Nauki Jest Osobiste Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nauki Jest Osobiste Cytaty: Początkiem każdej nauki jest osobiste doświadczenie. -Hans Zeier
początkiem-każdej-nauki-jest-osobiste-doświadczenie
Nauki Jest Osobiste Cytaty: ...a po­lacy do nauki sza­cun­ku nie mają! wóde za­miast wi­na spożywają! lub wer­sja dla smakoszy... ,,,a po­lacy z nauki korzystają i ja­bole chlają!  -poeta wyklęty
a-po­lacy-do nauki-sza­cun­ku-nie mają-wóde-za­miast-wi­na-spożywają-lub-wer­sja-dla-smakoszy-a-po­lacy-z nauki-korzystają-i
Nauki Jest Osobiste Cytaty: Przesadny krytycyzm, który jest przykrywką minimalizmu duchowego, a nie wnikliwej inteligencji - jak niektórzy myślą - to wielkie niebezpieczeństwo osobiste i społeczne. -Stefan Wyszyński kard
Nauki Jest Osobiste Cytaty: I powiedzmy jeszcze raz. Opinie publiczne - osobiste lenistwo. -Friedrich Nietzsche
i-powiedzmy-jeszcze-raz-opinie-publiczne-osobiste-lenistwo
Nauki Jest Osobiste Cytaty: Jeśli szczęście osobiste staje się jedynym celem życia, niebawem traci swój cel. -Romain Rolland
jeśli-szczęście-osobiste-staje-ę-jedynym-celem-życia-niebawem-traci-swój-cel
Nauki Jest Osobiste Cytaty: Technika jest dzieckiem nieślubnym nauki i pędu do władzy. -Peter Bamm
technika-jest-dzieckiem-nieślubnym-nauki-i-pę-do-władzy
Nauki Jest Osobiste Cytaty: Dziecko uczy się trzy razy więcej, gdy jest do nauki usposobione. -John Locke
dziecko-uczy-ę-trzy-razy-więcej-gdy-jest-do-nauki-usposobione
Nauki Jest Osobiste Cytaty: Im bar­dziej da­na cy­wili­zac­ja zro­zumie, że jej ob­raz świata jest fik­cją tym wyższy jest jej po­ziom nauki. -Albert Einstein
im bar­dziej-da­na-cy­wili­zac­ja-zro­zumie-że jej-ob­raz-świata-jest fik­cją-tym-wyższy-jest jej-po­ziom-nauki
Nauki Jest Osobiste Cytaty: W czasie jej trwania będzie sę wam wydawać, tak jak nam na wojnie, że życie ustało, że skończyło się wszystko, co osobiste, że na świece ne dzieje się nic poza zabijaniem i umieraniem. -Anonim
w-czasie-jej-trwania-będzie-sę-wam-wydawać-tak-jak-nam-na-wojnie-że-życie-ustało-że-skończyło-ę-wszystko-co-osobiste-że-na-świece-ne
Nauki Jest Osobiste Cytaty: Naszą najważniejszą troską powinno być wspieranie nauki i literatury. Wiedza jest w każdym kraju najpewniejszą podstawą powszechnego szczęścia. -George Washington
naszą-najważniejszą-troską-powinno-być-wspieranie-nauki-i-literatury-wiedza-jest-w-każdym-kraju-najpewniejszą-podstawą-powszechnego
Nauki Jest Osobiste Cytaty: Re­ligia częściowo boi się nauki, po­nieważ nauk może od­kryć, iż re­ligia nie jest aż tak pot­rzeb­na do is­tnienia wszechświata. -Ryder
re­ligia-częściowo-boi ę-nauki-po­nieważ-nauk-może-od­kryć-iż re­ligia-nie jest aż tak-pot­rzeb­na-do is­tnienia-wszechświata
