Nau­czy­cielem Cytaty

Nau­czy­cielem Cytaty: Każdy jest nau­czy­cielem, im częściej spo­tykam ludzi i z ni­mi roz­ma­wiam, tym więcej się uczę. Dziec­ko z uli­cy, które się uśmie­cha, jest nau­czy­cielem, bo przy­pomi­na o tym, żeby się uśmiechać. -Serj Tankian


Nau­czy­cielem Cytaty: Nieuk nie może być nau­czy­cielem innych. -Ezop


nieuk-nie może-być-nau­czy­cielem-innych
Nau­czy­cielem Cytaty: Kto czy­ni się włas­nym nau­czy­cielem, czy­ni się uczniem głupca. -św. Bernard z Clairvaux


Nau­czy­cielem Cytaty: Pi­sanie jest naj­lep­szym nau­czy­cielem wymowy. -Cyceron


pi­sanie-jest naj­lep­szym-nau­czy­cielem-wymowy
Nau­czy­cielem Cytaty: Strach nie jest długot­rwałym nau­czy­cielem obowiązku. -Cyceron


strach-nie jest długot­rwałym-nau­czy­cielem-obowiązku
Nau­czy­cielem Cytaty: Czas jest wiel­kim nau­czy­cielem, ty­le tyl­ko, że za­bija swoich uczniów. -Hector Berlioz


czas-jest wiel­kim-nau­czy­cielem-ty­-tyl­ko-że za­bija-swoich-uczniów
Nau­czy­cielem Cytaty: Czas jest naj­lep­szym nau­czy­cielem, ale nieczęsto ma dob­rych uczniów. -Francois Mauriac


czas-jest naj­lep­szym-nau­czy­cielem-ale-nieczęsto- dob­rych-uczniów
Nau­czy­cielem Cytaty: Ból jest naj­lep­szym nau­czy­cielem. Tyl­ko nikt nie chce być je­go uczniem. -Bruce Lee


ból-jest naj­lep­szym-nau­czy­cielem-tyl­ko nikt-nie chce-być-­go-uczniem
Nau­czy­cielem Cytaty: Zaw­sze uważałem, że pier­wszym za­daniem szkoły jest uczyć, nie wycho­wywać, i spierałem się na ten te­mat z wielo­ma nau­czy­ciela­mi. Byłem zda­nia, że wycho­wuje się pop­rzez ucze­nie. Gdy­bym miał wy­bierać między dob­rym nau­czy­cielem a dob­rym wycho­wawcą, wyb­rałbym nauczyciela. -Józef Stanisław Tischner


Nau­czy­cielem Cytaty: Kiedyś na lek­cji his­to­rii, wpa­da mąż nau­czy­ciel­ki i mowi - jol­ka poz­wol na chwilę nau­cztciel­ka na to  -wra­cam za pięć minet  -Melchior


kiedyś-na lek­cji-his­to­rii-wpa­da-mąż-nau­czy­ciel­ki-i mowi-jol­ka-poz­wol-na chwilę-nau­cztciel­ka-na to -wra­cam
Nau­czy­cielem Cytaty: Nau­czy­liśmy się fru­wać niczym pta­ki na niebie, pływać jak ry­by w morzach, ale nie nau­czy­liśmy się tej pros­tej sztu­ki, by żyć ze sobą jak bracia. -Martin Luther King


nau­czy­liśmy ę-fru­wać-niczym-pta­ki-na niebie-pływać-jak ry­by-w morzach-ale-nie nau­czy­liśmy ę-tej pros­tej-sztu­ki
Nau­czy­cielem Cytaty: nau­czy­ciel­ka py­ta ja­sia : - ja­siu, ja­ki zna­ny człowiek miał inic­jały w.l ? ja­siu na to : - włodzi­mierz lubański. nau­czy­ciel­ka : - źle. mu­sisz wie­dzieć, że to był włodzi­mierz le­nin ! na to ja­siu : - nie znam, to chy­ba ja­kiś rezerwowy  -lovely-girl


Nau­czy­cielem Cytaty: Mały chłopak spóźnia się do szkoły. Nau­czy­ciel py­ta: „Dlacze­go się spóźniłeś?”. Ma­lec na to: „Mu­siałem zap­ro­wadzić jałówkę do bu­haja”. Nau­czy­ciel: „A nie mógł te­go zro­bić twój oj­ciec?”. „Pew­no, że mógł, ale nie tak dob­rze, jak byk”. -John Steinbeck


Nau­czy­cielem Cytaty: Wierzę, że wszys­tko dzieje się po coś. Ci, którzy mnie naj­bar­dziej skrzyw­dzi­li, to by­li moi naj­więksi nau­czy­ciele. Ci, którzy mnie oszu­kali, nau­czy­li jak nie być oszu­kiwaną i jak się nie dać oszu­kać po raz dru­gi. I również jak nie krzyw­dzić innych. -Katarzyna Grochola


Nau­czy­cielem Cytaty: doświad­cze­nie to nau­czy­ciel życia. -Who


doświad­cze­nie-to nau­czy­ciel-życia
Nau­czy­cielem Cytaty: Szczęśli­wi, którzy nau­czy­li swo­je dzieci cie­szyć się małymi rzeczami. -Jeremias Gotthelf


szczęśli­wi-którzy-nau­czy­li-swo­-dzieci-cie­szyć ę-łymi-rzeczami
Nau­czy­cielem Cytaty: Niektórzy ludzie nau­czy­li się ''szcze­kać'', ale na­dal nie ro­zumieją psów. -Niusza


niektórzy-ludzie-nau­czy­li ę-''szcze­kać''-ale-na­dal-nie ro­zumieją-psów
Nau­czy­cielem Cytaty: Życie jest naj­lep­szym nau­czy­nielem. Nie tłumaczy tyl­ko od ra­zu kopie. -płonąca


Życie-jest naj­lep­szym-nau­czy­nielem-nie tłumaczy-tyl­ko-od ra­zu-kopie