Nie Ma Większej Siły Nad Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nie Ma Większej Siły Nad Cytaty: Nie ma większej siły nad myśl. -Stanisław
Nie Ma Większej Siły Nad Cytaty: Nie ma siły większej niż prawdziwa miłość. -Seneka
nie-ły-większej-ż-prawdziwa-miłość
Nie Ma Większej Siły Nad Cytaty: Nie ma większej nieprzyzwoitości nad ignorancję ani rzeczy bardziej przykrej nad obcowanie z prostakiem. -Giovanni Boccaccio
nie-większej-nieprzyzwoitoś-nad-ignorancję-ani-rzeczy-bardziej-przykrej-nad-obcowanie-z-prostakiem
Nie Ma Większej Siły Nad Cytaty: Nie ma większej nieprzywoitości nad ignorancję, ani rzezcy bardziej przykrej nad obcowanie z prostakiem. -Anonim
nie-większej-nieprzywoitoś-nad-ignorancję-ani-rzezcy-bardziej-przykrej-nad-obcowanie-z-prostakiem
Nie Ma Większej Siły Nad Cytaty: Nie ma mądrości większej nad szczerość. -Benjamin Disraeli
Nie Ma Większej Siły Nad Cytaty: Nie masz większej mądrości nad mądrość powrotu. -Jarosław Iwaszkiewicz
Nie Ma Większej Siły Nad Cytaty: Moc: Wiele jest mocy lecz nie ma większej nad człowieka. -Sofokles
moc-wiele-jest-mocy-lecz-nie-większej-nad-człowieka
Nie Ma Większej Siły Nad Cytaty: przez tą miłość dusza ma zma­teriali­zowała się bez reszty fun­kcjo­nuję, stąpam po ziemi śmielej niż wte­dy, gdy nie chciałam zejść do ludzi, a musiałam mam ciało, czuję jak mnie dotykasz całujesz, żyję żyję Tobą wcześniej sobą tyl­ko żyłam tyl­ko duszą byłam, tyl­ko duszą fan­tasma­gorie, które przek­ra­dały się przez moją głowę nieprzerwanie uno­siły mnie nad ziemią nad chaosem nad ludźmi nos­talgiczną samotność wy­pełniłeś swym istnieniem mi­liony słów zagłuszają myśli te myśli, które usypiały i te które zabijały  -wenaa01
Nie Ma Większej Siły Nad Cytaty: Czas się zat­rzy­mał na tej łące Nad na­mi tańczą ważki splecione I tyl­ko trochę pok­rzy­wa piecze Sto­py wędrówką umęczone Chab­ry błęki­tem swoim kuszą By chwilkę przy nich po­leżeć, pomarzyć W cu­dow­nym błęki­cie się zanurzyć I chwi­li od­dać się odważyć.
Nie Ma Większej Siły Nad Cytaty: W niebie będziemy się dzi­wić trzem rzeczom: nad ty­mi, których tu nie ma; nad ty­mi, którzy tu są; nad na­mi sa­mymi, w ja­ki sposób się tu znaleźliśmy. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
Nie Ma Większej Siły Nad Cytaty: To nie pog­rzeb To kurha­ny Co nad łąką Suną wolno Otu­lona mgła wo­koło Wle­wa mie­dzy drze­wa Nad mo­giłą Czy­ni okrąg Tędy szły Na­rodów tłumy Nad je­zioro Czy­nić cza­ry Płynie or­szak Z da­wien mglis­ty Nad je­zioro - W noc Kupały  -RozaR
Nie Ma Większej Siły Nad Cytaty: Już zbli­za sie ... do­gania mnie nie pot­ra­fię już biec....siły mi brak, opuści­li mnie odi­zolo­walam się... tak ... Nie mam siły by biec  -Dżemowa
już-zbli­za-sie-do­gania mnie-nie pot­ra­fię-już-biecły-mi brak-opuś­li-mnie-odi­zolo­walam-ę-tak -nie mam-ły
Nie Ma Większej Siły Nad Cytaty: Nie ma większej radości dla głupiego jak znaleźć głupszego od siebie. -Aleksander Fredro
nie-większej-radoś-dla-głupiego-jak-znaleźć-głupszego-od-siebie
Nie Ma Większej Siły Nad Cytaty: Nie ma większej radości dla głupiego, jak znaleźć głupszego od siebie. -Aleksander Fredro
nie-większej-radoś-dla-głupiego-jak-znaleźć-głupszego-od-siebie
Nie Ma Większej Siły Nad Cytaty: Nic nie daje większej odwagi lękliwemu niż lęk bliźniego. -Umberto Eco
nic-nie-daje-większej-odwagi-lękliwemu-ż-lęk-bliźniego
Nie Ma Większej Siły Nad Cytaty: Nie ma większej za­razy, niż roz­kosz zmysłowa, da­na ludziom przez naturę. -Cyceron
nie- większej-za­razy-ż-roz­kosz-zmysłowa-da­na-ludziom-przez-naturę
Nie Ma Większej Siły Nad Cytaty: Dla większej chwały Bożej. -Ignacy Loyola Św
Nie Ma Większej Siły Nad Cytaty: Po­dej­mując próbę prze­wer­to­wania swo­jego wnętrza licz się z tym, że Twe ręce mogą zacząć drżeć przez co Twa mas­ka nie będzie już tak ideal­nie przy­legać do twarzy... A wte­dy w ser­cu zaczną pul­so­wać emoc­je, których ogar­nięcie nastąpi kosztem siły... Siły, która trzy­ma Cię w tej gonitwie... -patt_
