Niż Chwilę Nie byłoby Cytaty

Niż Chwilę Nie byłoby Cytaty: Czyż is­tnieje bo­wiem coś bar­dziej prze­rażające­go, niż zdać so­bie sprawę, że ma­my chwilę te­raźniej­szą? To że pot­ra­fimy w ogóle przeżyć ten wstrząs, zaw­dzięcza­my wyłącznie te­mu, iż z jed­nej stro­ny chro­ni nas przeszłość, a z dru­giej przyszłość. -W » Virginia Woolf » Orlando


Niż Chwilę Nie byłoby Cytaty: Miłość jest gęstsza niż zapomnieć, przejrzystsza niż pamiętać, rzadsza niż fale są wzburzone, częstsza niż ponieść klęskę. -Edward Cummings


miłość-jest-gęstsza-ż-zapomnieć-przejrzystsza-ż-pamięć-rzadsza-ż-fale-są-wzburzone-częstsza-ż-ponieść-klęskę
Niż Chwilę Nie byłoby Cytaty: Co by było, gdy­by poez­ji nie było Ja­kich słów używa­liby kochankowie Nie wzo­rując się na poety słowie Czy można byłoby szum la­su opisać Plusk wo­dy, pro­mień słońca, blask księżyca Wszys­tko byłoby ta­kie jak wygląda Ale prze­cież ten stan nie jest możliwy Człowiek, osob­nik wyjątko­wo wrażliwy Poezję w ser­cu swoim czułym nosi Nie mu­si te­go zgrab­nym ry­mem głosić Co tam, opi­sane księżyc, słońce, las Bez me­tafor i rymów poez­ja jest w nas  -Naja


Niż Chwilę Nie byłoby Cytaty: I zaczy­nam żałować, że nie spo­tykam ludzi dru­gi raz. Tak bar­dzo zaczy­na mnie cieka­wić ja­kie byłoby ich zacho­wanie, reak­cje, mi­mika, pos­ta­wa ciała. Dziw­ne? Może. Ale....Wiesz...to cho­le*nie zaczy­na uwierać między łopat­ka­mi, może dla­tego, że co­raz częściej chciałabym ut­rzy­mać kon­takt wzro­kowy dłużej niż te przeklęte 3 sekundy. -VnK


Niż Chwilę Nie byłoby Cytaty: Mówią, że umiera ostatnia, na­zywają matką głupich. Jed­nak co tu dużo mówić? Le­piej wie­rzyć, niż się upić - wszak ok­ropnie jest się smucić. Usiąść, od­począć, dać so­bie chwilę... Czy to tak dużo? Czy to aż tyle? Przyjdą jeszcze dni jak motyle. Uwierz w to ze mną, ja się nie mylę. -Nieszczęście


Niż Chwilę Nie byłoby Cytaty: Nie byłoby ra­dości bez smutku. -Kornel Makuszyński


Niż Chwilę Nie byłoby Cytaty: Nie byłoby radości bez smutku. -Anonim


nie-byłoby-radoś-bez-smutku
Niż Chwilę Nie byłoby Cytaty: przez chwilę toń głęboko za­pom­nij o pa­mięta­niu za­pachu zgaszo­nego światła kro­kach ze­gara zmie­rzających do nie wiadomo snach nad ra­nem niedobudzonych codzien­nych powinnościach win­nych przy­jem­nościach przez chwilę pa­miętaj o za­pomi­naniu w zielon­ka­wej to­ni oczu dos­trzeżonych na skrzyżowa­niu wczo­raj i na wszys­tkie jutra  -Bise


Niż Chwilę Nie byłoby Cytaty: Jeśli nie byłoby Boga, trzeba by go wymyślić. -Wolter


jeśli-nie-byłoby-boga-trzeba-by-go-wymyślić
Niż Chwilę Nie byłoby Cytaty: I jeszcze ty­le niewidzial­ne­go, bez te­go nie byłoby nic widać. -Jan Twardowski


i jeszcze-ty­-niewidzial­ne­go-bez-te­go-nie byłoby-nic-widać
Niż Chwilę Nie byłoby Cytaty: Gdy­by ludzie by­li mądrzej­si, nie byłoby wca­le egoistów. -Mikołaj Gogol


gdy­by-ludzie-by­li-mądrzej­-nie byłoby-wca­-egoistów
Niż Chwilę Nie byłoby Cytaty: Bóg: Jeśli nie byłoby Boga trzeba by go wymyślić. -Wolter


bóg-jeśli-nie-byłoby-boga-trzeba-by-go-wymyślić
Niż Chwilę Nie byłoby Cytaty: Nie byłoby wielkiego geniuszu bez przymieszki szaleństwa. -Seneka


nie-byłoby-wielkiego-geniuszu-bez-przymieszki-szaleństwa
Niż Chwilę Nie byłoby Cytaty: Nie urodzić się, byłoby dla człowieka najlepszym. -Teogonis


nie-urodzić-ę-byłoby-dla-człowieka-najlepszym
Niż Chwilę Nie byłoby Cytaty: Gdybyśmy tolerowali u innych to, co tolerujemy u siebie, życie byłoby... nie do wytrzymania. -Georges Courteline


gdybyśmy-tolerowali-u-innych-to-co-tolerujemy-u-siebie-życie-byłoby-nie-do-wytrzymania
Niż Chwilę Nie byłoby Cytaty: Gdyby bohaterowie mieli czas do umysłu, nie byłoby żadnego bohaterstwa. -Peter Ustinov


gdyby-bohaterowie-mieli-czas-do-umysłu-nie-byłoby-żadnego-bohaterstwa
Niż Chwilę Nie byłoby Cytaty: Czy nie lepiej byłoby, zamiast tępić zło, szerzyć dobro? -Antoine De Saint - Exupery


Niż Chwilę Nie byłoby Cytaty: Czy nie lepiej byłoby zamiast tępić zło szerzyć dobro? -Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry