Nicze­go Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nicze­go Cytaty: Na życie trze­ba pat­rzeć z dys­tansem, nicze­mu się nie dzi­wiąc, nicze­go nie potępiając. I cie­szyć się każdym dro­biaz­giem: że zak­witły kwiaty i że ład­nie się wygląda w no­wej sukience... -Anna Dymna
Nicze­go Cytaty: Fi­lozo­fia nicze­go nie wy­jaśnia i z nicze­go nie wy­ciąga wniosków – spra­wia je­dynie, że dos­trze­gamy rzeczy, które bez niej mogłyby ujść naszej uwadze. A jeśli wszys­tko jas­no widzi­my, nie ma już nic, co trze­ba by ob­jaśniać. Kto wie, może dla­tego, że to co przed na­mi jest uk­ry­te, wca­le nas nie interesuje. -Ludwig Wittgenstein
Nicze­go Cytaty: Nie bierz nicze­go do siebie. -Don Miguel Ruiz
Nicze­go Cytaty: Nie rób nicze­go na siłę. -Kleobulos z Lindos
Nicze­go Cytaty: In­try­ga wyższa jest od ta­len­tu: z nicze­go ro­bi coś. -Honoré de Balzac
in­try­ga-wyższa-jest od ­len­-z nicze­go-ro­bi-coś
Nicze­go Cytaty: być choć przez chwilę pucha­rem wi­na w twych ustach o niczym in­nym nie marzę nicze­go nie pragnę pur­purą słodyczy wonnością nektarem nicze­go więcej nie pragnę o niczym nie marzę być choć przez chwilę pucha­rem wi­na w twych ustach i dot­knąć two­jego języka  -Deszcz
Nicze­go Cytaty: Miłość rodzi się z nicze­go, a umiera ze wszystkiego. -Alfons Karr
miłość-rodzi ę-z nicze­go-a umiera-ze wszystkiego
Nicze­go Cytaty: Kto w działaniu się wa­ha, ten nicze­go nie dokona. -Kung-Sun Jang
kto-w działaniu ę-wa­ha-ten-nicze­go-nie dokona
Nicze­go Cytaty: Je­den z uroków mo­dy po­lega na tym, że nicze­mu nie służy. -Francoise Giroud
je­den-z uroków-mo­dy-po­lega-na tym-że nicze­mu-nie służy
Nicze­go Cytaty: W sa­moog­ra­nicze­niu jest wiel­kość mistrza. -Johann Wolfgang Goethe
Nicze­go Cytaty: Człowiek nie pot­ra­fi stwarzać z nicze­go, to bos­ka umiejętność. -Olga Tokarczuk
człowiek-nie pot­ra­fi-stwarzać-z nicze­go-to bos­ka-umiejętność
Nicze­go Cytaty: Jeśli mówisz prawdę, nie mu­sisz nicze­go pamiętać. -Mark Twain
jeśli-mówisz-prawdę-nie mu­sisz-nicze­go-pamięć
Nicze­go Cytaty: Żyj tak, abyś umierając, nicze­go nie żałował. -Patrick Poivre d'Arvor
Nicze­go Cytaty: Pod­czas woj­ny nicze­go nie na­leży lekceważyć. -Neops
pod­czas-woj­ny-nicze­go-nie na­ży-lekceważyć
Nicze­go Cytaty: Miłość, to znaczy da­wać, nie ocze­kując nicze­go w zamian. -Margit Sandemo
miłość-to znaczy-da­wać-nie ocze­kując-nicze­go-w zamian
Nicze­go Cytaty: Człowiek nicze­go nie może uczy­nić wbrew sobie. -M » Sándor Márai » Magia
Nicze­go Cytaty: Nie jes­teśmy og­ra­nicze­ni wiekiem. Upływające la­ta nas wyzwalają. -Stu Mittleman
nie-jes­teśmy-og­ra­nicze­-wiekiem-upływają ­-nas-wyzwalają
Nicze­go Cytaty: Przy­wiąza­nie jest og­ra­nicze­niem sa­mego siebie. -Masashi Kishimoto
przy­wiąza­nie-jest og­ra­nicze­niem-­mego-siebie
Nicze­go Cytaty: Nie żyje­my obok siebie, a mam wrażenie, że gra­niczę z cudem. -MyArczi
nie-żyje­my-obok-siebie-a mam-wrażenie-że gra­niczę-z cudem
Nicze­go Cytaty: Nicze­go - a zwłaszcza ko­biet - nie zdo­bywa się z założony­mi rękami. -Janusz Roś
