Nau­czył Cytaty

Nau­czył Cytaty: Po­zos­ta­wiono mnie, bym czu­wał. Zno­siłem ból od­mrożeń z sa­mot­ności, gdy wszys­cy grza­li się w sku­pis­kach przy og­nisku. Nau­czo­no mnie jak zno­sić ból, by nie um­rzeć. Nau­czo­no mnie jak żyć i umierać, jed­nakże wciąż cier­piałem, bo nie wie­działem jak wy­bierać po­między życiem a śmiercią. -MyArczi


Nau­czył Cytaty: Wierzę, że wszys­tko dzieje się po coś. Ci, którzy mnie naj­bar­dziej skrzyw­dzi­li, to by­li moi naj­więksi nau­czy­ciele. Ci, którzy mnie oszu­kali, nau­czy­li jak nie być oszu­kiwaną i jak się nie dać oszu­kać po raz dru­gi. I również jak nie krzyw­dzić innych. -Katarzyna Grochola


Nau­czył Cytaty: Mój dziadek tak się zauroczył bab­cią, że ją por­wał. Od ra­zu się oświad­czył, a po ty­god­niu wzięli ślub. To fa­tal­nie, że w naszych cza­sach nikt nas nie porywa. -RedRose


mój-dziadek-tak ę-zauroczył-bab­ą-że ją por­wał-od ra­zu ę-oświad­czył-a po ty­god­niu-wzięli-ślub-to fa­tal­nie
Nau­czył Cytaty: To po roz­mo­wie poz­nasz ile człowiek przeszedł...Po oczach ile w życiu wy­cier­piał, po rękach jak długo z tym wal­czył...Po ges­tach kim jest i ja­ki to miało wpływ na Je­go życie... *z prze­myśleń Dro­giego Kolegi:)  -kate-em


Nau­czył Cytaty: Jeżeli ktoś jest niez­dolny do te­go, aby ufać ludziom, jeśli nie doświad­czył nig­dy zaufa­nia, to nie zro­zumie is­to­ty chrześci­jaństwa. Będzie szu­kał Bo­ga w sce­nie, w przed­miotach - nie w ludziach. -Józef Stanisław Tischner


Nau­czył Cytaty: Dob­ra nau­czaj, a nie narzucaj. -Bujak Bogusław


Nau­czył Cytaty: Człowiek, który nig­dy nie doświad­czył miłości do dru­giego człowieka, może być szczęśli­wy al­bo nie­szczęśli­wy, za­dowo­lony al­bo nieza­dowo­lony. Ale ot­rzy­ma on tyl­ko niewielką część życia. -Margit Sandemo


Nau­czył Cytaty: Szkoły są po to – się po­myślało – żeby było łat­wiej żyć. Do szkoły chodzi się po to, żeby się sa­memu za dużo nie nau­czyć. Bo gdy­by nie chodzić do szkół, to można by dużo więcej sa­memu się nau­czyć, za dużo więcej, i wte­dy już zu­pełnie nie można by żyć wśród ludzi i ich szkol­nych prob­lemów. Szkoły są dob­re. Mądre nie są, ale dob­re są. -Edward Stachura


Nau­czył Cytaty: Człowiek, który nig­dy nie doświad­czył miłości do dru­giego człowieka, może być szczęśli­wy al­bo nie­szczęśli­wy, za­dowo­lony al­bo nieza­dowo­lony, ale ot­rzy­mał on tyl­ko niewielką część życia. -Margit Sandemo


Nau­czył Cytaty: doświad­cze­nie to nau­czy­ciel życia. -Who


doświad­cze­nie-to nau­czy­ciel-życia
Nau­czył Cytaty: Trze­ba całego życia, żeby nau­czyć się umierać. -Terry Pratchett


trze­ba-całego-życia-żeby-nau­czyć ę-umierać
Nau­czył Cytaty: Nieuk nie może być nau­czy­cielem innych. -Ezop


nieuk-nie może-być-nau­czy­cielem-innych
Nau­czył Cytaty: Zbyt późno się nau­czyła, że świado­mość ok­reśla byt. -P » Terry Pratchett » Równoumagicznienie


Nau­czył Cytaty: Pi­sanie jest naj­lep­szym nau­czy­cielem wymowy. -Cyceron


pi­sanie-jest naj­lep­szym-nau­czy­cielem-wymowy
Nau­czył Cytaty: od­na­leźć spokój pierw to jed­no zachować nau­czyć się władać  -Cykam


od­na­źć-spokój-pierw-to jed­no-zachować-nau­czyć ę-władać 
Nau­czył Cytaty: Strach nie jest długot­rwałym nau­czy­cielem obowiązku. -Cyceron


strach-nie jest długot­rwałym-nau­czy­cielem-obowiązku
Nau­czył Cytaty: Łat­wo się nau­czyć pa­nowa­nia, trud­niej rządzenia. -Johann Wolfgang Goethe


Łat­wo ę-nau­czyć-pa­nowa­nia-trud­niej-rządzenia
Nau­czył Cytaty: Spra­wuj władzę, gdy nau­czyłeś się przed­tem słuchać. -Solon


spra­wuj-władzę-gdy-nau­czyłeś ę-przed­tem-słuchać