Niż Błądze­nie Po niez­na­nych Krajach Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Niż Błądze­nie Po niez­na­nych Krajach Cytaty: Nie ma nic gor­sze­go, niż błądze­nie po niez­na­nych krajach. -Homer
nie- nic-gor­sze­go-ż-błądze­nie-po niez­na­nych-krajach
Niż Błądze­nie Po niez­na­nych Krajach Cytaty: Nic nie jest niez­mien­ne prócz przy­rodzo­nych i niez­by­wal­nych praw człowieka. -Thomas Jefferson
nic-nie jest niez­mien­ne-prócz-przy­rodzo­nych-i niez­by­wal­nych-praw-człowieka
Niż Błądze­nie Po niez­na­nych Krajach Cytaty: Taki władca [w krajach rządzonych despotycznie] ma tyle przywar, iż niebezpiecznym byłoby objawiać w świetle dziennym jego przyrodzoną tępotę. Żyje w ukryciu, nikt nie zna stanu, w jakim się znajduje. Na szczęście ludzie są w owych krajach tacy, iż trzeba jedynie imienia, aby im panować. -Montesquieu
Niż Błądze­nie Po niez­na­nych Krajach Cytaty: His­to­ria jest wy­ciągiem z niez­liczo­nych biografii. -Thomas Carlyle
his­to­ria-jest wy­ągiem-z niez­liczo­nych-biografii
Niż Błądze­nie Po niez­na­nych Krajach Cytaty: Ser­ce człowieka nie zna sil­niej­szej na­miętności niż żądza nakłonienia in­nych do włas­nych przekonań. -W » Virginia Woolf » Orlando
ser­-człowieka-nie zna-sil­niej­szej-na­miętnoś-ż-żądza-nakłonienia-in­nych-do włas­nych-przekonań
Niż Błądze­nie Po niez­na­nych Krajach Cytaty: Uczo­ny jest człowiekiem, który wie o rzeczach niez­na­nych in­nym i nie ma pojęcia o tym, co znają wszyscy. -Albert Einstein
uczo­ny-jest człowiekiem-który-wie-o rzeczach-niez­na­nych-in­nym-i nie  pojęcia-o tym-co znają-wszyscy
Niż Błądze­nie Po niez­na­nych Krajach Cytaty: Trochę nasze­go życia po­zos­ta­nie zaw­sze w niez­na­nych przy­jaciołach, którzy nas zro­zumieli i kochali. -Joseph Joubert
trochę-nasze­go-życia-po­zos­­nie-zaw­sze-w niez­na­nych-przy­jaciołach-którzy-nas-zro­zumieli-i kochali
Niż Błądze­nie Po niez­na­nych Krajach Cytaty: Pier­wszy poeta, Mi­kołaj Rej tworzył w języ­ku oj­czys­tym Pol­ski mej. Ow­szem, Po­lacy nie gęsi, też swój język mają, lecz niektórzy niez­byt się in­nym nim chwalą. Używają za­pożyczo­nych z in­nych języków słów, gęsią nie jes­teś- masz też język swój!  -wika12
Niż Błądze­nie Po niez­na­nych Krajach Cytaty: Nie ma nic bar­dziej niez­nośne­go, niż głupiec, które­mu się powodzi. -Cyceron
nie- nic-bar­dziej-niez­nośne­go-ż-głupiec-które­mu ę-powodzi
Niż Błądze­nie Po niez­na­nych Krajach Cytaty: tyl­ko niez­wykły człowiek pot­ra­fi od­kryć światło w in­nych i w sobie z zam­knięty­mi oczami ta­kiej jed­nej wyjątko­wej :)  -yestem
tyl­ko-niez­wykły-człowiek-pot­ra­fi-od­kryć-światło-w in­nych-i w sobie-z-zam­knięty­mi-oczami-­kiej-jed­nej-wyjątko­wej- 
Niż Błądze­nie Po niez­na­nych Krajach Cytaty: otacza mnie niez­liczo­na ilość barw wszys­tko wy­pełnione soczystością zew­sząd do­ciera za­pach koszo­nych traw woń pachnąca od­ległą przeszłością piękne dźwięki, na­tury muzyka pie­szczą zmysły roz­chwiane choć psychi­ka ku­lawa utyka poskładać się będzie mi dane dziś spoglądam w niebo leżąc pow­tarzając myśli znane wraz z na­dejściem jut­ra wierząc że na no­gach włas­nych stanę...   -Papużka