Nauki Jest Osobiste Cytaty: Godzi się i od wroga pobierać nauki. -Owidiusz
godzi-ę-i-od-wroga-pobierać-nauki
Nauki Jest Osobiste Cytaty: Tajemnica energii działania polega na tchnieniu nauki. -Ludwik Hirszfeld
tajemnica-energii-działania-polega-na-tchnieniu-nauki
Nauki Jest Osobiste Cytaty: Nauki są jak rzeki, których wody nieustannie się odnawiają. -Andrea Cesalpino
nauki-są-jak-rzeki-których-wody-nieustannie-ę-odnawiają
Nauki Jest Osobiste Cytaty: Medycyna składa się z trzech rzeczy: przesądów, empirii i nauki. -Simon Flexner
medycyna-składa-ę-z-trzech-rzeczy-przesądów-empirii-i-nauki
Nauki Jest Osobiste Cytaty: Rzadko kobieta uczona jest dobrą gospodynią. Mężowie nie lubią żon filozofek, bo do podobania się mężowi nie filozofia i nauki żonie potrzebne, ale wdzięk i słodycz. -Mścisław Kamiński
rzadko-kobieta-uczona-jest-dobrą-gospodynią-mężowie-nie-lubią-żon-filozofek-bo-do-podobania-ę-mężowi-nie-filozofia-i-nauki-żonie-potrzebne
Nauki Jest Osobiste Cytaty: Zadanie nauki polega na tym, by zastąpić wizję faktami, a wrażenia dowodami. -John Ruskin
zadanie-nauki-polega-na-tym-by-zastąpić-wizję-faktami-a-wrażenia-dowodami
Nauki Jest Osobiste Cytaty: Cały cel nauki polega na świadomym zdobyciu tego, co młodość otrzymuje darmo. -Iwan Turgieniew
cały-cel-nauki-polega-na-świadomym-zdobyciu-tego-co-młodość-otrzymuje-darmo
Nauki Jest Osobiste Cytaty: Życie uczy nas cały czas i od tej nauki nie da się uciec. -Chemicals
Życie-uczy-nas-cały-czas-i od tej nauki-nie da ę-uciec
Nauki Jest Osobiste Cytaty: Kiedy poszły w las nauki ludzkości, stała się sym­bo­lem mądrości. -adamzjawora
kiedy-poszły-w las-nauki-ludzkoś-stała ę-sym­bo­lem-mądroś
Nauki Jest Osobiste Cytaty: Fałszywy ład powoduje, że przemysł daje masom pracującym biedę, że pomiata ludźmi nauki. -Pierre Joseph Proudhon
fałszywy-ład-powoduje-że-przemysł-daje-masom-pracującym-biedę-że-pomiata-ludźmi-nauki
Nauki Jest Osobiste Cytaty: Mężczyzna tylko od życia nauczy się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi. -Miguel de Unamuno
mężczyzna-tylko-od-życia-nauczy-ę-żyć-i-żadna-pedagogika-tej-nauki-nie-zastąpi
Nauki Jest Osobiste Cytaty: Nawet największa ilość nauki i świadectw nie zrobi z nikogo geniusza, najwyżej wykwalifikowanego rzemieślnika. -Halina Rodzińska
nawet-największa-ilość-nauki-i-świadectw-nie-zrobi-z-nikogo-geniusza-najwyżej-wykwalifikowanego-rzemieślnika
Nauki Jest Osobiste Cytaty: Ce­lem nauki nie jest ot­wiera­nie drzwi nies­kończo­nej mądrości, lecz położenie kre­su nies­kończo­nym błędom. -Bertold Brecht
ce­lem-nauki-nie jest ot­wiera­nie-drzwi-nies­kończo­nej-mądroś-lecz-położenie-kre­su-nies­kończo­nym-błędom
Nauki Jest Osobiste Cytaty: Mężczyzna tylko od życia może nauczyć się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi. -Miguel de Unamuno
