Ne­ver Go die Cytaty

Ne­ver Go die Cytaty: Pew­ne rzeczy nig­dy nie umierają; one cichną na ja­kiś czas, ale nig­dy nie umierają. So­me thin­gs ne­ver die; they just go quiet for a ti­me but ne­ver go die. (ang.)  -Santa Montefiore


pew­ne-rzeczy-nig­dy-nie umierają-one-cichną-na ja­kiś-czas-ale-nig­dy-nie umierają-so­me-thin­gs-ne­ver-die-they-just-go quiet-for
Ne­ver Go die Cytaty: Ludzie ta­cy jak my, wierzący w fi­zykę, wiedzą, że różni­ca między przeszłością, te­raźniej­szością i przyszłością jest tyl­ko upar­cie obecną iluzją. Men­schen, die wie wir an die Phy­sik glauben, wis­sen, daß die Un­ter­scheidung zwis­chen Ver­gangenheit, Ge­gen­wart und Zu­kun­ft nur eine be­son­ders har­tnäcki­ge Il­lu­sion ist. (niem.)  -Albert Einstein


Ne­ver Go die Cytaty: Tyl­ko dwie rzeczy są nies­kończo­ne: wszechświat oraz ludzka głupo­ta, choć nie jes­tem pe­wien co do tej pierwszej. Zwei Din­ge sind unen­dlich, das Uni­ver­sum und die men­schliche Dum­mheit, aber beim Uni­ver­sum bin ich mir nicht ganz sicher. (niem.)  -Albert Einstein


Ne­ver Go die Cytaty: I was about to die And then you sud­denly grab my tie Sa­ving my va­gabond life Ine­vitab­le rol­ling down I ope­ned wi­de my eyes And no­ticed that your voice sounds Li­ke an an­gel's flight Next to my ears hur­ting so hard I wish I had ne­ver been born at all To not feel the yeld of spoiled world But I can­not let my li­fe go Be­cause you're the on­ly one Who can sa­ve me From myself  -Avantdeces


Ne­ver Go die Cytaty: Nauka bez re­ligii jest ka­leka, re­ligia bez nauki jest ślepa. Die Na­tur­wissen­schaft oh­ne Re­ligion ist lahm, die Re­ligion oh­ne Na­tur­wissen­schaft ist blind. (niem.)  -Albert Einstein


nauka-bez-re­ligii-jest ka­leka-re­ligia-bez-nauki-jest ślepa-die-na­tur­wissen­schaft-oh­ne-re­ligion-ist-lahm-die-re­ligion-oh­ne
Ne­ver Go die Cytaty: Rządy nie uczą się nicze­go. Tyl­ko ludzie się uczą. Go­ver­nmen­ts ne­ver learn. On­ly peop­le learn. (ang.)  -Milton Friedman


rządy-nie uczą ę-nicze­go-tyl­ko ludzie ę-uczą-go­ver­nmen­ts-ne­ver-learn-on­ly peop­-learn-ang 
Ne­ver Go die Cytaty: Tak stu­ka los do wrót życia. So pocht das Schic­ksal an die Pfor­te. (niem.)  -Ludwig van Beethoven


tak-stu­ka-los-do wrót-życia-so-pocht-das-schic­ksal-an die-pfor­te-niem 
Ne­ver Go die Cytaty: Lękliwy stokroć umiera przed śmiercią; Mężny kosztuje jej tylko raz jeden. Cowards die many tiems before their deaths; The valiant never taste of death but once. -William Shakespeare


lękliwy-stokroć-umiera-przed-śmiercią-mężny-kosztuje-jej-tylko-raz-jeden-cowards-die-many-tiems-before-their-deaths-the-valiant-never-taste-of
Ne­ver Go die Cytaty: Dwadzieścia trzy la­ta przeżyłem, I cóż zdziałałem dla nieśmiertelności?   Dreiun­dzwanzig Jahre, und nichts fűr die Un­ster­blichkeit ge­tan! (niem.)  -Friedrich von Schiller


dwadzieścia-trzy-­-przeżyłem-i-cóż-zdziałałem-dla-nieśmiertelnoś- -dreiun­dzwanzig-jahre-und-nichts-fűr-die-un­ster­blichkeit-ge­tan
Ne­ver Go die Cytaty: So­me thin­gs will ne­ver chan­ge. (ang.)  -Tupac Amaru Shakur


Ne­ver Go die Cytaty: Ne­ver try to out­stub­born a cat. -Lazarus Long


ne­ver-try-to out­stub­born-a cat
Ne­ver Go die Cytaty: Quien quiera ver prosperar sus negocios, consulte a su mujer. -Benjamin Franklin


quien-quiera-ver-prosperar-sus-negocios-consulte-a-su-mujer
Ne­ver Go die Cytaty: La naturaleza ha puesto en nuestras mentes un insaciable deseo de ver la verdad -Cicerón


la-naturaleza-ha-puesto-nuestras-mentes-un-insaciable-deseo-de-ver-verdad
Ne­ver Go die Cytaty: A pesar de que el polvo dorado es precioso, si se introduce en los ojos impide ver. -Hsi-Tang


a-pesar-de-el-polvo-dorado-es-precioso-se-introduce-los-ojos-impide-ver
Ne­ver Go die Cytaty: El miedo está siempre dispuesto a ver las cosas peores de lo que son. -Tito Livio


el-miedo-á-siempre-dispuesto-a-ver-las-cosas-peores-de-lo
Ne­ver Go die Cytaty: Los ojos no pueden ver bien a Dios, sino a través de lágrimas. -Víctor Hugo


los-ojos-no-pueden-ver-bien-a-dios-sino-a-través-de-lágrimas
Ne­ver Go die Cytaty: Każdy po­winien mieć swoją Ni­bylan­dię, wyob­rażone miej­sce do które­go może się scho­wać i czuć się szczęśli­wy, tam prob­le­my nie istnieją. -daniello


każdy-po­winien-mieć-swoją-ni­bylan­dię-wyob­rażone-miej­sce-do które­go-może ę-scho­wać-i czuć ę-szczęśli­wy-tam-prob­­my
Ne­ver Go die Cytaty: Słowa ula­tują, pis­mo pozostaje. Ver­ba vo­lant, scrip­ta ma­nent. (łac.)  -Autor nieznany


słowa-ula­tują-pis­mo-pozostaje-ver­ba-vo­lant-scrip­-­nent-łac