-to-zwykła-nasza-doba
Nasza Cytaty: Nasza epoka jest parodią wszystkich poprzednich. -Anonim
nasza-epoka-jest-parodią-wszystkich-poprzednich
Nasza Cytaty: Nasza wie­dza ma początek w tym, co czujemy. -Leonardo da Vinci
Nasza Cytaty: Cała nasza cywilizacja jest dziełem lenistwa. -Kolakowski
cała-nasza-cywilizacja-jest-dziełem-lenistwa
Nasza Cytaty: Przeszłość bu­duje naszą te­raźniej­szość i przyszłość. -Pan Życie
przeszłość-bu­duje-naszą-te­raźniej­szość-i przyszłość
Nasza Cytaty: Nic, co kochamy, nie jest naszą własnością. -Cosmus Flam
nic-co-kochamy-nie-jest-naszą-własnośą
Nasza Cytaty: Ziemia - nasza bab­cia w po­dar­tych łapciach. -StachuKrankiela
ziemia- nasza-bab­cia-w po­dar­tych-łapciach
Nasza Cytaty: Zapłatą za naszą wiarę będzie to, że będziemy to oglądali, w co wierzyliśmy. -Augustyn Św
zapłatą-za-naszą-wiarę-będzie-to-że-będziemy-to-oglądali-w-co-wierzyliśmy
Nasza Cytaty: Naj­bliżsi są zarówno naszą siłą jak i słabością. -Emmalice
naj­bliż-są zarówno-naszą-łą-jak i słabośą
Nasza Cytaty: Zapłatą za naszą wiarę będzie to, że będziemy to ogląda­li, w co wierzyliśmy. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Nasza Cytaty: Wrogów często stwarza nam nasza własna wyobraźnia. -Jan Twardowski
wrogów-często-stwarza-nam-nasza-własna-wyobraźnia
Nasza Cytaty: Czułość to, nie zaś piękność kobiet zasługuje na naszą miłość. -Anonim
czułość-to-nie-zaś-piękność-kobiet-zasługuje-na-naszą-miłość
Nasza Cytaty: Naszą ludzką siłą jest świado­mość naszej słabości. -Jan Twardowski
naszą-ludzką-łą-jest świado­mość-naszej-słaboś
Nasza Cytaty: Szkoła to miejsce, w którym zaczynamy tracić naszą własną osobowość. -Michel Tournier
szkoła-to-miejsce-w-którym-zaczynamy-tracić-naszą-własną-osobowość
Nasza Cytaty: Nasza cisza powstaje z poczucia, ze jesteśmy całkowicie w ręku Boga. -Aleksander Fedorowicz
nasza-cisza-powstaje-z-poczucia-ze-jesteśmy-całkowicie-w-ręku-boga
Nasza Cytaty: Absurd: Twierdzenie lub przekonanie jaskrawo niespójne z nasza opinią. -Ambrose Bierce
absurd-twierdzenie-lub-przekonanie-jaskrawo-niespójne-z-nasza-opinią