Nau­czyć Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nau­czyć Cytaty:
nau­czo­no-nas-kochać-lecz-za­pom­niano-nas-nau­czyć-miłować-~pa­weł-rychlica 
Nau­czyć Cytaty: Z his­to­rii na­rodów możemy się nau­czyć, że na­rody nicze­go nie nau­czyły się z historii. We learn from his­to­ry that we do not learn from his­to­ry. (ang.)  -Georg Wilhelm Friedrich Hegel
z his­to­rii-na­rodów-możemy ę-nau­czyć-że na­rody-nicze­go-nie nau­czyły ę-z historii-we-learn-from-his­to­ry-that-we do not
Nau­czyć Cytaty: Szkoły są po to – się po­myślało – żeby było łat­wiej żyć. Do szkoły chodzi się po to, żeby się sa­memu za dużo nie nau­czyć. Bo gdy­by nie chodzić do szkół, to można by dużo więcej sa­memu się nau­czyć, za dużo więcej, i wte­dy już zu­pełnie nie można by żyć wśród ludzi i ich szkol­nych prob­lemów. Szkoły są dob­re. Mądre nie są, ale dob­re są. -Edward Stachura
Nau­czyć Cytaty: Trze­ba całego życia, żeby nau­czyć się umierać. -Terry Pratchett
trze­ba-całego-życia-żeby-nau­czyć ę-umierać
Nau­czyć Cytaty: Łat­wo się nau­czyć pa­nowa­nia, trud­niej rządzenia. -Johann Wolfgang Goethe
Łat­wo ę-nau­czyć-pa­nowa­nia-trud­niej-rządzenia
Nau­czyć Cytaty: od­na­leźć spokój pierw to jed­no zachować nau­czyć się władać  -Cykam
od­na­źć-spokój-pierw-to jed­no-zachować-nau­czyć ę-władać 
Nau­czyć Cytaty: Sztuką przet­rwa­nia jest nau­czyć się życia bez Ciebie. -AnDree
sztuką-przet­rwa­nia-jest nau­czyć ę-życia-bez-ciebie
Nau­czyć Cytaty: można wiele nau­czyć się od ludzi którzy pat­rzą na świat inaczej niż my  -badtomek
można-wiele-nau­czyć ę-od ludzi-którzy-pat­rzą-na świat-inaczej-ż-my 
Nau­czyć Cytaty:
je­dyne-cze­go-od życia-można ę-nau­czyć-to zmiana-nas­­wienia-~pa­weł-rychlica 
Nau­czyć Cytaty: Nie zna­my swej przyszłości z pros­te­go po­wodu - by nau­czyć się sza­cun­ku do życia  -loquentia
nie-zna­my-swej-przyszłoś-z pros­te­go-po­wodu- by nau­czyć ę-sza­cun­ku-do życia 
Nau­czyć Cytaty: Całe życie to wal­ka ze sobą, a nie z in­ny­mi. Nau­czyć się siebie, to jak wyg­rać ze wszystkimi. -Vort
całe-życie-to wal­ka-ze sobą-a nie z in­ny­mi-nau­czyć ę-siebie-to jak wyg­rać-ze wszystkimi
Nau­czyć Cytaty: By nau­czyć się kochać, wpierw mu­sisz uświado­mić so­bie, jak bar­dzo nienawidzisz. -Papillondenuit
by nau­czyć ę-kochać-wpierw-mu­sisz-uświado­mić-so­bie-jak bar­dzo-nienawidzisz
Nau­czyć Cytaty: Aby żyć na tym świecie, mu­sisz się nau­czyć real­nie pat­rzeć na życie. -Erskine Caldwell
aby-żyć-na tym-świecie-mu­sisz ę-nau­czyć-real­nie-pat­rzeć-na życie
Nau­czyć Cytaty: Młodości Bóg fol­gu­je, sta­rych błędy karze za­raz, bo mieli czas nau­czyć się. -Jan Twardowski
młodoś-bóg-fol­gu­-sta­rych-błędy-karze-za­raz-bo mieli-czas-nau­czyć-ę
Nau­czyć Cytaty: Chcą nas nau­czyć dob­rych ma­nier, ale nie uda im się to, bo jes­teśmy bogami. -Giuseppe Tomasi di Lampedusa
chcą-nas-nau­czyć-dob­rych-­nier-ale-nie uda-im ę-to-bo jes­teśmy-bogami
Nau­czyć Cytaty: Cze­go nie możemy się nau­czyć, umiemy tyl­ko zazdrościć. Z cyk­lu po­wieści
cze­go-nie możemy ę-nau­czyć-umiemy-tyl­ko-zazdrość-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Nau­czyć Cytaty: Urodzić się psycho­patą to nie sztuka. Sztuką nau­czyć kochać. -MyslacaWierszem
urodzić ę-psycho­patą-to nie sztuka-sztuką-nau­czyć-kochać
Nau­czyć Cytaty: Nie możesz człowieka nau­czyć nicze­go. Możesz mu tyl­ko pomóc od­na­leźć to w sobie. -Galileo Galilei (Galileusz)
nie-możesz-człowieka-nau­czyć-nicze­go-możesz mu tyl­ko-pomóc-od­na­źć-to w sobie
Nau­czyć Cytaty: Naj­ważniej­sze w życiu to nau­czyć się, które mos­ty przek­raczać, a które palić. -Arthur Schopenhauer
naj­ważniej­sze-w życiu-to nau­czyć-ę-które-mos­ty-przek­raczać-a które-palić
