Nic Dob­re­go Cytaty

Nic Dob­re­go Cytaty: wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może  -sunrises


Nic Dob­re­go Cytaty: Kiedy mogę przyczy­nić się, żeby w człowieku dob­ro się ob­ja­wiło, no to przyczy­niam się. Mam chy­ba, do dias­ka, po te­mu pra­wo! Nie sprze­ciwiam się dob­ru. Dob­ru – słyszysz? Bo to niep­rawda, żebyśmy ab­so­lut­nie nie wie­dzieli, co jest dob­ro. My wiemy, że jest dob­ro. Wiemy, że stoi ono wyżej niż piękno. -Stefan Żeromski


Nic Dob­re­go Cytaty: Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa. -Wacław Potocki


dob­re-drze­wo-dob­rym ę-owo­cem-ok­ry­wa-dob­ry-człek-z dob­rych-czynów-poz­na­wany-bywa
Nic Dob­re­go Cytaty: ...dziś nie mogę już uczy­nić nic więc przynoszę Ci wiersze... tych kil­ka kryształków dob­rych słów składam na grób i dziękuję Ci z całego ser­ca za to, kim jestem... Mamie  -Seneka 18


Nic Dob­re­go Cytaty: Dob­ry gust nie ma nic wspólne­go z pieniędzmi. -Orson Scott Card


dob­ry-gust-nie  nic-wspólne­go-z pieniędzmi
Nic Dob­re­go Cytaty: Aby umieć czy­nić dob­ro, mu­sisz po­pełnić zło. -Mikołaj Gogol


aby-umieć-czy­ć-dob­ro-mu­sisz-po­pełć-zło
Nic Dob­re­go Cytaty: Dob­rze pi­sać, to znaczy czy­nić myśl widzialną. -Ambrose Bierce


dob­rze-pi­ć-to znaczy-czy­ć-myśl-widzialną
Nic Dob­re­go Cytaty: Kil­ka dob­rych słów. Dob­re słowa są dobrem. Dob­ro - owoc serc. -fyrfle


kil­ka-dob­rych-słów-dob­re-słowa-są dobrem-dob­ro- owoc-serc
Nic Dob­re­go Cytaty: Pan Bóg wszys­tko co dob­re może, lecz NIC NIE MU­SI !  -Jacob


pan-bóg-wszys­tko-co dob­re-może-lecz-nic-nie-mu­si- 
Nic Dob­re­go Cytaty: Nic nie jest tak dob­re jak to się wcześniej wydawało. -Eliot George Eliot (Mary Ann Evans)


Nic Dob­re­go Cytaty: Nic nie ro­bić jest cza­sem dob­rym lekarstwem. -Hipokrates


nic-nie ro­bić-jest cza­sem-dob­rym-lekarstwem
Nic Dob­re­go Cytaty: Dob­ro raz zło spotkało, Gdy zło na pus­ty­ni stało. Więc tak też powiada:


Nic Dob­re­go Cytaty: Dob­re uczyn­ki mogą ra­nić bar­dziej niż co­kol­wiek innego. -Margit Sandemo


dob­re-uczyn­ki-mogą-ra­ć-bar­dziej-ż-co­kol­wiek-innego
Nic Dob­re­go Cytaty: W sztu­ce może być coś dob­rze zro­bione al­bo źle, nic więcej. -Stanisław Lem


w sztu­-może-być-coś-dob­rze-zro­bione-al­bo-ź-nic-więcej
Nic Dob­re­go Cytaty: Nic dob­re­go nie wychodzi nig­dy z mie­sza­nia przy­jaźni z pracą i seksem. -M » Haruki Murakami » O czym mówię


Nic Dob­re­go Cytaty: Pat­rz dob­re­mu człowieko­wi na ręce, żeby ci przy­pad­kiem nic złego nie zrobił. -Michał Choromański


pat­rz-dob­re­mu-człowieko­wi-na rę-żeby- przy­pad­kiem-nic-złego-nie zrobił
Nic Dob­re­go Cytaty: Do trium­fu zła pot­rze­ba tyl­ko aby dob­rzy ludzie nic nie robili. -Edmund Burke


do trium­fu-zła-pot­rze­ba-tyl­ko-aby dob­rzy-ludzie-nic-nie robili
Nic Dob­re­go Cytaty: Kto nie wycho­wał się na dob­rej so­fie, ten nig­dy nie zro­zumie, czym ona jest. To tak jak z wycho­waniem na dob­rych książkach czy mu­zyce. Jed­na dob­ra so­fa rodzi następną dob­ra sofę, a zła so­fa - ko­lej­na złą. -Haruki Murakami