Nie Is­tnieją Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nie Is­tnieją Cytaty: O bo­gach nie mogę wie­dzieć ani czy is­tnieją, ani czy nie is­tnieją, ani też ja­ka jest ich is­to­ta i jak się po­jawiają. Wiele bo­wiem rzeczy stoi na przeszkodzie, aby można było coś o tym wie­dzieć; niemożli­wość od­po­wied­niego doświad­cze­nia zmysłowe­go i krótkość życia człowieka. -Protagoras z Abdery
Nie Is­tnieją Cytaty: Nie is­tnieją kłam­stwa, a je­dynie ka­lekie prawdy. -Baruch Spinoza
nie-is­tnieją-kłam­stwa-a ­dynie-ka­lekie-prawdy
Nie Is­tnieją Cytaty: Is­tnieją ko­biety, które nie są piękne, lecz tyl­ko tak wyglądają. -Karl Kraus
is­tnieją-ko­biety-które-nie są piękne-lecz-tyl­ko-tak-wyglądają
Nie Is­tnieją Cytaty: Młodzież sta­je się do­rosła, gdy ro­zumie, że nie is­tnieją dorośli. -Gilbert Cesbron
młodzież-sta­ ę-do­rosła-gdy-ro­zumie-że nie is­tnieją-dorośli
Nie Is­tnieją Cytaty: Is­tnieją ta­kie chwi­le uniesienia, że na­wet nie wiesz kiedy spadłeś. in­sp. deizi  -Papużka
is­tnieją-­kie-chwi­-uniesienia-że na­wet-nie wiesz-kiedy-spadłeś-in­sp-deizi 
Nie Is­tnieją Cytaty: Krzyżacy na­dal is­tnieją. 01.07.2016r. -Emilia Szumiło
Nie Is­tnieją Cytaty: Sko­ro is­tnieją ro­boczo­godzi­ny i la­ta świet­lne, to dlacze­go nie met­ryczny obłęd. -Joanne Greenberg
sko­ro-is­tnieją-ro­boczo­godzi­ny-i ­-świet­lne-to dlacze­go-nie met­ryczny-obłęd
Nie Is­tnieją Cytaty: Dla praw­dzi­wego ro­zumienia się serc nie is­tnieją różni­ce wieku. -Malwida von Meysenbug
dla-praw­dzi­wego-ro­zumienia ę-serc-nie is­tnieją-róż­-wieku
Nie Is­tnieją Cytaty: Is­tnieją ludzie, którzy do końca życia mają za złe żeb­ra­kowi, że mu nie da­li jałmużny. -Karl Kraus
is­tnieją-ludzie-którzy-do końca-życia-mają-za złe-żeb­ra­kowi-że mu nie da­li-jałmużny
Nie Is­tnieją Cytaty: is­tnieją kobiety nie dos­tar­czające uciechy a ra­dość z te­go mają że nicze­go nie dają. -bystry.76
is­tnieją-kobiety-nie-­tar­czają-uciechy-a-ra­dość-z te­go-mają-że-nicze­go-nie dają
Nie Is­tnieją Cytaty: Nie tyl­ko ludzie, ich pla­ny i rachu­by is­tnieją na świecie. By­tują również na nim za­raz­ki gruźlicy. -Paweł Jasienica
nie-tyl­ko-ludzie-ich-pla­ny-i rachu­by-is­tnieją-na świecie-by­tują również-na nim-za­raz­ki-gruźlicy
Nie Is­tnieją Cytaty: Is­tnieją dwa rodza­je ko­biet: bo­ginie i wycieraczki. -Pablo Ruiz Picasso
is­tnieją-dwa-rodza­-ko­biet-bo­ginie-i wycieraczki
Nie Is­tnieją Cytaty: Is­tnieją dwie po­kojo­we for­my prze­mocy: pra­wo i przyzwoitość. -Johann Wolfgang Goethe
is­tnieją-dwie-po­kojo­we-for­my-prze­mocy-pra­wo-i przyzwoitość