Nau­czyć Cytaty: Mu­sisz nau­czyć się trochę mo­jej fi­lozo­fii: myśl o przeszłości tyl­ko wte­dy, kiedy może ci ona spra­wić przyjemność. -Jane Austen
mu­sisz-nau­czyć ę-trochę-mo­jej-fi­lozo­fii-myśl-o przeszłoś-tyl­ko-wte­dy-kiedy-może- ona-spra­wić-przyjemność
Nau­czyć Cytaty:
tyl­ko-myś­nie-po­zytyw­ne-jest w sta­nie-człowieka-cze­goś-nau­czyć~pa­weł-rychlica 
Nau­czyć Cytaty: Kiedy chcesz się cze­goś nau­czyć, nie trze­ba sięgać po książkę. Trze­ba z kimś porozmawiać. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Pan Ibrahim i kwiaty Koranu
Nau­czyć Cytaty: Naj­trud­niej­szą rzeczą w życiu to nau­czyć się, który most przechodzić, a który za sobą palić. -David Russell
naj­trud­niej­szą-rzeczą-w życiu-to nau­czyć-ę-który-most-przechodzić-a który-za sobą-palić
Nau­czyć Cytaty: Jes­teś pe­wien, że nie pod­ci­nasz jej skrzy­deł, za­miast pomóc jej znów nau­czyć się latać?  -B » Anne Bishop » Serce Kaeleer
jes­teś-pe­wien-że nie pod­­nasz-jej-skrzy­deł-za­miast-pomóc-jej-znów-nau­czyć ę-latać 
Nau­czyć Cytaty: Po­kazał mi przez chwilę czym jest na­miętność, a po­tem od­szedł. To jak­by nau­czyć dziec­ko pier­wszych pięciu li­ter al­fa­betu i zos­ta­wić je z książką w rękach. -Gold Fishy
Nau­czyć Cytaty: Miał ty­le po­wodów, żeby zyć. Chy­ba po pros­tu nie pot­ra­fił być szczęsli­wy. Te­go jed­ne­go nie można nau­czyć się na Harvardzie. -Erich Segal
miał-ty­-po­wodów-żeby-zyć-chy­ba po pros­-nie pot­ra­fił-być-szczęsli­wy-te­go jed­ne­go-nie można-nau­czyć ę
Nau­czyć Cytaty:
człowiek-jest w sta­nie ę-nau­czyć-wszys­tkiego-lecz-to ­kiego-czy­nu-pot­rzeb­na-jest mo­tywac­ja-~pa­weł-rychlica 
Nau­czyć Cytaty: Każdy za­dany ból ma być dołożony do wor­ka doświad­czeń życiowych by się nau­czyć jak ukierun­ko­wać swo­je życie ... - a może tak ku%wa już star­czy ?! . -Ramizes
każdy-za­dany-ból- być-dołożony-do wor­ka-doświad­czeń-życiowych-by ę-nau­czyć-jak ukierun­ko­wać-swo­-życie-a może-tak
Nau­czyć Cytaty: I cza­sem trze­ba za­pom­nieć, zasnąć. Od­rzu­cić to, co w To­bie, to co po­za i wokół. Nau­czyć się od­dychać na no­wo...dać się otu­lić, og­rzać, przyjąć... -agusia96
Nau­czyć Cytaty: Człowiek nie może nicze­go nau­czyć dru­giego człowieka, może mu tyl­ko do­pomóc w wyszu­kiwa­niu praw­dy we włas­nym ser­cu, jeżeli ją posiada. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
człowiek-nie może-nicze­go-nau­czyć-dru­giego-człowieka-może-mu tyl­ko-do­pomóc-w wyszu­kiwa­niu-praw­dy-we włas­nym-ser­cu-żeli
Nau­czyć Cytaty: Mu­simy nau­czyć się żyć ra­zem jak bra­cia, jeśli nie chce­my zginąć ra­zem jak szaleńcy. -Martin Luther King
mu­simy-nau­czyć ę-żyć-ra­zem-jak bra­cia-śli-nie chce­my-zginąć-ra­zem-jak szaleńcy
Nau­czyć Cytaty:
 naj­większym-osiągnięciem-nie jest pat­rzeć-ocza­mi- lecz-nau­czyć ę-pat­rzeć-na świat-ser­cem-i duszą- 
Nau­czyć Cytaty: nie można tak bez­karnie ni­kogo krzyw­dzić ... da­rem jest zro­zumieć swój błąd ... nau­czyć się pra­cować nad sobą ... zacząć szczerze przep­raszać ... -aura69
nie można-tak-bez­karnie-­kogo-krzyw­dzić-da­rem-jest zro­zumieć-swój-błąd-nau­czyć ę-pra­cować-nad-sobą-zacząć
Nau­czyć Cytaty: Za­nim zaw­rze­my szczęśli­we małżeństwo, mu­simy się nau­czyć szczęśli­wego by­cia sa­memu. W ten sposób nasze szczęście nie za­leży od wy­darzeń zewnętrznych, ale od wewnętrznej radości. -E » Jason Evert » Jeśli naprawdę mnie kochasz
Nau­czyć Cytaty: Aby wszys­tkich nau­czyć mówienia praw­dy, trze­ba by wszys­tkich przyz­wyczaić do słucha­nia praw­dy - także o sobie. -Paul Samuel Leon Johnson
aby-wszys­tkich-nau­czyć-mówienia-praw­dy-trze­ba-by wszys­tkich-przyz­wyczaić-do słucha­nia-praw­dy- także-o sobie