Niż Błądze­nie Po niez­na­nych Krajach Cytaty: Bar­dziej się ciesz z wyświad­czo­nych dru­gim, niż z odeb­ra­nych dob­rodziej­stw, bo za pier­wsze masz chwałę, a dru­gie wkładają na ciebie ciężar wdzięczności. -Sokrates
bar­dziej ę-ciesz-z wyświad­czo­nych-dru­gim-ż-z odeb­ra­nych-dob­rodziej­stw-bo za pier­wsze-masz-chwałę-a dru­gie-wkładają
Niż Błądze­nie Po niez­na­nych Krajach Cytaty: Jes­tem go­towy, nie py­taj mnie dlaczego. Błądzę wciąż we mgle. -CЯuelCOMA
jes­tem-go­towy-nie-py­taj-mnie-dlaczego-błądzę-wciąż-we mgle
Niż Błądze­nie Po niez­na­nych Krajach Cytaty: Chciałbym, w niez­liczo­nych la­tach które na­dejdą, spot­kaw­szy zna­jomą twarz, móc po­wie­dzieć
Niż Błądze­nie Po niez­na­nych Krajach Cytaty: Duch wpraw­dzie ochoczy od­su­wa myśli, uni­ka roz­mo­wy, nie wspomina tych kil­ku mi­nut spędzo­nych blis­ko siebie może spędzo­nych najbliżej niż kiedy­kol­wiek będzie nam dane Jed­nak ciało słabe nocą nie wyt­rzy­muje, ule­ga po­kusie, tra­ci zmysły To grzech Tem­pe­ratu­ra wyższa, po­liczki pieką czuję Cię Twój zapach bliżej już być nie możesz i nic więcej nie trze­ba mi do szczęścia mi­mo to oczy ro­bią się wilgotne nie przyj­dziesz nig­dy bliżej niż do mo­jej głowy  -niebojestmoje
Niż Błądze­nie Po niez­na­nych Krajach Cytaty: Błądze­nie jest ko­nie­cznym in­stru­men­tem prawdy. -Novalis
błądze­nie-jest ko­nie­cznym-in­stru­men­tem-prawdy
Niż Błądze­nie Po niez­na­nych Krajach Cytaty: czy­tam cię brajlem po skórze po omacku błądzę palcami  -Deszcz
czy­tam-ę-brajlem-po-skórze-po omacku-błądzę-palcami 
Niż Błądze­nie Po niez­na­nych Krajach Cytaty: [Pochleb­stwa], nęcący wy­bieg, zwyk­le dający ob­fit­szy plon niż co­kol­wiek in­ne­go, na­wet jeśli gle­ba jest jałowa, a siew­ca niez­byt wprawiony. -S » José Saramago » Historia oblężenia Lizbony
Niż Błądze­nie Po niez­na­nych Krajach Cytaty: Ja nic nie sądzę. A na­wet jeśli sądzę, to błądzę. -impolite
ja nic-nie sądzę-a na­wet-śli-sądzę-to błądzę
Niż Błądze­nie Po niez­na­nych Krajach Cytaty: on analityk ona matematyczka w nu­mero­logii życia on czu­je me­todą podstawiania ona me­todą prze­ciw­nych współczynników niez­liczo­ne równania bez su­my i wzoru roz­wiązu­je co dzień życie je­dyny czas jest wspólnym mianownikiem  -Smurf007
Niż Błądze­nie Po niez­na­nych Krajach Cytaty: Nie ma dziw­nych ludzi. Są tyl­ko ludzie, którzy pat­rzą na świat inaczej niż my. -Zielona15
nie- dziw­nych-ludzi-są tyl­ko-ludzie-którzy-pat­rzą-na świat-inaczej-ż-my
Niż Błądze­nie Po niez­na­nych Krajach Cytaty: Błądze­nie pośród gwiazd w poszu­kiwa­niu włas­nej dro­gi nie jest głupie. Jest po pros­tu prawdziwe. -NightHuntress
błądze­nie-pośród-gwiazd-w poszu­kiwa­niu-włas­nej-dro­gi-nie jest głupie-jest po pros­-prawdziwe
