Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Nic lep­sze­go człowiek nie może zro­bić człowieko­wi, niż uwol­nić go od bólu, i nic gor­sze­go, niż mu ból zadać. -Sławomir Mrożek
nic-lep­sze­go-człowiek-nie może-zro­bić-człowieko­wi-ż-uwol­ć-go od bólu-i nic-gor­sze­go-ż-mu ból-zadać
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Nie ma gor­sze­go połącze­nia niż broń, głupo­ta i strach. Wszys­tkiego naj­gor­sze­go można się wówczas spodziewać. -Ryszard Kapuściński
nie- gor­sze­go-połącze­nia-ż-broń-głupo­-i strach-wszys­tkiego naj­gor­sze­go-można ę-wówczas-spodziewać
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Ser­ce jest słabe i zmien­ne, łak­nie tyl­ko miłości i nie ma nic gor­sze­go, niż uczy­nić je włas­nym mistrzem. -Cornelia Funke
ser­-jest słabe-i zmien­ne-łak­nie-tyl­ko-miłoś-i nie  nic-gor­sze­go-ż-uczy­ć- włas­nym-mistrzem
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Nie ma nic gor­sze­go niż ak­tywna głupota. -Johann Wolfgang Goethe
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Nie ma nic gor­sze­go niż ug­rzęznąć na mieliźnie włas­ne­go nieszczęścia. -bloodymery
nie- nic-gor­sze­go-ż-ug­rzęznąć-na mieliźnie-włas­ne­go-nieszczęścia
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Nie ma nic gor­sze­go jak uświado­mienie so­bie , że jest się bez­nadziej­nym . -nasia
nie- nic-gor­sze­go-jak uświado­mienie-so­bie- że jest ę-bez­nadziej­nym
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Nie ma nic gor­sze­go, niż błądze­nie po niez­na­nych krajach. -Homer
nie- nic-gor­sze­go-ż-błądze­nie-po niez­na­nych-krajach
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Gor­sze od po­siada­nia wszys­tkiego naj­gor­sze­go jest mieć po­siada­nie wszys­tkiego naj­lep­sze­go i ut­ratę tego. -Mateusz Piecki Schizoidalny
gor­sze-od po­siada­nia-wszys­tkiego-naj­gor­sze­go-jest mieć-po­siada­nie-wszys­tkiego-naj­lep­sze­go-i ut­ratę-tego
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Nic gor­sze­go niż na­mol­ny mężczyz­na, co się do swo­jej upier­dli­wości nie przyzna. -RedRose
nic-gor­sze­go-ż-na­mol­ny-mężczyz­na-co ę-do swo­jej-upier­dli­woś-nie przyzna
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Naj­gor­sze chwi­le w życiu to te, kiedy nic się nie dzieje, bo to oz­nacza, że za­raz tra­fi człowieka coś niedobrego. -P » Terry Pratchett » Ostatni kontynent
naj­gor­sze-chwi­-w życiu-to te-kiedy-nic ę-nie dzieje-bo to oz­nacza-że za­raz-tra­fi-człowieka-coś-niedobrego
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Jed­no z gor­szych, jak nie naj­gor­sze z uczuć to nie czuć się dob­rze we włas­nej skórze  -daniello
jed­no-z gor­szych-jak nie naj­gor­sze-z uczuć-to nie czuć ę-dob­rze-we włas­nej-skórze 
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Nie ma nic gor­sze­go niż spo­koj­na rze­ka codzien­nych bez­na­miętnych up­rzej­mości gdy cze­ka się na górski stru­mień na­miętności i miłości. [MIJANKI]  -Nynulka
nie- nic-gor­sze­go-ż-spo­koj­na-rze­ka-codzien­nych-bez­na­miętnych-up­rzej­moś-gdy-cze­ka ę-na górski-stru­mień-na­miętnoś
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Ser­ce jest słabe i zmien­ne, łak­nie tyl­ko miłości i nie ma nic gor­sze­go, niż uczy­nić je swoim mis­trzem. Mis­trzem mu­si być ro­zum, który śmieje się z lek­ko­myślności ser­ca, drwi z miłości ja­ko wyb­ry­ku na­tury niet­rwałego jak kwiat. -Cornelia Funke
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Naj­gor­sze nie jest by­cie słabym. Naj­gor­szy jest brak umiejętności przyz­na­nia się do tego. -NightHuntress
naj­gor­sze-nie jest by­cie-słabym-naj­gor­szy jest brak-umiejętnoś-przyz­na­nia ę-do tego
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Świado­mość tru­du dopłynięcia do brze­gu często pod­po­wiada żeby od­dać się nur­tom. Nie ma nic gor­sze­go, jak wyb­ra­nie najłat­wiej­szej tra­sy. Po­zor­ny ba­nał, piękny wodospad. -Papużka
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Naj­gor­sze jest to, że ni­kogo nie można zam­knąć w więzieniu przed po­pełnieniem zbrod­ni, zaw­sze po... -daniello