Nie Is­tnieją Cytaty: W uli­cach ludzkiej duszy is­tnieją śle­pe zaułki, w które nig­dy nie po­win­na zapędzać nas żad­na ukocha­na osoba.. -Riot
w uli­cach-ludzkiej-duszy-is­tnieją-ś­pe-zaułki-w które-nig­dy-nie po­win­na-zapędzać-nas-żad­na-ukocha­na-osoba
Nie Is­tnieją Cytaty: gryzą się style ach zi­mowe motyle kos­tnieją tyle  -Cykam
gryzą ę-style-ach-zi­mowe-motyle-kos­tnieją-tyle 
Nie Is­tnieją Cytaty: Na­wet drze­wa próchnieją przed­wcześnie, a prze­cież is­tnieją bezgrzesznie. -Jacek Kaczmarski
na­wet-drze­wa-próchnieją-przed­wcześnie-a prze­cież-is­tnieją-bezgrzesznie
Nie Is­tnieją Cytaty: Mu­sisz uwie­rzyć, że is­tnieją Pocałunki, Radości - Ryzyka War­te podjęcia. -wonderful348
mu­sisz-uwie­rzyć-że is­tnieją-pocałunki-radoś-ryzyka-war­te-podjęcia
Nie Is­tnieją Cytaty: Is­tnieją me­tafo­ry bar­dziej rzeczy­wis­te niż ludzie chodzący po ulicy. -Fernando Pessoa
is­tnieją-me­tafo­ry-bar­dziej-rzeczy­wis­te-ż-ludzie-chodzący-po ulicy
Nie Is­tnieją Cytaty: Is­tnieją ludzie, którym uda­je się połączyć korzyści świata z be­nefic­ja­mi prześladowania. -Karl Kraus
is­tnieją-ludzie-którym uda­ ę-połączyć-korzyś-świata-z be­nefic­ja­mi-prześladowania
Nie Is­tnieją Cytaty: Czy is­tnieją gra­nice człowie­czeństwa?, a czy mor­derca to jeszcze człowiek?, a jeśli nie - to kto?  -Niusza
czy-is­tnieją-gra­nice-człowie­czeństwa-a czy-mor­derca-to jeszcze-człowiek-a śli-nie - to kto 
Nie Is­tnieją Cytaty: Dziec­ko, które w nas mie­szka, ufa, że is­tnieją gdzieś mędrcy znający prawdę. -Czesław Miłosz
dziec­ko-które-w nas-mie­szka-ufa-że is­tnieją-gdzieś-mędrcy-znający-prawdę
Nie Is­tnieją Cytaty: Od­ważny, to nie ten kto się nie boi, ale ten który wie, że is­tnieją rzeczy ważniej­sze niż strach. -Autor nieznany
od­ważny-to nie ten-kto ę-nie boi-ale-ten-który-wie-że is­tnieją-rzeczy-ważniej­sze-ż-strach
Nie Is­tnieją Cytaty: Is­tnieją trzy spo­soby od­działywa­nia na człowieka: szan­taż, wódka, groźba zabójstwa. -Władimir Władimirowicz Putin
is­tnieją-trzy-spo­soby-od­działywa­nia-na człowieka-szan­ż-wódka-groźba-zabójstwa
Nie Is­tnieją Cytaty: Is­tnieją kra­je tak słabo roz­wi­nięte, że da­rowa­nie im nieza­leżności miałoby ta­ki sam sku­tek, jak da­rowa­nie dziec­ku brzytwy. -Beaverbrook (William Maxwell Aitken)
is­tnieją-kra­-tak-słabo-roz­wi­ęte-że da­rowa­nie-im nieza­żnoś-miałoby-­ki-sam-sku­tek-jak da­rowa­nie-dziec­ku-brzytwy
Nie Is­tnieją Cytaty: Nie is­tnieją stre­fy za­pom­nienia. Przy­naj­mniej je­den człowiek zaw­sze ut­rzy­ma się przy życiu i zda relację. -Hannah Arendt
nie-is­tnieją-stre­fy-za­pom­nienia-przy­naj­mniej ­den-człowiek-zaw­sze-ut­rzy­ ę-przy-życiu-i zda-relację
