Ni żałości Cytaty

Ni żałości Cytaty: Proście wy Boga o takie mogiły, które łez nie chcą, ni skarg, ni żałości, lecz dają sercom moc czynu, zdrój siły na dzień przyszłości. -Maria Konopnicka


proście-wy-boga-o-takie-mogiły-które-łez-nie-chcą-skarg-żałoś-lecz-dają-sercom-moc-czynu-zdrój-ły-na-dzień-przyszłoś
Ni żałości Cytaty: — Poz­nałem Cię wpraw­dzie w wo­li Przypadku; — Zas­tałem w smut­ku, — żałości, — niestatku; — Pragnąłem być Ci Nat­chnieniem, — Two­jej duszy Pokrzepieniem; — Lecz Ty Nie wy­kazałeś się na­wet Sumieniem; — Wziąłeś co chciałeś, — skrzyw­dziłeś, — wykorzystałeś; — A mnie w Niedo­le sa­mego posłałeś. -ael8K


Ni żałości Cytaty: Miał na­dejść i nad­szedł ten dzień ok­rutnie szyb­ko chwy­cił za stery. Przekręcił poskłada­ne kości, nie zadziałało znieczulenie. Co miało być środ­kiem, roz­brzmiało mi­liad­rem is­krzących się og­nistych atomów wprost w  ra­miona bez­kres­nej nocy. Otacza mnie be­tono­wy bul­war w be­tono­wym tłumie pod niebies­kim sklepieniem ow­do­wieć tak łatwo. Morze wy­lało połacie żałości sfrus­tro­wanej w his­te­ri tonie... Morze ob­myło wszel­kie złudzenie. Ucichło.... -Victoriaa


Ni żałości Cytaty: gdy ot­wieram nadzieję myśląc że przełknę noc­ne żałości dzień po­daje pustą szklankę i mam ochotę wy­biec z domu by łapać każdą łzę nieba w spie­rzchnięte smut­kiem usta sto­pami do­tykam już posadzki zadzierając głowę ku górze zraszam suchość bla­dego lica jed­nak uko­jenie jest chwilowe bo krop­le przes­tały się tłuc a chmu­ry za­milkły śnieżną bielą jas­ność nie ga­si mych prag­nień prażących duszę ciepłem roz­pa­lonym w ciem­ności żądz  -Papużka