Ner­wy Przestępcy To so­jusznik Cytaty

Ner­wy Przestępcy To so­jusznik Cytaty: Ner­wy przestępcy to so­jusznik prawa. -Tadeusz Bereza


ner­wy-przestępcy-to so­jusznik-prawa
Ner­wy Przestępcy To so­jusznik Cytaty: Ner­vus bel­li pecunia. Pieniądz jest ner­wem wojny. -Cyceron


ner­vus-bel­li-pecunia-pieniądz-jest ner­wem-wojny
Ner­wy Przestępcy To so­jusznik Cytaty: Społeczeństwo przygotowuje przestępstwa, przestępcy je popełniają. -Henry Thomas Buckl


społeczeństwo-przygotowuje-przestępstwa-przestępcy-popełniają
Ner­wy Przestępcy To so­jusznik Cytaty: zde­ner­wo­wany tre­ner wrzeszczy na młode­go lek­koat­letę tre­nujące­go trójskok : - ile ra­zy mam ci pow­tarzać, że trójskok i od­ległość szes­nastu metrów masz po­konać trze­ma sko­kami, a nie jed­nym ? !  -lovely-girl


Ner­wy Przestępcy To so­jusznik Cytaty: I nie urodziłem się wiel­kim, potężnym dębem, gonną ol­chą. I nie urodziłem się niczym in­nym, tyl­ko tym, czym jes­tem. I nie urodziłem się z po­zora­mi. Tyl­ko z ner­wa­mi., Z ner­wa­mi tuż pod cieniutką skórką. -Edward Stachura


Ner­wy Przestępcy To so­jusznik Cytaty: Mężczyźni, którzy zmieniają nazwiska, to najczęściej oszuści, przestępcy, tajni agenci albo magicy: u kobiet przeważnie oznacza to po prostu zamążpójście. -Margaret Atwood


mężczyź-którzy-zmieniają-nazwiska-to-najczęściej-oszuś-przestępcy-tajni-agenci-albo-magicy-u-kobiet-przeważnie-oznacza-to-po-prostu
Ner­wy Przestępcy To so­jusznik Cytaty: Jeśli jes­teś zde­ner­wo­wany, nim coś po­wiesz, licz do dziesięciu. Jeśli jes­teś bar­dzo zde­ner­wo­wany, licz do stu. -Thomas Jefferson


jeśli-jes­teś-zde­ner­wo­wany-nim-coś-po­wiesz-licz-do dziesięciu-jeśli jes­teś-bar­dzo-zde­ner­wo­wany-licz-do stu
Ner­wy Przestępcy To so­jusznik Cytaty: Kiedy nie wiem, co ro­bię, to wyglądam jak ktoś, kto nie wie, co ro­bi. Kiedy jes­tem po­dek­scy­towa­na lub zde­ner­wo­wana, wyglądam na po­dek­scy­towaną i zde­ner­wo­waną. A kiedy się zgu­bię, co zdarza się często, wi­dać po mnie, że się zgu­biłam. Jak to kiedyś ujął Da­vid: Masz od­wrot­ność te­go, co na­zywają twarzą po­kerzys­ty. Masz, że tak po­wiem... twarz gracza w minigolfa. -Elizabeth Gilbert


Ner­wy Przestępcy To so­jusznik Cytaty: Grał na cudzych ner­wach, bo swo­je miał nad­to poszarpane. -Meron


grał-na cudzych-ner­wach-bo-swo­-miał-nad­to-poszarpane
Ner­wy Przestępcy To so­jusznik Cytaty: tre­ner fran­cji py­ta pa­na bo­ga :  - pa­nie boże, za ile lat fran­cja zos­ta­nie mis­trzem świata ? - za 6 lat. - o nie ! to nie za mo­jej ka­den­cji - od­po­wiada trener. na to tre­ner rep­re­zen­tacji pol­ski py­ta pa­na bo­ga : - pa­nie boże, za ile lat pol­ska zos­ta­nie mis­trzem świata w piłce nożnej ? - nie za mo­jej ka­den­cji - od­po­wiada pan bóg  -lovely-girl


Ner­wy Przestępcy To so­jusznik Cytaty: Zde­ner­wo­wani mężczyźni są słodcy. Za­miast przejść do rzeczy, mówią od rzeczy. -bloodymery


zde­ner­wo­wani-mężczyź-są słodcy-za­miast-przejść-do rzeczy-mówią-od rzeczy
Ner­wy Przestępcy To so­jusznik Cytaty: Ser­ce ko­biety doz­na­je w życiu więcej za­wodów niźli jej ner­wy. Ale te os­tatnie by­wają dla niej bar­dziej nieukojone. -Wacław Berent


ser­-ko­biety-doz­na­-w życiu-więcej-za­wodów-źli-jej-ner­wy-ale te os­tatnie-by­wają-dla-niej-bar­dziej-nieukojone
Ner­wy Przestępcy To so­jusznik Cytaty: Trzas­ka­nie drzwiami nie dom­knie ner­wo­wych spraw. Z cyk­lu po­wieści


trzas­ka­nie-drzwiami-nie dom­knie-ner­wo­wych-spraw-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przez­nacze­nia
Ner­wy Przestępcy To so­jusznik Cytaty: Jeśli Was de­ner­wu­je, nie przej­mujcie się tym. Nie za­pomi­naj­cie, że Bóg jeszcze ze mną nie skończył. -Tupac Amaru Shakur


jeśli-was-de­ner­wu­-nie przej­mujcie ę-tym-nie za­pomi­naj­cie-że bóg-jeszcze-ze mną-nie skończył
Ner­wy Przestępcy To so­jusznik Cytaty: Mo­ja ner­ka jest blis­ka śmier­ci,mo­ja wątro­ba cier­pi na mar­twi­ce,mój mózg ma dep­resje,mo­je oczy widzą podwójnie,ale to nic w porówna­niu z tym co czu­je mo­ja za­gubiona dusza. .. -Van Kalisz


Ner­wy Przestępcy To so­jusznik Cytaty: Cza­sem wszys­tko wokół jest tak de­ner­wujące, tak frus­trujące, jak wciąż kołacząca się w głowie myśl, której ni­jak nie można złapać. -doorka


cza­sem-wszys­tko-wokół-jest tak-de­ner­wują-tak-frus­trują-jak wciąż-kołacząca ę-w głowie-myśl-której ­jak-nie można
Ner­wy Przestępcy To so­jusznik Cytaty: Dnia kolejnego wciąż niepisząc bo­les­ne­go pamiętnika pos­ta­nowił nie ro­zumieć wo­li swo­jego serca. Nie kochał bo za drogo. Sa­mot­nia czy eden ? Pojęcia ner­wo­wo la­wirują, a umysł... najwidoczniej to właśnie on podtrzymuje emoc­jo­nalną barykadę. -michaelangelo


Ner­wy Przestępcy To so­jusznik Cytaty: Mieli o wiele więcej ta­len­tu niż ja, strasznie mnie to de­ner­wo­wało, że by­li ode mnie lep­si, ale to spra­wiało, że chciałem jeszcze bar­dziej wal­czyć, żeby być lep­szym niż oni. -Frank Lampard