Ni­weczy Zdol­ność Je­go Rozumienia Cytaty

Ni­weczy Zdol­ność Je­go Rozumienia Cytaty: Idioci i geniusze są wolni od obowiązku rozumienia dowcipów. -Anonim


idioci-i-geniusze-są-wolni-od-obowiązku-rozumienia-dowcipów
Ni­weczy Zdol­ność Je­go Rozumienia Cytaty: Do znamion człowieka małego należy niezdolność rozumienia cudzych myśli. -Aleksander Świętochowski


do-znamion-człowieka-łego-należy-niezdolność-rozumienia-cudzych-myśli
Ni­weczy Zdol­ność Je­go Rozumienia Cytaty: Na­leży odróżniać ludzi zdol­nych od ludzi zdol­nych do wszystkiego. -Tadeusz Gicgier


na­ży-odróżniać-ludzi-zdol­nych-od ludzi-zdol­nych-do wszystkiego
Ni­weczy Zdol­ność Je­go Rozumienia Cytaty: Pracujemy nad wypchaniem naszej pamięci wiadomościami i pozostawiamy w zaniedbaniu wykształcenie sumienia i rozumienia świata. -Michel de Montaigne


pracujemy-nad-wypchaniem-naszej-pamię-wiadomościami-i-pozostawiamy-w-zaniedbaniu-wykształcenie-sumienia-i-rozumienia-świata
Ni­weczy Zdol­ność Je­go Rozumienia Cytaty: Do naj­piękniej­szych cnót człowieka na­leży zdol­ność prze­bacza­nia. Zem­sta niszczy zarówno wro­ga, jak i nas sa­mych, nas sa­mych o ty­le groźniej, że pus­toszy naszą duszę, gdy wro­gowi możemy odpłacić tyl­ko szkodą cielesną. Prze­bacze­nie nas pomnaża. -Jan Parandowski


Ni­weczy Zdol­ność Je­go Rozumienia Cytaty: Zadzi­wiająca jest zdol­ność chu­dych sta­ruszek do dźwi­gania wiel­kich ładunków. Dokład­ne ba­dania wy­kazują, że mrówka pot­ra­fi unieść ładu­nek stok­rotnie prze­wyższający wagę jej ciała, ale nie udało się ok­reślić żad­nej gra­nicy mo­cy unoszącej dla prze­ciętnej, drob­nej, osiem­dziesięciolet­niej bab­ki hiszpańskiego chłopa. -Terry Pratchett


Ni­weczy Zdol­ność Je­go Rozumienia Cytaty: poznać to znaczy zobaczyć to co ukryte roztoczyć wrażli­wość swoją po­nad de­likat­ność intymności oswoić nieuf­ność dru­giej osoby dając w zamian pew­ność bezpieczeństwa i zrozumienie dys­krec­ji i zaufania *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Ni­weczy Zdol­ność Je­go Rozumienia Cytaty: Dla prawdziwego rozumienia się serc nie istnieją różnice wieku. Wielka dusza powinna mieć w sobie nieprzebrane źródło młodości, która ją utrzymuje zawsze młodą i świeżą pomimo, że zewnętrzna powłoka starzeje się. -Malwina Meysenburg


Ni­weczy Zdol­ność Je­go Rozumienia Cytaty: So­lidar­ność, miłość, god­ność - do­piero w imię tych rzeczy postępu­jemy jak ludzie. -Maria Dąbrowska


so­lidar­ność-miłość-god­ność- do­piero-w imię-tych-rzeczy-postępu­jemy-jak ludzie
Ni­weczy Zdol­ność Je­go Rozumienia Cytaty: Wol­ność oz­nacza od­po­wie­dzial­ność. A to jest właśnie to, cze­go się większość ludzi obawia. -George Bernard Shaw


wol­ność-oz­nacza-od­po­wie­dzial­ność-a to jest właśnie-to-cze­go ę-większość-ludzi-obawia
Ni­weczy Zdol­ność Je­go Rozumienia Cytaty: Śmierć to sa­mot­ność i wol­ność ostatnia. -Leopold Staff


Śmierć-to ­­ność-i wol­ność-ostatnia
Ni­weczy Zdol­ność Je­go Rozumienia Cytaty: Równyś ducho­wi, coś go pojąć zdol­ny, nie mnie!  -Johann Wolfgang Goethe


równyś-ducho­wi-coś-go pojąć-zdol­ny-nie mnie 
Ni­weczy Zdol­ność Je­go Rozumienia Cytaty: Wol­ność nie włazi w człowieka po przeczy­taniu książek. Wol­ność przychodzi po spot­ka­niu dru­giego wol­ne­go człowieka. Kiedy niewol­nik spot­ka człowieka wol­ne­go al­bo go za tę je­go wol­ność zniena­widzi, al­bo sam sta­je się wolny. -Józef Stanisław Tischner


Ni­weczy Zdol­ność Je­go Rozumienia Cytaty: Ok­rzy­ki zdol­ne są wstrząsnąć mu­rami - szep­ty pot­ra­fią je zburzyć. -Wiesław Trzaskalski


ok­rzy­ki-zdol­ne-są wstrząsnąć-mu­rami- szep­ty-pot­ra­fią- zburzyć
Ni­weczy Zdol­ność Je­go Rozumienia Cytaty: Jas­ność da­je mi ra­dość, lecz ciem­ność przyk­ry­wa smu­tek. Nie za­palaj światła chcę Cię kochać bez niego. -Ciepłylolo


jas­ność-da­-mi ra­dość-lecz-ciem­ność-przyk­ry­wa-smu­tek-nie za­palaj-światła-chcę-cię-kochać-bez-niego
Ni­weczy Zdol­ność Je­go Rozumienia Cytaty: Na­tura ludzka ma wiel­kie zdol­ności sa­mood­radza­nia się. -Karen Blixen


na­tura-ludzka- wiel­kie-zdol­noś-­mood­radza­nia-ę
Ni­weczy Zdol­ność Je­go Rozumienia Cytaty: Nie ma nic piękniej­sze­go jak człowiek czy­nu zdol­ny do myśle­nia i uczucia. -Elzenberg Henryk


nie- nic-piękniej­sze­go-jak człowiek-czy­nu-zdol­ny-do myś­nia-i uczucia
Ni­weczy Zdol­ność Je­go Rozumienia Cytaty: Do­piero gdy stra­cimy wszys­tko, sta­jemy się zdol­ni do wszystkiego. -Hekatee


do­piero-gdy-stra­cimy-wszys­tko-sta­jemy ę-zdol­-do wszystkiego