Niż Błądze­nie Po niez­na­nych Krajach Cytaty: ...Sycę się Tobą codziennie niezmiennie nienasycony poz­wa­lam po­ruszać się wargą które skradają smak skóry niewyob­rażal­nie szybuję gu­biąc zmysły zbieram nagość czując miły eden (...)Ot­rzyj się biod­ra­mi wzdychając lek­ko w twarz skosztuj sma­ku ust ...zakazanych w ma­pie ciała puzzlem w jed­ność połączonych dając się ponieść szalenie...(...) w do­tyku ukradkiem niez­mien­nie ot­warte dłonie od­czu­wal­ne niena­syce­nie cier­pkiego wina wpat­ruję się w kieliszek łapczywie,bezczelnie daję się po­nieść cieniu ...pa­pilar­nych doznań ty­siąca nienaz­wa­nych dni zos­ta­wione tam w szufladzie Z lis­tu 12.11.2012 godzi­na 3'39  -prohibitum amor
Niż Błądze­nie Po niez­na­nych Krajach Cytaty: Bez­senność. Błądzę po po­koju z wspomnień Rzu­cam w kąt sercem Myśl ciężka spa­da mi na głowę Chłodu i ciepła brak mi naraz Nie po drodze mi z sobą  -PannaDygresja
bez­senność-błądzę-po po­koju-z wspomnień-rzu­cam-w kąt-sercem-myśl-ężka-spa­da-mi na głowę-chłodu-i ciepła-brak-mi naraz
Niż Błądze­nie Po niez­na­nych Krajach Cytaty: Le­piej wy­bierać win­nych, niż ich wyszukiwać. -Marcel Pagnol
le­piej-wy­bierać-win­nych-ż-ich-wyszukiwać
Niż Błądze­nie Po niez­na­nych Krajach Cytaty: le­piej żałować włas­nych de­cyz­ji niż cudzych  -badtomek
­piej-żałować-włas­nych-de­cyz­ji-ż-cudzych 
Niż Błądze­nie Po niez­na­nych Krajach Cytaty: Dzień, który przy­nosi no­we życie, może być niez­wykły, tak jak niez­wykłe może być życie, które przychodzi każde­go dnia. -Małgorzata Stolarska
dzień-który-przy­nosi-no­we-życie-może-być-niez­wykły-tak-jak niez­wykłe-może-być-życie-które-przychodzi-każde­go-dnia
Niż Błądze­nie Po niez­na­nych Krajach Cytaty: Mniej jest mężczyzn zdradzo­nych niż ko­biet rozczarowanych. -Jacques Deval
mniej-jest mężczyzn-zdradzo­nych-ż-ko­biet-rozczarowanych
Niż Błądze­nie Po niez­na­nych Krajach Cytaty: Pou­czać in­nych jest łat­wiej niż siebie. -Ajschylos
pou­czać-in­nych-jest łat­wiej-ż-siebie
Niż Błądze­nie Po niez­na­nych Krajach Cytaty: Bojąc się śmier­ci boimy się niez­na­nego, więc po co się bać ? Czy boimy się niez­na­jomych ludzi na uli­cy ?  -Ryder
bojąc ę-śmier­-boimy ę-niez­na­nego-więc-po co ę-bać-czy-boimy ę-niez­na­jomych-ludzi-na uli­cy- 
Niż Błądze­nie Po niez­na­nych Krajach Cytaty: Noc niespokojna Mo­je mys­li przy Tobie Bładze w noc­nym śnie. 21.08.2015 றiℓℓ... -mill
noc-niespokojna-mo­-mys­li-przy-tobie-bładze-w noc­nym-śnie-21082015-றiℓℓ
Niż Błądze­nie Po niez­na­nych Krajach Cytaty: Nadzieje uczo­nych są pew­niej­sze niż bo­gac­twa nieuków. -Demokryt
nadzieje-uczo­nych-są pew­niej­sze-ż-bo­gac­twa-nieuków
Niż Błądze­nie Po niez­na­nych Krajach Cytaty: Błądze­nie jest rzeczą ludzką, ale dob­ro­wol­ne trwa­nie w błędzie jest rzeczą diabelską. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
błądze­nie-jest rzeczą-ludzką-ale-dob­ro­wol­ne-trwa­nie-w błędzie-jest rzeczą-diabelską
Niż Błądze­nie Po niez­na­nych Krajach Cytaty: Łat­wiej oczyścić się z wiel­kich omyłek niż z drob­nych świństw. -Marek Hłasko
Łat­wiej-oczyść ę-z wiel­kich-omyłek-ż-z drob­nych-świństw
Niż Błądze­nie Po niez­na­nych Krajach Cytaty: Bar­dziej strzeż się po­wie­rzo­nych ta­jem­nic, niż pieniędzy. -Isokrates
bar­dziej-strzeż ę-po­wie­rzo­nych-­jem­nic-ż-pieniędzy