Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty

Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Miłość zmienia ludzi, czy na lep­sze czy na gor­sze za­leży tyl­ko od Ciebie. -NightHuntress


miłość-zmienia-ludzi-czy-na lep­sze-czy-na gor­sze-za­ży-tyl­ko-od ciebie
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Cieka­we, że z po­kole­nia na po­kole­nie dzieci są co­raz gor­sze, na­tomiast rodzi­ce co­raz lep­si, a więc z co­raz gor­szych dzieci wy­ras­tają co­raz lep­si rodzice. -Wiesław Brudziński


cieka­we-że z po­kole­nia-na po­kole­nie-dzieci-są co­raz-gor­sze-na­tomiast-rodzi­-co­raz-lep­-a więc-z co­raz-gor­szych-dzieci
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Miłość to jed­nocześnie naj­piękniej­sze i naj­gor­sze uczucie. -Devin


miłość-to jed­nocześnie-naj­piękniej­sze-i naj­gor­sze-uczucie
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Ko­biety są skraj­ne, znacznie lep­sze lub znacznie gor­sze od mężczyzn. -Jean de La Bruyére


ko­biety-są skraj­ne-znacznie-lep­sze-lub-znacznie-gor­sze-od mężczyzn
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Nie ma nic bar­dziej nies­pra­wied­li­wego niż nieod­wza­jem­niona tęskno­ta. To na­wet gor­sze niż nieod­wza­jem­niona miłość. -Janusz Leon Wiśniewski


nie- nic-bar­dziej-nies­pra­wied­li­wego-ż-nieod­wza­jem­niona-tęskno­-to na­wet-gor­sze-ż-nieod­wza­jem­niona-miłość
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Być mną - te­go nie życzę naj­gor­sze­mu wrogowi. -Krio


być-mną- te­go-nie życzę-naj­gor­sze­mu-wrogowi
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Nie ma gor­sze­go zła od pięknych słów, które kłamią. -Ajschylos


nie- gor­sze­go-zła-od pięknych-słów-które-kłamią
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: By­wają le­ki gor­sze od choroby. -Publiusz Syrus


Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Naj­gor­sza bieda, gdy nic się nie da. -Bujak Bogusław


Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: cho­ler­nie przytłaczające uczu­cie, gdy zarówno wszys­tko co naj­lep­sze, jak i wszys­tko co naj­gor­sze za­war­te jest w jed­nej osobie. -cala_ja


cho­ler­nie-przytłaczają-uczu­cie-gdy-zarówno-wszys­tko-co naj­lep­sze-jak i wszys­tko-co naj­gor­sze-za­war­te-jest w jed­nej
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Le­kar­stwo by­wa gor­sze od choroby. -Francis Bacon


le­kar­stwo-by­wa-gor­sze-od choroby
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Naj­gor­sze w am­bicji jest to, że sa­ma dob­rze nie wie, cze­go chce. -Carpio Lope de Vega


naj­gor­sze-w am­bicji-jest to-że ­-dob­rze-nie wie-cze­go-chce
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty:


nig­dy-­kogo-nie uważaj-za gor­sze­go-bo do różnych-rzeczy-ludzie-są wte­dy-zdolni 
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Ucieka­nie od od­po­wie­dzi jest cza­sem gor­sze niż kłamstwo... -Majka_Majdan


ucieka­nie-od od­po­wie­dzi-jest cza­sem-gor­sze-ż-kłamstwo
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Naj­gor­sze są niepot­rzeb­ne spotkania. -Krystyna Siesicka


naj­gor­sze-są niepot­rzeb­ne-spotkania
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: By­wają uśmie­chy gor­sze niż łzy. -Iwan Turgieniew


Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Naj­gor­sze pos­ta­nowienia są zwyk­le najtrwalsze. -André Gide


naj­gor­sze-pos­­nowienia-są zwyk­-najtrwalsze
Nie Ma nic Gor­sze­go Cytaty: Naj­gor­sze jest to, że muszę żyć dalej. -MistrzyniPióra


naj­gor­sze-jest to-że muszę-żyć-dalej