Nic Nie wychodzi Prośba O garść Nadziei Cytaty

Nic Nie wychodzi Prośba O garść Nadziei Cytaty: nic nie wychodzi prośba o garść nadziei grzesznik na klęczkach...   -Natuuś


nic-nie wychodzi-prośba-o garść-nadziei-grzesznik-na klęczkach- 
Nic Nie wychodzi Prośba O garść Nadziei Cytaty: Kto nie może mieć nadziei na nic, niech na nic nie traci nadziei. -Seneka


kto-nie-może-mieć-nadziei-na-nic-niech-na-nic-nie-traci-nadziei
Nic Nie wychodzi Prośba O garść Nadziei Cytaty: Nic dob­re­go nie wychodzi nig­dy z mie­sza­nia przy­jaźni z pracą i seksem. -M » Haruki Murakami » O czym mówię


Nic Nie wychodzi Prośba O garść Nadziei Cytaty: Człowiek to istota pełna nadziei i pomysłów, które są zaprzeczeniem tezy, że nic nie możemy zmienić. -Tom Clancy


człowiek-to-istota-pełna-nadziei-i-pomysłów-które-są-zaprzeczeniem-tezy-że-nic-nie-możemy-zmienić
Nic Nie wychodzi Prośba O garść Nadziei Cytaty: wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może  -sunrises


Nic Nie wychodzi Prośba O garść Nadziei Cytaty: Prośba o radę to w dziewięciu przypadkach na dziesięć domaganie się pochlebstwa. -Joan Collins


prośba-o-radę-to-w-dziewięciu-przypadkach-na-dziesięć-domaganie-ę-pochlebstwa
Nic Nie wychodzi Prośba O garść Nadziei Cytaty: Nig­dy nie rób so­bie na nic nadziei, bo jeśli coś się nie uda... po­rażka dot­knie cię podwójnie. -Zielona15


nig­dy-nie rób-so­bie-na nic-nadziei-bo śli-coś ę-nie uda-po­rażka dot­knie-ę-podwójnie
Nic Nie wychodzi Prośba O garść Nadziei Cytaty: Długo myślałem jak zat­rzy­mać ten cho­ler­ny czas, który ciągle prześci­ga nas spo­ciłem się cały, wyrzu­ciłem zegary chwilę spokój miałem, nic nie ty­kało tik-tik zaklęcie czy roz­kaz?, prośba czy trik? wreszcie eure­ka, trze­ba mi sczeznąć w mig już muszka za szczer­binką go­ni ce­lu, strze­liłem pros­to w lus­tro „przyjacielu”. -PraJaszczur


Nic Nie wychodzi Prośba O garść Nadziei Cytaty: Szczęście to tyl­ko garść pełna wody. -Janusz Leon Wiśniewski


Nic Nie wychodzi Prośba O garść Nadziei Cytaty: To niesamowite, jak garść pieniędzy czyni nędzę znośną. -George Bernard Shaw


to-niesamowite-jak-garść-pieniędzy-czyni-nędzę-znośną
Nic Nie wychodzi Prośba O garść Nadziei Cytaty: Kobieta panuje prośbą, mężczyzna rozkazem: ona wtedy, kiedy chce, on - kiedy może. -Johann Christian Rost


kobieta-panuje-prośbą-mężczyzna-rozkazem-ona-wtedy-kiedy-chce-on-kiedy-może
Nic Nie wychodzi Prośba O garść Nadziei Cytaty: Małe zwy­cięstwa. Cza­sem nie ma nadziei na nic in­ne­go, ale cza­sem nicze­go więcej nie trzeba. -Jeffery Deaver


małe-zwy­ęstwa-cza­sem nie  nadziei-na nic-in­ne­go-ale-cza­sem-nicze­go-więcej-nie trzeba
Nic Nie wychodzi Prośba O garść Nadziei Cytaty: Wciąż chcę pisać lepiej. W dzisiejszym świecie spotykamy się z twórczością cenionych nieraz umysłów, zarażonych rozpaczą, relatywizmem, niewiarą, materializmem, postmodernizmem. Wiersz religijny może wydać się za słaby, zbyt zagłuszony. Ale nie dostrzegany odbiorca jest, odbiorca, który szuka nadziei, prawdy, autentyzmu i nie idzie za tym, co modne. W świecie niewiary próbuję mówić o wierze, w świecie bez nadziei - o nadziei, w świecie bez miłości - o miłości. -Jan Twardowski


Nic Nie wychodzi Prośba O garść Nadziei Cytaty: mogąc co­raz mniej nie przes­ta­je chcieć to wszys­tko pot­rze­buje wstrząsu niczym burza garść leków za­mieniam na sport z nadzieją na dłoni  -Smurf007


mogąc-co­raz-mniej-nie-przes­­-chcieć-to-wszys­tko-pot­rze­buje-wstrząsu-niczym-burza-garść-leków-za­mieniam-na sport-z-nadzieją
Nic Nie wychodzi Prośba O garść Nadziei Cytaty: Dziew­czy­na wyszła i już nie wróciła W do­mu wzięła garść tab­le­tek i wódką je popiła Tak za­kończyła życie ta is­to­ta młoda Jak wi­dać miłość za­bija, a szkoda  -PannaNieważna


dziew­czy­na-wyszła-i już-nie wróła-w-do­mu-wzięła-garść-tab­­tek-i wódką- popiła-tak-za­kończyła-życie- is­to­-młoda-jak
Nic Nie wychodzi Prośba O garść Nadziei Cytaty: Ra­dos­ny uśmiech kry­je cza­sem w so­bie smu­tek głębo­ki. Nie mówisz o swoich prob­le­mach i wszys­cy myślą, że jes­teś sil­na. Sil­na, ale łat­wo ją zra­nić. Wszys­cy myślą, że łat­wo jej wszys­tko w życiu wychodzi, bo jest ład­na, a ona za­cis­ka zęby i działa, żeby udo­wod­nić swoją war­tość. Niektórzy myślą, że pew­nie jest wyb­redna, a ona jest zbyt dum­na na pew­ne spra­wy. Życie jest pełne sprzeczności. -Elizabetta


Nic Nie wychodzi Prośba O garść Nadziei Cytaty: Czy pani wie, co to jest nie przynieść człowiekowi nadziei? To gorzej niż go oślepić i zabić. Ja wiem, że on czeka na tę nadzieję, i to ode mnie. Ja nie mogę z nim rozmawiać; ja czuję, że sam nie powinienem żyć. Cóż jest warte własne życie, jeśli się innym nie przynosi nadziei? -Marek Hłasko


Nic Nie wychodzi Prośba O garść Nadziei Cytaty: Ser­ce weź się w garść i po­kochaj ko­goś A ty ro­zum zro­zum że nie tak łat­wo ko­goś pokochać  -Natala ;)


ser­-weź ę-w garść-i po­kochaj-ko­goś-a-ty ro­zum-zro­zum-że nie tak-łat­wo-ko­goś-pokochać