Nic Nie tworzy Przyszłości Cytaty

Nic Nie tworzy Przyszłości Cytaty: Nic nie tworzy przyszłości tak jak marzenia. Utopia dziś, krew i kości jutro. -Wiktor Hugo


nic-nie-tworzy-przyszłoś-tak-jak-marzenia-utopia-dziś-krew-i-koś-jutro
Nic Nie tworzy Przyszłości Cytaty: Nic nie tworzy przyszłości tak, jak marze­nia. Uto­pia dziś, krew i kości jutro. -Victor Marie Hugo


nic-nie tworzy-przyszłoś-tak-jak marze­nia-uto­pia dziś-krew-i koś-jutro
Nic Nie tworzy Przyszłości Cytaty: Bolesne problemy swego życia tworzy człowiek najczęściej wewnątrz siebie, tworzy wówczas, gdy szuka kompromisów, gdy usiłuje pogodzić to, czego pogodzić się nie da. -Tadeusz Olszański


bolesne-problemy-swego-życia-tworzy-człowiek-najczęściej-wewnątrz-siebie-tworzy-wówczas-gdy-szuka-kompromisów-gdy-usiłuje-pogodzić-to-czego
Nic Nie tworzy Przyszłości Cytaty: Człowiek nie jest is­totą, którą tworzy pot­rze­ba, lecz is­totą, którą tworzy pragnienie. -Gaston Bachelard


człowiek-nie jest is­totą-którą-tworzy-pot­rze­ba-lecz-is­totą-którą-tworzy-pragnienie
Nic Nie tworzy Przyszłości Cytaty: Człowiek nie jest istotą, którą tworzy potrzeba, lecz istotą, którą tworzy pragnienie. -Bachelard Gaston


człowiek-nie-jest-istotą-którą-tworzy-potrzeba-lecz-istotą-którą-tworzy-pragnienie
Nic Nie tworzy Przyszłości Cytaty: wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może  -sunrises


Nic Nie tworzy Przyszłości Cytaty: Przyszłości nie ma lub jest. Można ją rysować, opisywać w cyfrach, zamknąć w tabelach, nigdy nie będzie to miało nic wspólnego z tym, czym się okaże dla każdego we wszystkich następujących po sobie chwilach. -Izabela Bielińska


Nic Nie tworzy Przyszłości Cytaty: Miłość realizuje się poprzez naszą osobowość, nasz charakter. Prawidłowo ukształtowana osobowość tworzy prawidłowe związki między ludźmi, natomiast spaczony charakter tworzy spaczone związki. -Urszula Ruszkowska


Nic Nie tworzy Przyszłości Cytaty: ... tyl­ko mar­ny, niepo­ważany i nie­chciany wycho­waw­ca tworzy za­kazy i na­kazy... tworzy też straż do ich pil­no­wania... po­woli sta­je się ty­ranem i ka­tem... za­pomi­na czym jest miłość i miłosierdzie... ... po­ważany i kocha­ny wycho­waw­ca ufa wycho­wan­kom i ich sa­modys­cypli­nie... wie czym jest miłość i wybaczenie... -Irracja


Nic Nie tworzy Przyszłości Cytaty: Dwóch półgłówków nie tworzy jednej głowy. -Krystyna Sylwestrzak


dwóch-półgłówków-nie-tworzy-jednej-głowy
Nic Nie tworzy Przyszłości Cytaty: Wy­razów nikt nie tworzy – sa­me się rodzą. -Lucy Maud Montgomery


Nic Nie tworzy Przyszłości Cytaty: We­seląc się dziś, nie do­wie­rzaj przyszłości. -Horacy


we­seląc ę-dziś-nie do­wie­rzaj-przyszłoś
Nic Nie tworzy Przyszłości Cytaty: Szab­lo­nowe myśle­nie tworzy niewy­god­ne mundury. -Piotr Szreniawski


szab­lo­nowe-myś­nie-tworzy-niewy­god­ne-mundury
Nic Nie tworzy Przyszłości Cytaty: Pokolenie, które ignoruje historię, nie ma przeszłości - ani przyszłości. -Robert A. Heinlein


pokolenie-które-ignoruje-historię-nie-przeszłoś-ani-przyszłoś
Nic Nie tworzy Przyszłości Cytaty: Prze­ciw­ności kształtują ludzi, po­wodze­nie tworzy potwory. -Victor Marie Hugo


prze­ciw­noś-kształtują-ludzi-po­wodze­nie-tworzy-potwory
Nic Nie tworzy Przyszłości Cytaty: O przyszłości należy myśleć, lecz nie trzeba się o nią martwić. -Anonim


o-przyszłoś-należy-myść-lecz-nie-trzeba-ę-o-ą-martwić
Nic Nie tworzy Przyszłości Cytaty: At­mosferę w rodzi­nie wciąż jeszcze tworzy mat­ka. To ona jest w do­mu menedżerem. -Margaret Thatcher


at­mosferę-w rodzi­nie-wciąż-jeszcze-tworzy-mat­ka-to ona-jest w do­mu-menedżerem
Nic Nie tworzy Przyszłości Cytaty: Małością dnia dzisiejszego nie wolno kłaść się na progu do lepszej przyszłości. -Stefan Wyszyński kard


małośą-dnia-dzisiejszego-nie-wolno-kłaść-ę-na-progu-do-lepszej-przyszłoś