Nicze­go Cytaty

Nicze­go Cytaty: Na życie trze­ba pat­rzeć z dys­tansem, nicze­mu się nie dzi­wiąc, nicze­go nie potępiając. I cie­szyć się każdym dro­biaz­giem: że zak­witły kwiaty i że ład­nie się wygląda w no­wej sukience... -Anna Dymna


Nicze­go Cytaty: Fi­lozo­fia nicze­go nie wy­jaśnia i z nicze­go nie wy­ciąga wniosków – spra­wia je­dynie, że dos­trze­gamy rzeczy, które bez niej mogłyby ujść naszej uwadze. A jeśli wszys­tko jas­no widzi­my, nie ma już nic, co trze­ba by ob­jaśniać. Kto wie, może dla­tego, że to co przed na­mi jest uk­ry­te, wca­le nas nie interesuje. -Ludwig Wittgenstein


Nicze­go Cytaty: Nie bierz nicze­go do siebie. -Don Miguel Ruiz


Nicze­go Cytaty: Nie rób nicze­go na siłę. -Kleobulos z Lindos


Nicze­go Cytaty: In­try­ga wyższa jest od ta­len­tu: z nicze­go ro­bi coś. -Honoré de Balzac


in­try­ga-wyższa-jest od ­len­-z nicze­go-ro­bi-coś
Nicze­go Cytaty: być choć przez chwilę pucha­rem wi­na w twych ustach o niczym in­nym nie marzę nicze­go nie pragnę pur­purą słodyczy wonnością nektarem nicze­go więcej nie pragnę o niczym nie marzę być choć przez chwilę pucha­rem wi­na w twych ustach i dot­knąć two­jego języka  -Deszcz


Nicze­go Cytaty: Miłość rodzi się z nicze­go, a umiera ze wszystkiego. -Alfons Karr


miłość-rodzi ę-z nicze­go-a umiera-ze wszystkiego
Nicze­go Cytaty: Kto w działaniu się wa­ha, ten nicze­go nie dokona. -Kung-Sun Jang


kto-w działaniu ę-wa­ha-ten-nicze­go-nie dokona
Nicze­go Cytaty: Je­den z uroków mo­dy po­lega na tym, że nicze­mu nie służy. -Francoise Giroud


je­den-z uroków-mo­dy-po­lega-na tym-że nicze­mu-nie służy
Nicze­go Cytaty: W sa­moog­ra­nicze­niu jest wiel­kość mistrza. -Johann Wolfgang Goethe


Nicze­go Cytaty: Człowiek nie pot­ra­fi stwarzać z nicze­go, to bos­ka umiejętność. -Olga Tokarczuk


człowiek-nie pot­ra­fi-stwarzać-z nicze­go-to bos­ka-umiejętność
Nicze­go Cytaty: Jeśli mówisz prawdę, nie mu­sisz nicze­go pamiętać. -Mark Twain


jeśli-mówisz-prawdę-nie mu­sisz-nicze­go-pamięć
Nicze­go Cytaty: Żyj tak, abyś umierając, nicze­go nie żałował. -Patrick Poivre d'Arvor


Nicze­go Cytaty: Pod­czas woj­ny nicze­go nie na­leży lekceważyć. -Neops


pod­czas-woj­ny-nicze­go-nie na­ży-lekceważyć
Nicze­go Cytaty: Miłość, to znaczy da­wać, nie ocze­kując nicze­go w zamian. -Margit Sandemo


miłość-to znaczy-da­wać-nie ocze­kując-nicze­go-w zamian
Nicze­go Cytaty: Człowiek nicze­go nie może uczy­nić wbrew sobie. -M » Sándor Márai » Magia


Nicze­go Cytaty: Nie jes­teśmy og­ra­nicze­ni wiekiem. Upływające la­ta nas wyzwalają. -Stu Mittleman


nie-jes­teśmy-og­ra­nicze­-wiekiem-upływają ­-nas-wyzwalają
Nicze­go Cytaty: Przy­wiąza­nie jest og­ra­nicze­niem sa­mego siebie. -Masashi Kishimoto


przy­wiąza­nie-jest og­ra­nicze­niem-­mego-siebie