Nie Sprze­ciwiam się Cytaty

Nie Sprze­ciwiam się Cytaty: Kiedy mogę przyczy­nić się, żeby w człowieku dob­ro się ob­ja­wiło, no to przyczy­niam się. Mam chy­ba, do dias­ka, po te­mu pra­wo! Nie sprze­ciwiam się dob­ru. Dob­ru – słyszysz? Bo to niep­rawda, żebyśmy ab­so­lut­nie nie wie­dzieli, co jest dob­ro. My wiemy, że jest dob­ro. Wiemy, że stoi ono wyżej niż piękno. -Stefan Żeromski


Nie Sprze­ciwiam się Cytaty: Gdy sprze­daje się zbyt mało płyt, jest się ni­kim, gdy sprze­daje się ich więcej, to też źle, bo pre­ten­du­je się wte­dy do miana ko­mer­cyjnej szma­ty, która wciśnięta między Ich Tro­je i Stachur­skiego ma czer­wienić się ze wstydu. -Agnieszka Chylińska


Nie Sprze­ciwiam się Cytaty: IV roz­biór Polski. Pol­ski Han­dlow­cu ! chcesz coś sprze­dać - roz­bierz się !  al­bo zapłać - ona roz­bie­rze się dla ciebie. Dzi­siaj nieo­dzow­nym at­ry­butem sprze­dania cze­gokol­wiek jest goła dupa. -onejka


Nie Sprze­ciwiam się Cytaty: Zaw­sze będzie tak, że ktoś stwier­dzi, że mu­si coś sprze­dać. Ce­lem mar­ke­tin­gu jest sprze­dawa­nie niepot­rzeb­nych rzeczy. Za­daniem mar­ke­tin­gu jest poz­na­nie i zro­zumienie klien­ta, jak również zo­rien­to­wanie się, czy pro­dukt lub usługa od­po­wiadają je­mu i sa­me się sprzedają. -Peter Drucker


Nie Sprze­ciwiam się Cytaty: Przy­jaciel: człowiek, który nie sprze­daje się za darmo. -Gabriel Laub


przy­jaciel-człowiek-który-nie sprze­daje ę-za darmo
Nie Sprze­ciwiam się Cytaty: Nie można sprze­ciwiać się przez­nacze­niu, nie da się złamać zaklęcia. -Nora Roberts


nie-można-sprze­ciwiać ę-przez­nacze­niu-nie da ę-złamać-zaklęcia
Nie Sprze­ciwiam się Cytaty: Sprze­dała się - zbyt tanio. Od­ku­pić się niełatwo... -Andrea


sprze­dała ę- zbyt-tanio-od­ku­pić ę-niełatwo
Nie Sprze­ciwiam się Cytaty: Nie­szczęśli­wa miłość pow­sta­je wte­dy, gdy próbu­jesz sprze­dać się człowieko­wi, na które­go kup­no cię nie stać. -aforystokrata


nie­szczęśli­wa-miłość-pow­sta­-wte­dy-gdy-próbu­jesz-sprze­dać ę-człowieko­wi-na które­go-kup­no-ę-nie stać
Nie Sprze­ciwiam się Cytaty: Możli­we, że gdy­byś nie był mnie spot­kał wczo­raj, dziś bym sprze­dała się ko­mukol­wiek bądź. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


możli­we-że gdy­byś-nie był-mnie-spot­kał-wczo­raj-dziś-bym-sprze­dała ę-ko­mukol­wiek-bądź
Nie Sprze­ciwiam się Cytaty: Na­turą lu­du jest, by sprze­ciwiać się swoim przywódcom, kiedy przes­ta­je im sprzy­jać szczęście. -Terry Pratchett


na­turą-lu­-jest-by sprze­ciwiać ę-swoim-przywódcom-kiedy-przes­­-im sprzy­jać-szczęście
Nie Sprze­ciwiam się Cytaty: Pe­wien góral z oko­lic Zakopca kochał się tyl­ko we włas­nych owcach. Aż zja­wiła się lala Wy­malo­wana cała. Sprze­dał ow­ce, lecz jej już nie spotkał. -Alfa Centauri


pe­wien-góral-z oko­lic-zakopca-kochał ę-tyl­ko-we włas­nych-owcach-aż-zja­wiła ę-lala-wy­malo­wana-cała-sprze­dał-ow­-lecz
Nie Sprze­ciwiam się Cytaty: Ko­biety lu­bią giełdę próżności; nieko­nie­cznie chcą się sprze­dać, ale chcą znać kurs. -Hugo Dionizy Steinhaus


ko­biety-lu­bią-giełdę-próżnoś-nieko­nie­cznie-chcą ę-sprze­dać-ale-chcą-znać-kurs
Nie Sprze­ciwiam się Cytaty: Bi­lety do ra­ju sprze­dają w kościołach. -StachuKrankiela


bi­lety-do ra­ju-sprze­dają-w kościołach
Nie Sprze­ciwiam się Cytaty: Gdy­by człowiek mógł sprze­dać się za cenę, jaką so­bie wys­ta­wia, zro­biłby naj­lep­szy in­te­res w życiu. -Czesław Banach


gdy­by-człowiek-mógł-sprze­dać ę-za cenę-jaką-so­bie-wys­­wia-zro­biłby-naj­lep­szy-in­te­res-w życiu
Nie Sprze­ciwiam się Cytaty: Ziemia nie byłaby na sprze­daż gdy­by ktoś pier­wszy nie wziął ka­wałka za darmo. -PerfectDay


ziemia-nie byłaby-na sprze­daż-gdy­by-ktoś-pier­wszy-nie wziął-ka­wałka-za darmo
Nie Sprze­ciwiam się Cytaty: chciałabym sprze­dać ten dzień i wy­mieniłabym go na in­ny . -psycholożka


chciałabym-sprze­dać-ten-dzień-i wy­mieniłabym-go na in­ny
Nie Sprze­ciwiam się Cytaty: Gdy sprze­dajesz ciało, to dusza płaci. -Papillondenuit


gdy-sprze­dajesz-ciało-to dusza-płaci
Nie Sprze­ciwiam się Cytaty: Dro­go sprze­daje świat pre­zen­ty rzekome. -Jean La Fontaine


dro­go-sprze­daje-świat-pre­zen­ty-rzekome