nicze­go- a zwłaszcza-ko­biet- nie zdo­bywa ę-z założony­mi-rękami
Nicze­go Cytaty: Kto prze­sypia okazję, ten się nicze­go nie dochrapie. -Artur Nikolski
kto-prze­sypia-okazję-ten ę-nicze­go-nie dochrapie
Nicze­go Cytaty: -Te­raz, gdy uj­rzałem już prawdę, nie widzę nicze­go złego w kłamaniu.-  -karaczan19
te­raz-gdy-uj­rzałem-już-prawdę-nie widzę-nicze­go-złego-w kłamaniu- 
Nicze­go Cytaty: Brat.Siostra. Ni­by tak blis­cy,jed­nak nie wiedzący nicze­go o sobie. -królik xd
bratsiostra-ni­by-tak-blis­cyjed­nak-nie wiedzący-nicze­go-o sobie
Nicze­go Cytaty: Za­bie­rzcie mo­je życie, sko­ro nicze­go więcej nie pot­ra­filiście mi zabrać. -Maja Lidia Kossakowska
za­bie­rzcie-mo­-życie-sko­ro-nicze­go-więcej-nie pot­ra­filiście-mi zabrać
Nicze­go Cytaty: często się mijali ta­ki mieli okres do nicze­go więcej ra­zem nie doszli. -bystry.76
często ę-mijali-­ki-mieli-okres-do-nicze­go-więcej-ra­zem-nie doszli
Nicze­go Cytaty: Pa­sożyt­nicze żywota Po­jawiają się zwyczaj­nie nieproszeni. Tak na krzy­wy ryj. -Papużka
pa­sożyt­nicze-żywota-po­jawiają-ę-zwyczaj­nie-nieproszeni-tak-na krzy­wy-ryj
Nicze­go Cytaty: Miłość tyl­ko wte­dy nie żąda nicze­go, kiedy wie­rzy, że po­siada wszystko. -Władysław Grzeszczyk
miłość-tyl­ko-wte­dy-nie żąda-nicze­go-kiedy-wie­rzy-że po­siada-wszystko
Nicze­go Cytaty: Człowiek jest je­dynym stworze­niem, które kon­su­muje, nicze­go nie produkując. -George Orwell
człowiek-jest ­dynym-stworze­niem-które-kon­su­muje-nicze­go-nie produkując
Nicze­go Cytaty: Nicze­go nie można wyk­luczyć, ale we wszys­tko na­leży też wątpić. -Jostein Gaarder
nicze­go-nie można-wyk­luczyć-ale-we wszys­tko-na­ży-też-wątpić
Nicze­go Cytaty: Z ludźmi zaw­sze jest tak, że wiedząc wiele, nicze­go nie wiedzą do końca. -Andrzej Krzepkowski
z ludźmi-zaw­sze-jest tak-że wiedząc-wiele-nicze­go-nie wiedzą-do końca
Nicze­go Cytaty: W rzeczy­wis­tości nie poz­na­jemy nicze­go, po­nieważ praw­da kry­je się w głębi. -Demokryt
w rzeczy­wis­toś-nie poz­na­jemy-nicze­go-po­nieważ-praw­da-kry­ ę-w głębi
Nicze­go Cytaty: Nie to naj­ciężej wyz­nać, co w nas jest zbrod­nicze, ale co wstyd­li­we i śmieszne. -Jean-Jacques (Jan Jakub) Rousseau
nie-to naj­ężej-wyz­nać-co w nas-jest zbrod­nicze-ale-co wstyd­li­we-i śmieszne
Nicze­go Cytaty: His­to­ria nie uczy nas właści­wie nicze­go in­ne­go po­za tym, na czym po­lega złe rządzenie. -Thomas Jefferson
his­to­ria-nie uczy-nas-właś­wie-nicze­go-in­ne­go-po­za-tym-na czym-po­lega-złe-rządzenie
Nicze­go Cytaty: Zło jest to żad­na na­tura, a naz­wa ta nie oz­nacza nicze­go in­ne­go jak tyl­ko brak dobra. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
zło-jest to żad­na-na­tura-a naz­wa- nie oz­nacza-nicze­go-in­ne­go-jak tyl­ko-brak-dobra
Nicze­go Cytaty: Nie masz nicze­go na świecie, ni człeka, ni diabła, którą miałbyś za równie po­dej­rzaną jak miłość. -Umberto Eco
nie-masz-nicze­go-na świecie- człeka- diabła-którą-miałbyś-za równie-po­dej­rzaną-jak miłość