Nie Is­tnieją Cytaty: Doświad­cze­nie jest bar­dzo kosztowną szkołą, niem­niej is­tnieją głup­cy, którzy w żad­nej in­nej nicze­go nie umieją się nauczyć. -Benjamin Franklin
doświad­cze­nie-jest bar­dzo-kosztowną-szkołą-niem­niej-is­tnieją-głup­cy-którzy-w żad­nej-in­nej-nicze­go-nie umieją ę
Nie Is­tnieją Cytaty: Pa­miętaj że is­tnieją rzeczy , które po­wodują szczęście Wys­tar­czy tyl­ko je­den uśmiech , gest , dotyk  -Intryga
pa­miętaj-że is­tnieją-rzeczy- które-po­wodują-szczęście-wys­tar­czy-tyl­ko-­den-uśmiech- gest- dotyk 
Nie Is­tnieją Cytaty: Baśnie są bar­dziej niż praw­dzi­we, nie dla­tego iż mówią nam, że is­tnieją smo­ki, ale że uświada­miają, iż smo­ki można pokonać. -Gilbert Keith Chesterton
baśnie-są bar­dziej-ż-praw­dzi­we-nie dla­tego-iż mówią-nam-że is­tnieją-smo­ki-ale-że uświada­miają-iż smo­ki-można
Nie Is­tnieją Cytaty: Szlachet­ne cechy is­tnieją nap­rawdę u szlachet­nych ludzi. -Hipokrates
szlachet­ne-cechy-is­tnieją-nap­rawdę-u szlachet­nych-ludzi
Nie Is­tnieją Cytaty: Is­tnieją trzy rzeczy, które czuć rybą. Jedną z nich jest ryba.   -Frank Zappa
is­tnieją-trzy-rzeczy-które-czuć-rybą-jedną z nich-jest ryba- 
Nie Is­tnieją Cytaty: Is­tnieją na tym świecie pa­sożyty i co mnie naj­bar­dziej prze­raża - na­wet w ra­zie woj­ny nuk­lear­nej : one przeżyją!  -Niusza
is­tnieją-na tym-świecie-pa­sożyty-i co mnie-naj­bar­dziej-prze­raża- na­wet-w ra­zie-woj­ny-nuk­lear­nej- one-przeżyją 
Nie Is­tnieją Cytaty: Nie wierzę w piekło ani w niebo; a jeśli na­wet is­tnieją, to mnie i tak wszys­tko jed­no. Nie chcę nic wie­dzieć o tym układzie, który nag­radza hi­pok­rytów, a ska­zuje pogrążonych w rozpaczy. -M » Eduardo Mendoza » Rok potopu
Nie Is­tnieją Cytaty: Przy­pad­ki nie is­tnieją, wszys­tko dzieje się dla mnie i prze­ze mnie, a kiedy już przejdę moją drogę, u jej kre­su zro­zumiem włas­ne życie. -Imre Kertész
przy­pad­ki-nie is­tnieją-wszys­tko-dzieje ę-dla-mnie-i prze­ze-mnie-a kiedy-już-przejdę-moją-drogę-u jej-kre­su-zro­zumiem
Nie Is­tnieją Cytaty: Bo­gowie może is­tnieją, a może nie. Dlacze­go więc i tak w nich nie wie­rzyć? Jeśli to wszys­tko praw­da, to po śmier­ci tra­fisz w przy­jem­ne miej­sce, a jeśli nie, to prze­cież nic nie tracisz. -Terry Pratchett
Nie Is­tnieją Cytaty: Na świecie is­tnieją ludzie wrażli­wi, tyl­ko się uk­ry­wają, bo gdy­by się ujaw­ni­li to in­ni pat­rzy­li by na nich jak na obcych. -Ryder
na świecie-is­tnieją-ludzie-wrażli­wi-tyl­ko ę-uk­ry­wają-bo gdy­by ę-ujaw­­li-to in­-pat­rzy­li-by na nich-jak na obcych