naj­gor­sze-jest to-że ­kogo-nie można-zam­knąć-w więzieniu-przed-po­pełnieniem-zbrod­-zaw­sze-po
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Nie ma nic gor­sze­go niż fałszy­wa nadzieja, tak sa­mo w sztu­ce jak i miłości. To naj­lep­sza dro­ga do pękających serc. Im bar­dziej jes­tem wy­magający tym mniej­sza szan­sa na strzas­ka­ne złudzenia. -Kuba Wojewódzki
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: - Cze­go naj­bar­dziej nie lu­bisz w życiu? - Bezsilności. - Dlacze­go? - za­pytała zaintrygowana. - Według mnie nie ma nicze­go gor­sze­go niż pat­rzeć jak ukocha­na oso­ba umiera, a ty nic nie możesz zro­bić, właśnie dla­tego tak jej nienawidzę. -Marilla
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Miłość zmienia ludzi, czy na lep­sze czy na gor­sze za­leży tyl­ko od Ciebie. -NightHuntress
miłość-zmienia-ludzi-czy-na lep­sze-czy-na gor­sze-za­ży-tyl­ko-od ciebie
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Cieka­we, że z po­kole­nia na po­kole­nie dzieci są co­raz gor­sze, na­tomiast rodzi­ce co­raz lep­si, a więc z co­raz gor­szych dzieci wy­ras­tają co­raz lep­si rodzice. -Wiesław Brudziński
cieka­we-że z po­kole­nia-na po­kole­nie-dzieci-są co­raz-gor­sze-na­tomiast-rodzi­-co­raz-lep­-a więc-z co­raz-gor­szych-dzieci
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Miłość to jed­nocześnie naj­piękniej­sze i naj­gor­sze uczucie. -Devin
miłość-to jed­nocześnie-naj­piękniej­sze-i naj­gor­sze-uczucie
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Ko­biety są skraj­ne, znacznie lep­sze lub znacznie gor­sze od mężczyzn. -Jean de La Bruyére
ko­biety-są skraj­ne-znacznie-lep­sze-lub-znacznie-gor­sze-od mężczyzn
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Nie ma nic bar­dziej nies­pra­wied­li­wego niż nieod­wza­jem­niona tęskno­ta. To na­wet gor­sze niż nieod­wza­jem­niona miłość. -Janusz Leon Wiśniewski
nie- nic-bar­dziej-nies­pra­wied­li­wego-ż-nieod­wza­jem­niona-tęskno­-to na­wet-gor­sze-ż-nieod­wza­jem­niona-miłość
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Być mną - te­go nie życzę naj­gor­sze­mu wrogowi. -Krio
być-mną- te­go-nie życzę-naj­gor­sze­mu-wrogowi
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Nie ma gor­sze­go zła od pięknych słów, które kłamią. -Ajschylos
nie- gor­sze­go-zła-od pięknych-słów-które-kłamią
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: By­wają le­ki gor­sze od choroby. -Publiusz Syrus
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Naj­gor­sza bieda, gdy nic się nie da. -Bujak Bogusław
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: cho­ler­nie przytłaczające uczu­cie, gdy zarówno wszys­tko co naj­lep­sze, jak i wszys­tko co naj­gor­sze za­war­te jest w jed­nej osobie. -cala_ja
cho­ler­nie-przytłaczają-uczu­cie-gdy-zarówno-wszys­tko-co naj­lep­sze-jak i wszys­tko-co naj­gor­sze-za­war­te-jest w jed­nej
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Le­kar­stwo by­wa gor­sze od choroby. -Francis Bacon
le­kar­stwo-by­wa-gor­sze-od choroby
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Naj­gor­sze w am­bicji jest to, że sa­ma dob­rze nie wie, cze­go chce. -Carpio Lope de Vega
naj­gor­sze-w am­bicji-jest to-że ­-dob­rze-nie wie-cze­go-chce
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty:
nig­dy-­kogo-nie uważaj-za gor­sze­go-bo do różnych-rzeczy-ludzie-są wte­dy-zdolni 
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Ucieka­nie od od­po­wie­dzi jest cza­sem gor­sze niż kłamstwo... -Majka_Majdan
ucieka­nie-od od­po­wie­dzi-jest cza­sem-gor­sze-ż-kłamstwo
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Naj­gor­sze są niepot­rzeb­ne spotkania. -Krystyna Siesicka
naj­gor­sze-są niepot­rzeb­ne-spotkania
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: By­wają uśmie­chy gor­sze niż łzy. -Iwan Turgieniew
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Naj­gor­sze pos­ta­nowienia są zwyk­le najtrwalsze. -André Gide
naj­gor­sze-pos­­nowienia-są zwyk­-najtrwalsze