mężczyzna-tylko-od-życia-może-nauczyć-ę-żyć-i-żadna-pedagogika-tej-nauki-nie-zastąpi
Nauki Jest Osobiste Cytaty: Cu­da no­woczes­nej nauki i roz­kosze tej przeklętej cy­wili­zac­ji. Strzeż nas, Boże od te­go wszystkiego. -B » Anthony Burgess » Klaskać jedną ręką
cu­da-no­woczes­nej-nauki-i roz­kosze-tej przeklętej-cy­wili­zac­ji-strzeż nas-boże-od te­go-wszystkiego
Nauki Jest Osobiste Cytaty: Człowiek uczy się do końca życia. Mu­si so­bie tyl­ko zda­wać sprawę z pot­rze­by nauki. I solidności. -Franciszek Żwirko
człowiek-uczy ę-do końca-życia-mu­ so­bie-tyl­ko-zda­wać-sprawę-z pot­rze­by-nauki-i solidnoś
Nauki Jest Osobiste Cytaty: Jeśli nie ma­cie za­miaru stu­diować ana­tomii, sztu­ki ry­sun­ku i per­spek­ty­wy, ma­tema­tyki i es­te­tyki oraz nauki o bar­wach, pozwólcie, że po­wiem wam, iż jest to bar­dziej ob­jaw le­nis­twa niż geniuszu. -Salvador Dalí
Nauki Jest Osobiste Cytaty: Tak wielką estymą obdarza się w naszych czasach nauki fizyczne, że dla nauk moralnych pozostaje już tylko obojętność. -Montesquieu
tak-wielką-estymą-obdarza-ę-w-naszych-czasach-nauki-fizyczne-że-dla-nauk-moralnych-pozostaje-już-tylko-obojętność
Nauki Jest Osobiste Cytaty: Na­wet auto­ryte­ty nie są w sta­nie przeszkodzić roz­wo­jowi nauki. -Leszek Kumor
na­wet-auto­ryte­ty-nie są w sta­nie-przeszkodzić-roz­wo­jowi-nauki
Nauki Jest Osobiste Cytaty: Najlepszy mikroskop nie przyczyni się do rozwoju nauki, gdy go się trzyma w szafie. -Ludwik Hirszfeld
najlepszy-mikroskop-nie-przyczyni-ę-do-rozwoju-nauki-gdy-go-ę-trzyma-w-szafie
Nauki Jest Osobiste Cytaty: Mężczyzna sądzi o rzeczach wedle nauki i sztuki; kobieta wedle chwilowych wrażeń i panującej mody. -Bronisław Trentowski
mężczyzna-sądzi-o-rzeczach-wedle-nauki-i-sztuki-kobieta-wedle-chwilowych-wrażeń-i-panującej-mody
Nauki Jest Osobiste Cytaty: Jes­tem ja i Jes­teś Ty ja uczeń Ty mis­trz. (Frag­ment owie­czki do nauki Jezusowej). -S.Aleksandra
jes­tem-ja i jes­teś-ty ja uczeń-ty mis­trz-frag­ment-owie­czki-do nauki-jezusowej
Nauki Jest Osobiste Cytaty: Naj­piękniej­szą rzeczą, ja­kiej możemy doświad­czyć jest ocza­rowa­nie ta­jem­nicą. Jest to uczu­cie, które stoi u ko­leb­ki praw­dzi­wej sztu­ki i praw­dzi­wej nauki. Ten, kto go nie zna i nie pot­ra­fi się dzi­wić, nie pot­ra­fi doz­na­wać zachwy­tu, jest mar­twy, niczym zdmuchnięta świeczka. -Albert Einstein
Nauki Jest Osobiste Cytaty: Niewiedza znacznie częściej wywołuje uczucie pewności siebie niż posiadanie wiedzy: to właśnie osoby, których znajomość nauki jest niewielka, a nie te, które posiadają o niej rozległą wiedzę, są tak absolutnie przekonane o tym, że ten lub ów problem nie zostanie nigdy rozwiązany przez naukę. -Charles Darwin