Nie Ma Większej Siły Nad Cytaty: Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swo­je od­da­je za przy­jaciół swoich. -Jezus Chrystus
nikt-nie  większej-miłoś-od tej-gdy-ktoś-życie-swo­-od­da­-za przy­jaciół-swoich
Nie Ma Większej Siły Nad Cytaty: Nic nie da­je większej przy­jem­ności, jak spra­wienie jej dru­giej osobie. -bloodymery
nic-nie da­-większej-przy­jem­noś-jak spra­wienie-jej-dru­giej-osobie
Nie Ma Większej Siły Nad Cytaty: Dla ludzi naprawdę wielkich nie ma większej radości od tej, gdy drugim mogą sprawić radość. -Wilhelm Keppler
dla-ludzi-naprawdę-wielkich-nie-większej-radoś-od-tej-gdy-drugim-mogą-sprawić-radość
Nie Ma Większej Siły Nad Cytaty: Ja­kież są nudne W większej części te książki Lek­tu­ry szkolne  -Lola_♡
ja­kież-są nudne-w-większej-częś-te książki-lek­­ry-szkolne 
Nie Ma Większej Siły Nad Cytaty: Piękno kosztuje, jest szalenie drogie, a złudne i zmienne. Nie ma większego marnotrawstwa ani też większej iluzji. -Ivo Andric
piękno-kosztuje-jest-szalenie-drogie-a-złudne-i-zmienne-nie-większego-marnotrawstwa-ani-też-większej-iluzji
Nie Ma Większej Siły Nad Cytaty: Miłość kpi so­bie z za­sad, a nic nie ma większej war­tości, niż to, cze­go zdo­być nie można. -Jodi Picoult
miłość-kpi-so­bie-z za­sad-a nic-nie  większej-war­toś-ż-to-cze­go-zdo­być-nie można
Nie Ma Większej Siły Nad Cytaty: Stu­diowa­nie ob­razów pro­wadzi do stu­diów nad człowiekiem, a stu­dia nad człowiekiem pro­wadzą do zasępienia nad sta­nem świata. -R » Anne Rice » Wampir Armand
stu­diowa­nie-ob­razów-pro­wadzi-do stu­diów-nad-człowiekiem-a stu­dia-nad-człowiekiem-pro­wadzą-do zasępienia-nad-sta­nem-świata
Nie Ma Większej Siły Nad Cytaty: Mężów zaślepia po większej części nie miłość do żon, ale miłość własna. -Henryk Sienkiewicz
mężów-zaślepia-po-większej-częś-nie-miłość-do-żon-ale-miłość-własna
Nie Ma Większej Siły Nad Cytaty: Każda po­rażka niesie w so­bie ziar­no równej lub na­wet większej korzyści. -Napoleon Hill
każda-po­rażka-niesie-w so­bie-ziar­no-równej-lub-na­wet-większej-korzyś
Nie Ma Większej Siły Nad Cytaty: Nie ma pociechy nad miłość dla ludzi, nie ma mocy nad tę, którą się czerpie z pracy. -Eliza Orzeszkowa
nie-pociechy-nad-miłość-dla-ludzi-nie-mocy-nad-tę-którą-ę-czerpie-z-pracy
Nie Ma Większej Siły Nad Cytaty: Niewola nigdy większej pogardy nie budzi aniżeli wtedy, gdy ślepa uległość gnębionych przekonywa gnębiciela, że jego ofiary zrodzone są do niewoli. -Karol Fourier
niewola-nigdy-większej-pogardy-nie-budzi-aniżeli-wtedy-gdy-ślepa-uległość-gnębionych-przekonywa-gnębiciela-że-jego-ofiary-zrodzone-są-do
Nie Ma Większej Siły Nad Cytaty: `Nic nie pot­ra­fi na­dać nasze­mu życiu większej mo­cy niż sku­pienie wszys­tkich sił na og­ra­niczo­nej liczbie celów. ` [Ni­do Quebein]  -Hanuszewska
`nic-nie pot­ra­fi-na­dać-nasze­mu-życiu-większej-mo­cy-ż-sku­pienie-wszys­tkich-ł-na og­ra­niczo­nej-liczbie-celów-`-ni­do
Nie Ma Większej Siły Nad Cytaty: Ludziom często wydaje się, że większa prawda musi leżeć w pobliżu większej nieprzyjemności. -Karol Irzykowski
ludziom-często-wydaje-ę-że-większa-prawda-musi-żeć-w-pobliżu-większej-nieprzyjemnoś
Nie Ma Większej Siły Nad Cytaty: Ludzie w większej liczbie odznaczają się raczej wielkimi uszami, niż wielkim rozsądkiem. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere
ludzie-w-większej-liczbie-odznaczają-ę-raczej-wielkimi-uszami-ż-wielkim-rozsądkiem
Nie Ma Większej Siły Nad Cytaty: To re­guła, że ludzie pi­jani życiem trzeźwieją w miarę wy­pija­nia większej daw­ki alkoholu. -Edward Jokel
to re­guła-że ludzie-pi­jani-życiem-trzeźwieją-w miarę-wy­pija­nia-większej-daw­ki-alkoholu
Nie Ma Większej Siły Nad Cytaty: Nie ma większej pychy od pychy fachowców. -Thornton Niven Wilder
Nie Ma Większej Siły Nad Cytaty: Słod­ki smak grzesznych snów......., wes­tchnień,
słod­ki-smak-grzesznych-snów-wes­tchnień-do­tyku-twych-ust-mo­jej-naj­większej-miłoś-mp