Ni­kogo W życiu I nig­dy Cytaty

Ni­kogo W życiu I nig­dy Cytaty: Ni­kogo w życiu i nig­dy, nie można spi­sać na straty!!! insp.Emi  -Niusza


ni­kogo-w życiu-i nig­dy-nie można-spi­ć-na straty-inspemi 
Ni­kogo W życiu I nig­dy Cytaty: Niech pa­ni nig­dy ni­kogo i o nic nie pro­si! Nig­dy i o nic, tych zwłaszcza, którzy są od pa­ni potężniej­si. Sa­mi zap­ro­ponują, sa­mi wszys­tko dadzą. -Michaił Afanasjewicz Bułhakow


niech-pa­-nig­dy-­kogo-i o nic-nie pro­-nig­dy-i o nic-tych-zwłaszcza-którzy-są od pa­-potężniej­-sa­mi zap­ro­ponują-­mi
Ni­kogo W życiu I nig­dy Cytaty: Człowiek musi mieć w życiu przynajmniej kogoś jednego u kogo zawsze ma rację. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


człowiek-musi-mieć-w-życiu-przynajmniej-kogoś-jednego-u-kogo-zawsze-rację
Ni­kogo W życiu I nig­dy Cytaty: Nig­dy nie poz­ba­wiaj ni­kogo nadziei, może to wszys­tko, co mu pozostało. -H. Jackson Brown


nig­dy-nie poz­ba­wiaj-­kogo-nadziei-może-to wszys­tko-co mu pozostało
Ni­kogo W życiu I nig­dy Cytaty:


nig­dy-­kogo-nie uważaj-za gor­sze­go-bo do różnych-rzeczy-ludzie-są wte­dy-zdolni 
Ni­kogo W życiu I nig­dy Cytaty: Naj­większa sa­tys­fak­cja w życiu to świado­mość, że się ni­kogo nie skrzywdziło. -Antyfanes


naj­większa-­tys­fak­cja-w życiu-to świado­mość-że ę-­kogo-nie skrzywdziło
Ni­kogo W życiu I nig­dy Cytaty: może to zbyt proste może zbyt banalne ale przy ni­kim nig­dy jeszcze dusza mo­ja nie zaznała ta­kiego błogiego spokoju dla ni­kogo nig­dy jeszcze ser­ce mo­je galopując nie po­wie­działo mi że je­dyny jes­teś wśród wszys­tkich mężczyzn  -boundlessness


Ni­kogo W życiu I nig­dy Cytaty: Jes­teś naj­lep­szym człowiekiem, ja­kiego w życiu znałem. Ty je­den nig­dy się na mnie nie roz­gniewałeś, nig­dy mnie nie osądzałeś i ja­kimś spo­sobem nau­czyłeś mnie więcej o życiu, niż każdy syn mógłby so­bie życzyć. Przep­raszam też, że nie mogę być tu­taj z tobą te­raz i niena­widzę siebie za to, co ci ro­bię. Ale strasznie się boję, tato. -Nicholas Sparks


Ni­kogo W życiu I nig­dy Cytaty: „Chy­ba nig­dy ni­kogo nie od­rzu­ciłam nap­rawdę. Po pros­tu ludzie po­zos­ta­wali gdzieś po­za mną i tyle”. -C » Julio Cortázar » Ostatnia runda


chy­ba-nig­dy-­kogo-nie od­rzu­łam-nap­rawdę-po pros­-ludzie-po­zos­­wali-gdzieś-po­za-mną-i tyle
Ni­kogo W życiu I nig­dy Cytaty: Wiara, że się już nig­dy ni­kogo nie po­kocha, jest spraw­dzianem wiel­kości uczu­cia, je­go szcze­rości i głębi. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz


wiara-że ę-już-nig­dy-­kogo-nie po­kocha-jest spraw­dzianem-wiel­koś-uczu­cia-­go-szcze­roś-i głębi
Ni­kogo W życiu I nig­dy Cytaty: W życiu na­leży pa­miętać, żeby nig­dy, ale to nig­dy się nie po­niżać. Jeśli Ty sam będziesz to ro­bić wte­dy nie ocze­kuj, że ludzie będą mieli do Ciebie sza­cunek. Po pros­tu sza­nuj siebie, a in­ni będą ro­bić to samo. -chrupcia


Ni­kogo W życiu I nig­dy Cytaty: Praw­dziwą tra­gedią jest tra­gedia człowieka, który nig­dy w życiu nie był gotów podjąć ek­stre­mal­ne­go wy­siłku – on nig­dy nie wy­korzys­tał wszys­tkich swoich możli­wośći, nie wzniósł się tak wy­soko jak by mógł. -Arnold Bennett


Ni­kogo W życiu I nig­dy Cytaty: Żona to ktoś, kogo pragniesz mieć przy sobie, gdy znajdujesz się na sali intensywnej terapii. Może dlatego ludzie się żenią, że nadchodzi w życiu czas, kiedy wiesz, że nie jesteś sam. -Kirk Douglas


Żona-to-ktoś-kogo-pragniesz-mieć-przy-sobie-gdy-znajdujesz-ę-na-sali-intensywnej-terapii-może-dlatego-ludzie-ę-żenią-że-nadchodzi-w-życiu
Ni­kogo W życiu I nig­dy Cytaty: Naj­większą bolączką człowieka w życiu wie­cznym będzie to, że nig­dy nie dożyje do je­go końca. -aforystokrata


naj­większą-bolączką-człowieka-w życiu-wie­cznym-będzie-to-że nig­dy-nie dożyje-do ­go-końca
Ni­kogo W życiu I nig­dy Cytaty: Czar­ni zaw­sze będą bra­ni za złodzieji bo nig­dy nic w życiu nie mieli... W porówna­niu do białych  -Duch_Sumienia


czar­-zaw­sze-będą-bra­-za złodzieji-bo-nig­dy-nic-w życiu-nie mieli-w-porówna­niu-do białych 
Ni­kogo W życiu I nig­dy Cytaty: Nig­dy nie zacho­wuj w swoim życiu równo­wagi: jed­na­kowa ilość plusów i mi­nusów da­je w nim zaw­sze zero. -aforystokrata


nig­dy-nie zacho­wuj-w swoim-życiu-równo­wagi-jed­na­kowa-ilość-plusów-i mi­nusów-da­-w nim-zaw­sze-zero
Ni­kogo W życiu I nig­dy Cytaty: Dlacze­go śmierć nie ma poczu­cia humoru? Bo nig­dy w życiu nie poz­nała dowcipu  -bystry.76


dlacze­go-śmierć-nie  poczu­cia-humoru-bo-nig­dy-w życiu-nie poz­nała-dowcipu 
Ni­kogo W życiu I nig­dy Cytaty:


ludzie-bied­-zas­­kowa­li-już-naj­gor­sze­go-w życiu-ludzie bo­gaci-w większoś-nig­dy-cze­goś-­kiego-nie doz­na­li-~pa­weł